Schema pensioen-berekening

Hubrien Financieel Advies organiseert op 6 juni een webinar waarvoor nog reserveringen mogelijk zijn.

De Pensioenfondsen en verzekeraars hebben sinds jaar en dag premies mogen berekenen die zo non-transparant waren dat niemand er iets van kon begrijpen.

Onder het mom “dat de premie door actuarissen moest worden berekend”, waanden de pensioen-geld-verzamelaars zich in een donker bos, waarin zij alleenheersers waren.

Ook zaken als “tegenvallende beleggingsresultaten” of “hogere beheerskosten” noodzaakten pensioenfondsen tot het berekenen van kortingen op reeds toegekende pensioenen. DNB kan geen zekerheid krijgen omtrent de benodigde omvang van het eigen vermogen. Controle is feitelijk niet mogelijk.

De nieuwe pensioenwetgeving moet leiden tot meer transparantie.
En dat is een goede ontwikkeling.
1500 miljard te verdelen
Er ongeveer 8 miljoen werknemers zijn aangesloten bij een pensioenfonds.
Actuarissen, accountants, DNB en vele anderen buigen zich thans over de vraag:
Hoe moet dat nu met de verdeling van de enorme spaarpot die momenteel de dekking voor de pensioenen biedt?.
Er zijn meerdere soorten verzekerden zoals :
1) verzekerden voor wie lang geleden een pensioenverzekering is gestart en reeds van hun pensioen genieten.
2) verzekerden die niet zijn gehuwd, geen nabestaanden hebben.
Na hun overlijden valt de spaarpot vrij voor algemeen belang.
3) verzekerden die één of meer kinderen hadden voor wie een wezen-dekking relevant was en waarvoor een risicopremie verschuldigd was voor het geval de premiebetaler komt te overlijden waarna een wezenpensioen verschuldigd is.
4) verzekerden die een partner hadden, voor wie een partnerpensioen relevant was en waarvoor een premie verschuldigd was tot op het moment dat er sprake was van een scheiding of overlijden van deze partner.
5) verzekerden voor wie als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen premie meer verschuldigd was tot aan de pensioengerechtigde datum.
6) verzekerden die dood gingen dus sterftewinst veroorzaakten door vrijval van ongebruikte pensioengelden, nadat de verzekerde is komen te overlijden
7) verzekerden die nog werkzaam zijn en nog langer sparen voor hun pensioen
8) verzekerden die geen partner meer hebben (scheiding, overlijden)

Allemaal factoren die van belang zijn bij het berekenen van een individuele spaarpot.

Eindloonregeling / Middelloonregeling
Het pensioen dat men opbouwt bij zijn werkgever, kan bestaan uit een middelloonregeling of een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling is uw volledige pensioen gebaseerd op het laatstverdiende loon, het zogenaamde eindloon.

Wat men aan pensioen opbouwt is afhankelijk van:

  • de pensioengrondslag,
  • het aantal dienstjaren en
  • het opbouwpercentage per dienstjaar.

Is er sprake van een pensioenregeling op basis van een eindloonregeling, dan werken wijzigingen in uw pensioengrondslag door in het in de jaren ervoor opgebouwde pensioen.

Gaat u meer verdienen, dan gaat uw pensioengrondslag omhoog en daarmee ook uw pensioenopbouw. Bij een eindloonregeling, geldt deze verhoging ook voor het voor de wijziging opgebouwde pensioen. Dit eerder opgebouwde pensioen wordt ‘bijgewerkt’ (verhoogd of verlaagd) op basis van uw laatstverdiende loon.

Overlijden
Als alleenstaande Pensioenspaarders komen te overlijden, dan vervalt de spaarpot aan de verzekeraar, tenzij er sprake is van de plicht tot het uitbetalen van nabestaandenpensioen.
Onderlinge verzekeraar De Hoop schrijft over de kans op risico overlijden (ORV) het volgende:
“Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt voor mannen en vrouwen, wordt er vastgesteld hoeveel procent mannen een ORV hebben en hoeveel procent vrouwen. In dit voorbeeld gaan we uit van 70% man en 30% vrouw. De kans van overlijden in dat jaar is dan: 0,7 x 0,0006294 + 0,3 x 0,0004052 = 0,000562. Deze premie wordt ook wel de netto premie genoemd. De kans dat de spaarpot vrijvalt is dus 0,000562 of meer naar mate men ouder wordt. En naar mate men ouder wordt, is de vrijval groter.

Backservice
Door deze zogenaamde inhaal-opbouw, inkoop van pensioen over eerdere dienstjaren, lijkt een eindloonregeling een stuk gunstiger dan een middelloonregeling, ervan uitgaande, dat uw inkomen in de loop der jaren stijgt. Wel moet u er rekening mee houden dat bij een eindloonregeling de AOW-franchise hoger is dan bij een middelloonregeling. De pensioengrondslag ligt bij een eindloonregeling dus lager dan bij een middelloonregeling. Hoe hoger de pensioengrondslag en hoe meer dienstjaren, hoe gunstiger het pensioen bij een eindloonregeling.
Kostbaar
In de loop der jaren zijn veel eindloonregelingen aangepast naar middelloonregelingen. De eindloonregeling werd te duur en bezorgt de werkgever onverwachte uitgaven. De werkgever weet immers niet welke stappen u gaat maken en hoe uw inkomen zich daarop ontwikkelt.

De meeste mensen bouwen inmiddels pensioenrechten op, op basis van gemiddeld inkomen door de jaren heen.

Salarisstijgingen / inflatiecorrecties
En al die mensen hebben dan ook nog jaarlijks een ander salaris en zij maken promotie.
Voorts worden er kosten gemaakt vanwege het beheer van de pensioengelden / overhead.

Andere werkgever, Andere pensioenverzekeraar
Wisseling van werkgever kan ook leiden tot een andere opbouw in de pensioenrechten.
Niet zelden is er sprake van overdracht van opgebouwde pensioenrechten van de oude naar de nieuwe pensioenleverancier.

En zo zijn er vast nog meer factoren die wij over het hoofd zien.
Het toewijzen van pensioenpotjes voor alle verzekerden zal een heidens karwei worden dat
uitsluitend kan worden geklaard met behulp van IT.

Wij vroegen Rekencentrum OpenC om een reactie:
Directeur Remco van Buren: “De hele materie is buitengewoon complex. Is op deze schaal uitsluitend oplosbaar op basis van een computer-model waain de verzekeraar zijn eigen tarieven en behaalde beleggingsresultaten kan toepassen. Wij komen tot een datamodel dat er zo ongeveer zo uit ziet“:

indien niet goed leesbaar : vergroot de afbeelding dan met Ctrl/muiswiel
Indien niet goed leesbaar: vergroot de afbeelding met Ctrl / muiswiel

Het gaat hier om een model.
Dit is slechts een rekenvoorbeeld dat volstrekt fictief is.
In dit voorbeeld ben ik uitgegaan van dienstjaren vanaf 1985.
In feite kan je zo zelfs de wisseling van werkgever meenemen.
In dit voorbeeld kan ook rekening gehouden worden met zaken als backservice vanwege ingekochte rechten op verhoogde pensioenen na promoties, zodat de eindloonregeling toch de basis kan zijn voor het pensioen.
Wij gaan er van uit dat de kosten van deze exercitie een buitensporig zware last kunnen worden voor de kassen van de pensioenfondsen.

OpenC  rekencentrum is bereid tot samenwerking met pensioenfondsen, verzekeraars en organisaties als het ADP (de grootste datafabriek voor verwerking van loonstroken).
Bij ADP moet een schat aan informatie beschikbaar zijn, die de grondslag kan vormen voor een exercitie als deze.”

 

 

GEEN REACTIES