Banken en verzekeraars leven bonusregels niet correct na

Banken en verzekeraars leven bonusregels niet correct na
© Pixabay

Een aantal banken en verzekeraars maakt misbruik van de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond van 20%. Dit meldt minister Hoekstra bij de presentatie van de rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De Wbfo, van kracht sinds 2016, beoogt bij te dragen aan financiële stabiliteit en cultuurverandering van de financiële sector richting een aan de burger dienstbare sector.

In de toelichting bij de Wbfo is opgenomen dat bij personeel dat niet onder de CAO valt, in exceptionele gevallen afgeweken mag worden van het bonusplafond. Hoekstra noemt als voorbeeld ict’ers. De onderzochte financiële instellingen gebruiken deze mogelijkheid echter juist voor personeel dat belangrijke risicoafwegingen maakt voor de onderneming, of direct met de klant te maken heeft, zoals medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verkoop, investment banking, of onderdeel uitmaken van het senior management. Hoewel de letter van de wet dit toestaat, is dit niet in lijn met de bedoeling van de uitzondering.

Dit misbruik van bonussen komt voor bij 0,6 procent van alle medewerkers bij banken en 0,1 procent bij verzekeraars. Minister Hoekstra zal met de sector het gesprek hierover aangaan. “Indien nodig zal ik vervolgens naar aanleiding daarvan de wet aanpassen of de uitzondering afschaffen.” Uiterlijk eind 2018 ontvangt de Kamer nader bericht.

Internetconsultatie
Tegelijk met dit bericht worden dan de uitkomsten verwacht van de deze week gestarte maatschappelijke consultatie Beloningsmaatregelen financiële sector. In deze internetconsultatie presenteert de minister drie aanvullende wettelijke maatregelen met betrekking tot vaste beloningen bij financiële instellingen: 1. terugvordering van een deel van de vaste beloning van bestuurders als er staatssteun aan een bank of verzekeraar wordt gegeven; 2. de verplichting dat aandelen van bestuurders en medewerkers in de onderneming gedurende een minimum aantal jaren moeten worden aangehouden, zodat de belangen van de bestuurders en medewerkers meer in lijn komen met het langetermijnbelang van de onderneming; 3. de verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming. De internetconsultatie loopt tot eind augustus.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES