Gezonde leefomgeving heeft beperkt invloed op aankoop huizen

Woningzoekers houden deels rekening met geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de aankoop van een huis. Een verbetering in de luchtkwaliteit en een vermindering van geluidsoverlast lijkt te zorgen voor een beperkte stijging van de onderliggende waarde van huizen. Die stijging in de waarde van huizen is kleiner dan de gezondheidswinst die mensen ervaren. Dat blijkt uit de overzichtsstudie ‘Leefbaarheidseffecten van integrale infrastructuurprojecten’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB heeft de genoemde onderzoekreeks uitgevoerd voor het ontwikkelen van kennis over leefbaarheidseffecten van integrale infrastructuurprojecten. Bij de onderzoeken zijn de leefbaarheidseffecten gemeten door de extra waardestijgingen van omliggende huizen te onderzoeken voor een aantal concrete projecten.

Leefbaarheidseffecten bestaan uit een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder goed meetbare effecten zoals sociale cohesie en kwaliteit van de publieke ruimte. Het blijkt bijvoorbeeld dat integrale ondertunnelingsprojecten, zoals in Maastricht en Delft, tot aanzienlijke leefbaarheidseffecten leiden. Deze effecten zorgen vervolgens deels voor een waardestijging van huizen.

Het CPB komt op grond van de overzichtsstudie tot een aantal denkrichtingen voor beleid:

1. Verstrek meer informatie over de gezondheidseffecten van geluidsoverlast en luchtvervuiling in de leefomgeving.
2. Laat vastgoedeigenaren financieel bijdragen aan integrale infrastructuurprojecten door het beter verdelen van de lusten en lasten van investeringen in integrale infrastructuurprojecten.
3. Neem de extra waardestijgingen van huizen bij ondertunnelingen mee in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s).

In de afgelopen twintig jaar zijn steeds meer integrale infrastructuurprojecten uitgevoerd met als doel het verbeteren van zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid. De verbetering van de leefbaarheid speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij ondertunnelingen van wegen of bij de herontwikkeling van stationsgebieden.

Op dit moment ontbreekt het aan informatie over de waardering van leefbaarheidseffecten bij dit type projecten, waardoor deze effecten niet goed worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). Om deze reden heeft het CPB een aantal onderzoeken uitgevoerd om kennis te ontwikkelen over leefbaarheidseffecten bij integrale infrastructuurprojecten in Nederland.

Bron: CPB

GEEN REACTIES