Achmea boekt stevige resultaten ondanks pandemie

Achmea boekt stevige resultaten ondanks pandemie
© Achmea

Ondanks de Covid-19-pandemie is Achmea erin geslaagd solide prestaties neer te zetten in 2020. Het nettoresultaat steeg met 33% tot €642 miljoen, hoewel dat deels te danken is aan een bijdrage uit de catastrofevoorzieningenpot. De meeste bedrijfsonderdelen boekten een positief resultaat. De solvabiliteit daalde licht van 214% naar 208%.

Het resultaat Schade & Inkomen nam in 2020 toe tot €260 miljoen (2019: €178 miljoen). De effecten van Covid-19 verschilden hier per portefeuille. Zo werden lagere schadelasten door minder verkeersschades en inbraken gedeeltelijk teniet gedaan door een hogere schadelast op evenementen- en annuleringsverzekeringen. Ook het resultaat op de verzuimportefeuille werd negatief beïnvloed door Covid-19. Daarnaast is er aanvullend gereserveerd voor letselschades uit voorgaande jaren. De combined ratio verbeterde licht naar 92,9%.

Bij de Pensioen- en Levensverzekeringen lagen de resultaten op €253 miljoen (in 2019 was dit nog €363 miljoen). Deze daling wordt hoofdzakelijk gedreven door de onrust op de financiële markten in het eerste halfjaar als gevolg van de Covid-19 uitbraak, aldus de verzekeraar. Dit leidde ook tot een daling van de beleggingsopbrengsten met €73 miljoen, door lagere realisaties en hogere afwaarderingen op aandelen en vastgoedbeleggingen. Daarnaast was er in 2019 een herijking van de voorziening voor verzekeringsverplichtingen met een belangrijke positieve impact. In lijn met de service-book strategie is de premieomzet gedaald en blijven de kosten dalen in lijn met de afloop van de portefeuille. Covid-19 had per saldo een gering effect op het technisch resultaat.

Het operationeel resultaat van Oudedagsvoorzieningen daalde tot €22 miljoen (2019: €38 miljoen). Deze afname wordt voor het grootste deel verklaard door een eenmalig positief transactieresultaat in 2019 van €18 miljoen, door de overname van een hypotheekportefeuille door Achmea Bank.

Het resultaat op de basis- en aanvullende zorgverzekeringen was positief, terwijl het resultaat op overige zorg(dienst)activiteiten negatief was. Dankzij een aanvullende bijdrage vanuit de wettelijke catastroferegeling uit het Zorgverzekeringsfonds van €238 miljoen werden de hogere gemaakte zorgkosten bij de basiszorgverzekering vanwege Covid-19 deels gecompenseerd. Het bedrijf zette zelf €136 miljoen aan reserves in om de premiestijging voor 2021 te dempen. Daarnaast deed het merkwaardige feit zich voor dat het krimpen van de reguliere zorgbehandelingen vanwege de lockdown leidde tot lagere zorgkosten bij de basiszorgverzekering en dus een toename van het resultaat van €75 miljoen (2019: €26 miljoen negatief). De aanvullende zorgverzekeringen droegen voor €166 miljoen bij aan het operationeel resultaat op de zorgactiviteiten (2019: €86 miljoen).

De hypotheekproductie daalde van €1.774 miljoen naar €1.581 miljoen, waarvan €890 miljoen voor Achmea Pensioen & Leven (2019: €1.037 miljoen). In 2020 steeg het beheerd vermogen in vastgoed en hypotheken tot €37 miljard (2019: €23 miljard), onder andere door de centralisering van de hypotheekactiviteiten binnen Achmea (€11 miljard), maar ook door uitbreiding van bestaande mandaten voor vastgoed en hypotheken.

‘Hoopvol’
Willem van Duin, aftredend als voorzitter van de Raad van Bestuur, noemde 2020 ondanks de pandemie een hoopvol jaar: “De samenleving toont als geheel veerkracht en het belang van saamhorigheid is eens te meer evident. En hetzelfde geldt voor onze 14.000 medewerkers die vanuit huis werkend onverminderd zijn doorgegaan met onze missie: bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.” Hij benadrukte dat er onzekerheden blijven met betrekking tot het verdere verloop, de duur en intensiteit van de Covid-19 pandemie. Maar Achmea profiteert hierbij “van de breedte van onze activiteiten en de bijbehorende diversificatie. In onze huidige inschattingen hebben we zo goed mogelijk rekening gehouden met de impact zoals we die nu kennen”.

In april wordt Willem van Duin na twaalf jaar voorzitterschap opgevolgd door vicevoorzitter Bianca Tettero. Dan treden ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) Aad Veenman en RvC-lid Mijntje Lückerath aan het eind van hun termijn af. Jan van den Berg volgt Aad Veenman op als voorzitter van de RvC.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES