(Findinet) Afspraak met adviseur gaat boven inhoud polisblad

Is afgesproken wat verzekerde zegt, dan mag hij erop vertrouwen dat de van de verzekeraar ontvangen berichten een uitvloeisel vormen van die afspraken.

Verzekerde zet de cascopolis van het werkmaterieel om van casco naar WA werkmaterieel. Het gaat daarbij om 50 polissen. Nadat brand is ontstaan in een tractor, claimt verzekerde dat het de bedoeling was de polissen om te zetten naar WA werkmaterieel + brand.

Op twee van de polissen, waaronder op die van de tractor noteert verzekeraar per abuis op het polisblad: ‘De module LM3 heeft betrekking op verzekering tegen brand en diefstal’. Uit de betalingsoverzichten blijkt echter duidelijk dat het om alleen WA gaat.

De rechtbank Rotterdam blijkt aan beide feiten niet zwaar te tillen. Het gaat er niet zozeer om wat er precies in de stukken is vermeld. Doorslaggevend is, dat wordt vastgesteld wat tijdens de bespreking met de gevolmachtigde/adviseur is afgesproken.

“Is afgesproken hetgeen verzekerde heeft gesteld, dan heeft zij er in beginsel op mogen vertrouwen dat de nadien van de adviseur (namens Reaal) ontvangen berichten een uitvloeisel vormden van die afspraken. Zij hoefde er dan niet op bedacht te zijn dat de adviseur bij de uitwerking van die afspraken fouten zou maken, in die zin dat deze bij de meeste van de polissen uitging van een veel beperktere dekking. Dat op alle polissen (inclusief die ten aanzien van de tractor) ‘wa werkmaterieel’ als dekking staat vermeld, is in dit geval van onvoldoende gewicht. Tot de volgens verzekerde gemaakte afspraken behoorde immers ook dekking voor wa. Evenmin kon verzekerde uit de door haar terugontvangen premies afleiden dat de adviseur in weerwil van de (in dat geval aangenomen) afspraken een beperktere dekking had doorgevoerd. Ter comparitie heeft de adviseur immers verklaard dat ook in het geval de verzekeringen zouden zijn teruggebracht van casco naar wa en brand (zoals verzekerde heeft gesteld) een aanzienlijk lagere premie verschuldigd zou zijn geweest. De rechtbank acht verder niet van belang dat op de polisbladen geen verzekerde waarde is vermeld, hetgeen volgens de adviseur en Reaal wel het geval zou zijn geweest als het materieel tegen brand verzekerd was. Het gaat er immers om wat verzekerde redelijkerwijs uit de polisbladen heeft mogen of moeten afleiden, uitgaande van de gemaakte afspraken zoals door hem gesteld. Niet zonder meer aannemelijk is dat het enkele ontbreken van een vermelding van de verzekerde waarde de verzekerde als niet-deskundige had moeten doen twijfelen aan de juistheid van de polisbladen.”

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES