(Findinet) Aftrek vrijwillige voortzetting zzp-ers naar 10 jaar

Kabinet draait 180 graden: zzp-ers kunnen binnenkort de pensioenregeling vrijwillig 10 jaar lang fiscaal gefaciliteerd voortzetten.

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is van plan de maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te verlengen van 3 naar 10 jaar. Weekers schrijft dat in antwoord op Kamervragen.

Het is de bedoeling dat de langere termijn voor de fiscale faciliteit in 2012 ingaat. zzp-ers kunnen dan maximaal 10 jaar de pensioenpremie fiscaal aftrekken. De maatregel wordt opgenomen in het fiscale eindejaarsbesluit. “In de Pensioenwet stond al een termijn van 10 jaar, maar de fiscale voordelen waren beperkt tot 3 jaar. Dat is een situatie die we nu recht trekken.”

Maximering

Bij de invulling van de verlenging van de vrijwillige voortzetting wil Weekers wel onderzoeken of het mogelijk is de pensioengrondslag na het derde jaar te maximeren op het actuele inkomen en met als bovengrens het laatstverdiende loon van de gewezen werknemer.

Draai

Hiermee maakt het kabinet een draai van honderdtachtig graden. Al bij invoering van de Pensioenwet drong een groot deel van de Tweede Kamer erop aan de in die wet genoemde termijn van 10 jaar voor de ‘IB=ondernemer’ ook voor de volledige duur fiscaal te faciliteren. De voorganger van Weekers, Jan Kees de Jager en Donner (toen minister van Sociale Zaken) weigerden dat met een beroep op ‘gelijke behandeling’.

“De voor alle ex-werknemers geldende mogelijkheid van vrijwillige voortzetting is (alleen) voor werknemers die aansluitend aan hun deelname als werknemer starten als IB-ondernemer, bij amendement uitgebreid van drie naar tien jaar. Tegemoetkomen aan het verzoek van de Tweede Kamer om deze verruiming van de termijn naar 10 jaar naar de fiscaliteit door te trekken is onverenigbaar met het uitgangspunt van gelijke behandeling.

 
Terwijl ex-deelnemers die aansluitend aan het werknemerschap starten als IB-ondernemer tien jaar fiscaal gefacilieerd vrijwillig zouden mogen voortzetten op basis van het voormalige loon, zou dat voor overige categorieën ex-deelnemers slechts drie jaar kunnen

Het meest evident komt de ongelijke behandeling naar voren bij een vergelijking met resultaatgenieters die eveneens voorheen als werknemer deelnamen. Maar ook voor ex-deelnemers die als werknemer in dienst treden bij een werkgever die geen pensioenregeling aanbiedt, blijft de termijn van drie jaar gelden, terwijl IB-ondernemers fiscaal gefacilieerd zouden mogen blijven deelnemen gedurende tien jaar. Uitbreiding van de tienjaarstermijn naar alle ex-deelnemers zou op gespannen voet staan met de regels inzake de taakafbakening en is om die reden niet wenselijk.”

Juridische bezwaren

Ook zagen de toenmalige bewindslieden juridische bezwaren: “Het betreft dan het onderscheid dat zou ontstaan tussen zelfstandigen die voorheen als werknemer deelnamen en die wel de mogelijkheid hebben om tien jaar fiscaal gefacilieerd vrijwillig te kunnen voortzetten op basis van het voormalige loon, en zelfstandigen zonder voorafgaande deelname aan de pensioenregeling, die niet fiscaal gefacilieerd vrijwillig kunnen voortzetten.”

Zie ook Kennisportal Pensioen: vrijwillige voortzetting

GEEN REACTIES