8000 eigenrisicodragers keerden in 2014 terug naar UWV

Op 1 januari 2014 keerden ruim 8.000 eigenrisicodragers terug naar het UWV. ZW-terugkeerders krijgen per 2015 te maken met een terugkeerpremie.

Momenteel is ongeveer 39 procent van de grote, 39 procent van de middelgrote en 18 procent van de kleine werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA. Dat schrijft minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer. Hij heeft geen aanwijzingen dat de verschuiving in de WGA-markt wordt veroorzaakt door veranderingen in het speelveld tussen private verzekeraars en het UWV. “Mijn beoordeling is dat de ontwikkeling met name samenhangt met verschuivingen binnen de WGA-verzekeringsmarkt, waar de ontwikkeling van de premies en het terugtrekken van een verzekeraar van de markt hebben bijgedragen aan de daling van het aantal eigenrisicodragers.”

Premiestabiliteit belangrijk

Asscher schrijft: “Uit onderzoek blijkt dat werkgevers zowel de hoogte van de premie als de stabiliteit van de premiehoogte op langere termijn meewegen bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. De WGA-premie bij het UWV is sinds 2010 stabiel terwijl de premies in de private markt het afgelopen jaar sterk gestegen zijn. Uit onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat private verzekeraars na de introductie van de WIA sterk geconcurreerd hebben op prijs om marktaandeel te winnen.

Daarnaast concluderen de onderzoekers van DNB dat verzekeraars de risicoafweging en de beheersing van de interne processen in deze nieuwe markt onderschat hebben. Hierdoor hebben private verzekeraars verliezen geleden op hun WGA-portefeuille. Het onderzoek laat zien dat de private markt inzet op herstel, onder andere door het aanpassen van het proces van premievaststelling en het aanscherpen van het acceptatiebeleid. Het gevolg hiervan is dat de hoogte van de premie is gestegen.”

Hij zegt toe de ontwikkelingen in het gelijk speelveld tussen private en publieke partijen blijven volgen en zo nodig maatregelen te treffen om het stelsel verder te optimaliseren. Op dit moment ziet hij hier voor de WGA geen aanleiding toe.

BeZaVa

Bij de introductie van de wet BEZAVA is de verwachting uitgesproken dat het aantal eigenrisicodragers zal toenemen. Ten eerste doordat werkgevers al bekend zijn met het privaat organiseren van de financiering en verzuimbegeleiding tijdens de eerste twee ziektejaren bij werknemers met een vast dienstverband. Daarnaast kunnen private verzekeraars meer maatwerk toepassen bij hun premiestelling.

Het aantal eigenrisicodragers voor de ZW is sinds 2013 inderdaad sterk toegenomen.  Tot voor kort was er met name in de uitzendsector sprake van eigenrisicodragen en waren vrijwel alle andere werkgevers bij het UWV verzekerd.

Zoals verwacht is er nu een verschuiving op gang gekomen.

Op 1 januari 2014 stapten ruim 2.600 werkgevers over naar de private markt en werden eigenrisicodrager voor de Ziektewet, nog geen 20 eigenrisicodragers keerden terug naar het UWV. Momenteel is ongeveer 16 procent van de grote werkgevers eigenrisicodrager voor de ZW, terwijl 3,3 procent van de middelgrote en 0,3 procent van de kleine werkgevers (minder dan 10 werknemers) eigenrisicodrager is voor ZW.

Terugkeerpremie per 2015

Er bestaat een onevenwichtigheid in het stelsel als gevolg van de premievaststelling voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar het UWV. Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV is, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14%) verschuldigd. Aangezien direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer.

Asscher: “Hierdoor kunnen werkgevers enkel vanwege de (te) lage premiestelling kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. Ik vind dan ook een meer risicodekkende ZW-premie in de eerste jaren na terugkeer naar het UWV gewenst.

Daarom bereid ik de invoering voor van een terugkeerpremie, per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico. Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV.

GEEN REACTIES