De leugenachtige Fantast van Het Verbond van Verzekeraars

Zo de waard is, vertrouwd hij zijn gasten.

Heeft u op 8 MEI 2023 de uitzending gezien van ZEMBLA ?
KIJK HIER NAAR DE HERHALING:

Het toeval wil dat ik – in 1991 – ongewenst betrokken raakte bij de grondslag voor de WIA.


Ik neem u even mee, terug in de tijd: 
In 1981 hield ik tijdens een symposium van de VPV in Rotterdam een voordracht en legde uit:
1) dat ik een voorstander ben van een verzekeringsdekking waarbij de GEschiktheid tot arbeid als uitgangspunt zou worden genomen.
Een waarschuwing dat sociale zekerheid en aov-dekkingen anders onbetaalbaar kunnen worden.

2) dat ik vurig pleit voor het afschaffen van de alom door ongevallenverzekeraars toegepaste Gliedertax. Deze te vervangen door de A.M.A. Guides.

ArbeidsGEschikheid? A.M.A. ?
Roept u maar!
Ik kan mij nog herinneren dat er toehoorders waren die mij onderbraken en mij toeriepen dat ik niet goed bij mijn hoofd was.
Maar tien jaar na dato hadden alle Nederlandse verzekeraars de Gliedertax vervangen door de A.M.A. Guides! Zelfs de Amersfoortse.
De rest van de wereld volgde rap.

Assurantiemagazine was er natuurlijk bij en schreef er een artikel over: LINK


1991: De sociale zekerheid loopt inderdaad op de klippen
Het is tien jaren later en het Kabinet Lubbers/Kok komt met plannen om de ziektewet, de AAW en de WAO te versoberen of af te schaffen.

Janboel ! Dus moest de W.A.O. worden vervangen.
Er was toen inderdaad sprake van een wildgroei aan uitkeringen op grond van de WAO.
Dat werd m.i. veroorzaakt door de janboel die arbeidsdeskundigen er van hadden gemaakt bij het ambtelijke GAK.
Het Kabinet Lubbers/Kok wilde de W.A.O. dus opheffen omdat de uitkeringen uit de hand liepen. Een brevet van onkunde dus voor de ambtenaren van het GAK.
Die werd dus vervangen door het UWV. Zo blijft er werk aan de winkel.

AAW opheffen
Het toenmalige kabinet had toen ook bedacht dat de A.A.W. het veld moest ruimen.
De A.A.W. was zoiets als de WAO, maar dan bedoeld als minimum-uitkering voor mensen die geen werknemer waren. Denkt u dan maar aan huisvrouwen, studenten, mensen met een geboorte-afwijking en alle zelfstandige ondernemers.

Weg met de ziektewet
Maar ook de ziektewet moest er aan geloven.


Afbreuk-politiek!
Dit krankzinnige plan heb ik indertijd te vuur en te zwaard bestreden met persberichten en met alternatieve plannen. Wie kritiek heeft, moet met een beter plan komen, dus ben ik aan de slag gegaan een alternatief te bedenken dat wel kan werken en dat presenteerde ik doormiddel van een persbericht augustus 1991.

Zie link: Assurantie Magazine 20 oktober 1991

AM: “Van Ommen is van mening dat – gezien het feit dat verzekeringen voor het risico van
arbeidsongeschiktheid niet meer te betalen zijn (de premies bedragen 20 a 25% van het verzekerde inkomen) het huidige systeem voor de vaststelling van de hoogte van de uitkeringen inzake blijvende invaliditeit of blijvende arbeidsongeschiktheid moet worden afgeschaft. De uitkeringsgrondslag voor AOV-verzekeringen moet, aldus Van Ommen, na één of twee jaar volledige uitkering (de huidige basis) worden omgezet in een grondslag waarbij de arbeidsGEschiktheid als uitgangspunt wordt genomen.”

“Iemand die bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt is, moet gestimuleerd worden om voor die resterende 50% een baan te vinden. Zijn bijverdiensten moeten dan niet van zijn uitkering worden ingehouden.
Vindt hij geen baan, dan ligt de oorzaak daarvan niet aan zijn arbeidsonge-schiktheid maar aan werkeloosheid.
In dat geval zou hij naast zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering ook een WW uitkering moeten krijgen”, aldus Van Ommen.

Hierdoor zullen volgens hem de schades fors teruglopen waardoor de premies voor AOV-verzekeringen kunnen worden verlaagd en daardoor betaalbaarder worden.


Mijn voorstellen luidden :

1) Laat de Ziektewet zoals hij is.
Het kabinet was van plan om de eerste twee jaren ziekte van een werknemer te laten betalen door de ondernemers. Echter: Kleine ondernemers kunnen vaak de premie van zo’n dure verzekering niet betalen en gaan dan failliet aan de doorbetaling van het loon van iemand die niet vervangen kan worden wegen gebrek aan budget. Ook de controle op wel/niet feitelijk te ziek om te werken is geen taak voor een werkgever.

Helaas
Maar het Kabinet heeft dat plan doorgezet, omdat de A.OV. – verzekeraars maar al te graag bereid waren een verzekering voor die eerste periode aan te bieden.
Een veel te dure verzekering, zo blijkt in de praktijk. En bij bovenmatig ziekteverloop van zijn werknemers, gaat de premie voor de individuele ondernemer omhoog.
“Draagt elkanders lasten” gaat hier dus niet op.

2) Een voorstel om de W.A.O. anders in te richten
De W.A.O.  zou je volgens mij moeten vervangen door een verzekeringsvorm die feitelijk controleerbaar is. “Arbeidsdeskundigen vervangen door medische deskundigen.

A.M.A. Guides
Dus de keuringen door het GAK staken en voortaan laten uitvoeren op grond van erkende medische normeringen.
Als vertegenwoordiger van Lloyd’s maakte ik al vele jaren gebruik van de A.M.A. Guides to the Evaluation of Permanent of Mental Impairment.
Ofwel de Gids voor het vaststellen van blijvende lichamelijke of geestelijke invaliditeit door een ongeval, een ziekte.
Iedere medicus kan daarmee na twee jaren namelijk vaststellen welk percentage iemand blijvend invalide is. Heeft iemand een inkomen van 40.000 per jaar en is hij 30% blijvend invalide, dan heeft hij in mijn voorstel recht op 30% van 40.000 geïndexeerd.
Te betalen in 12 termijnen, zodat hij maandelijks geld krijgt tot aan zijn pensioen, want de invaliditeit is immers blijvend.
Pensioenpremie was gedekt tegen arbeidsongeschiktheid, dus daarvoor zou geen premie meer verschuldigd zijn.
Ik was volgaarne bereid deze kennis te delen met de falende overheidsdiensten.

Bijklussen mag
Is de werknemer in staat om nog wat bij te verdienen ondanks zijn handicap, dan is hem dat van harte gegund. Hij wordt niet gekort op zijn uitkering W.I.W.
Mits men natuurlijk eerlijk belastingaangifte doet.

Mocht de invaliditeit groter worden, dan mag hij eens per jaar een onpartijdige herkeuring aanvragen voor rekening van b.v. zijn ziektekostenverzekeraar. Die weet immers welke medici niet betrokken waren bij de behandeling.
Blijkt de invaliditeit gegroeid tot 40%, dan krijgt hij op vertoon van het keuringsrapport voortaan b.v. 40% uitgekeerd van het G.A.K.

Is hij het niet eens met de uitslag, dan mag hij éénmalig een keuring laten uitvoeren door een andere medicus. Daarna moet via arbitrage worden vastgesteld welke medicus er naast zit.

W.I.W.
De naam die ik aan deze verzekering heb gegeven was W.I.W. :
De Wet Invaliditeitsverzekering  Werknemers.

3) Het kabinet wilde de A.A.W. overigens ook afschaffen.
Deze mensen zouden dan voortaan onder de bijstand vallen.
De regels voor bijstand zijn anders dan die voor de A.A.W.
Daar komt nog bij dat bijstandsverkrijgers doorgaans veelvuldig in de gelegenheid zijn om zwart bij te klussen als glazenwasser, klusser in de bouw of autoherstel, huishoudelijke hulp, oppas, horeca enz. Zij zijn immers niet invalide!
Dat mag niet, maar iedereen doet er aan mee.

A.I.W.
Mijn voorstel was om deze groep verzekerden te laten vallen onder de A.I.W.
De Algemene Invaliditeitsverzekering Wet.
Met uitkeringsrechten gelijk als de W.I.W. blijvende invaliditeit: conform A.M.A. Guides.
Wie toch nog geld weet te verdienen ondanks zijn blijvende invaliditeit, mag dat doen, mits belastingaangifte wordt gedaan.

Minister De Vries aan de lijn!
Na het indienen van deze alternatieve voorstellen, werd ik gebeld door een woordvoerder van toenmalig Minister De Vries van Sociale Zaken. Deze vertelde mij dat het nieuwe wetsvoorstel voor de W.A.O. meteen was ingetrokken en dat men druk in de weer was om mijn voorstellen voor de WIW te gebruiken als basis voor wat nu de WIA heet. Aangezien ik mogelijk zou doorzien dat mijn voorstellen daarvan deel uitmaakten, werd mij dringend verzocht mij er niet op te laten voorstaan dat mijn voorstellen als basis voor deze WIA waren gebruikt. 
Ik was verheugd dat men de plannen had ingetrokken en was nu in afwachting van de nieuwe voorstellen.

Bonsaiboompjes
Jaren later kwam men dus met de WIA op de proppen. Indertijd  stonden de kranten er vol van. Onder meer werd gemeld dat je minder uitkering kreeg van de WIA, als je nog bonsaiboompjes kon snoeien.
Nader onderzoek leerde mij dat men de AMA Guides had vervangen door een systeem waarmee men het verlies aan inkomen kon laten berekenen door een arbeidsdeskundige.
Zo behielden die leken dus werk! Honderden niet functionerende ambtenaren ontslaan is immers geen prettige taak voor Minister Kok. Zo ontslag al mogelijk is, want een ambtenaar heeft een baan voor zijn hele leven.

LEKEN aan het werk en LIJKEN in de Kast

Zembla heeft in haar programma op UITMUNTENDE wijze weergegeven dat de LEKEN er wederom een zooitje van gemaakt hebben:
Leken die stompzinnige wetten en regels verzinnen op het Ministerie van Sociale Zaken
Leken die computerprogramma’s bedachten en waslijsten met beroepen voorzien van de lichaamsfuncties die je daarbij gebruikt.
Leken die als programmeur software maken.
Leken die als verzekeringsARTS (?) een keuring doen die geen enkele zinnige medisch geschoolde persoon zou kunnen verantwoorden.
Leken die vervolgens als arbeidsdeskundige uitrekenen wat jouw fictieve loonderving is.

Wat een rampzalige bende! Je bedenkt het niet.
Nergens iemand te bekennen die verstand van medische zaken heeft!


Anecdote:
Ik heb in 1984 meegemaakt dat een verzekerde van mij zich meldde met een maximale blijvende invaliditeit: de ziekte van Bechterew.
Hij had een Carrière Stop Polis afgesloten en meende recht te hebben op eenmalige uitkering van het verzekerde kapitaal en dat was bijna een miljoen.
Ziekte van Bechterew
De man was door zijn behandelend geneesheer gemeld dat hij op korte termijn totaal verstijven zou. Geen beweging meer in te krijgen.
De arts had de patiënt voor de keuze gesteld tijdig te besluiten of hij zittend of liggend zou verstijven. Dus voor ons aanleiding om de man medisch te onderzoeken. Op de röntgenfoto’s bleken geen bijzonderheden te ontdekken die gerelateerd konden worden aan Bechterew. En dat is normaal gesproken goed te herkennen.

Onze neuroloog vroeg de man of hij ook medicijnen slikte. Dat was het geval : medicijnen voor de maagpijn waar hij veel last van had.

Allergie
Hij bleek allergisch te zijn voor deze medicijnen. Na wijziging van zijn recept kon hij weer dansend door het leven gaan.
Onze verzekerde ontpopte zich tot een uitstekende ambassadeur van ons verzekeringsproduct. Zonder zijn Carrière Stop Polis had hij tot op de dag van vandaag verstijfd in bed gelegen.


Toetsbaar en transparant
Het succes van onze invaliditeitsverzekering was groot. De keuringsnormen waren helder en desgewenst controleerbaar / toetsbaar. Dus aanleiding genoeg om de AMA Guides voor te stellen als grondslag voor het berekenen van uitkeringen op grond van de W.I.W. en de A.I.W.
Ik zou er geen polis meer aan verdienen, want mijn Carrière Stop Polis dekt de uitkering van een kapitaal. Geen inkomen!

Minister De Vries was dus blij met mijn voorstellen.
Maar namens Verzekeraars werd niet onder stoelen of banken gestoken dat ik de voorstellen slechts had gedaan om publicitaire winst te behalen voor mijn eigen verzekeringsproduct:
STANK ALS DANK VOOR HET GRATIS ADVIES:


Nog even over het persbericht van 10 augustus 1991: LINK
Daarin wordt mede aandacht geschonken aan het feit dat mijn alternatieve wetsvoorstellen
een betere dekking kunnen geven dan mijn Carrière Stop Polis. De uitsluiting voor psychische storingen was voor een verzekering op kapitaalbasis absoluut onmisbaar.
De reacties in de pers:
Telegraaf
NRC
Volkskrant
Assurantie Magazine:22 augustus 1991
“Van Ommen heeft de Tweede Kamer een voorstel aan de hand gedaan om de WAO-problemen op te lossen. De Kamer heeft een door hem uitgewerkt systeem van wetgeving ontvangen.”

Volgens Van Ommens ‘wetsvoorstel’ moeten de arbeidsongeschiktheidswetten A.A.W. en W.A.O. worden vervangen door invaliditeitswetten A.I.W. en W.I.W.
Bijklussen onbeperkt toegestaan:
Op de invaliditeitsuitkeringen – die f 20.000 tot f 50.000 per jaar bedragen en die kunnen worden aangevuld met particuliere verzekeringen – wordt in dit voorstel niet gekort indien de betrokkene andere arbeid verricht.
A.M.A.
Van Ommen stelt voor, dat de “mate” van invaliditeit moet worden vastgesteld aan de hand van AMA, het normenstelsel voor lichamelijk functieverlies dat inmiddels vele ongevallenverzekeraars hanteren.
Noot:
Ik attendeerde de verzekeringsmarkt op de A.M.A.Guides al in 1981!

Van Ommen heeft ervaring met AMA in verband met zijn Carrière Stop Polis. Zijn voorstel aan de Kamer ging dan ook vergezeld van uitgebreide informatie over zijn polis.
De Carrière Stop Polis keert bij psychische aandoeningen uitsluitend uit indien de aandoening is veroorzaakt door een ongeval of een organische ziekte.

“Aov-front stoort zich aan de wijze waarop Lugt Sobbe publiciteit zoekt.”
Martin J.L.Kerkhof, indertijd directeur van de Amersfoortse – een grote arbeidsongeschiktheids-verzekeraar – zegt dat de AOV-verzekeraars niet blij zijn met de publiciteit rond Van Ommen en zijn Carrière Stop Polis.
De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, van wie verwacht wordt dat zij straks met aanvullende verzekeringen zullen komen, stellen zich behoedzaam op en mengen zich zo weinig mogelijk in de discussies over hoe de WAO-problemen moeten worden aangepakt. Van Ommen heeft de AOV-verzekeraars geen dienst bewezen door met ideeën te komen die niets met de WAO te maken hebben om daarmee de aandacht te vestigen op zijn Carrière Stop Polis.”
(Kerkhof zinspeelt hier op arglist)

In zijn advertenties suggereert Van Ommen dat de Carrière Stop Polis een alternatief is voor de WAO. Dat is niet zo, want die polis is een ongevallenpolis.” (Kerkhof liegt hier, want mijn polis dekt ook invaliditeit door ziekte).

De AOV-verzekeraars hebben zelfs overwogen hierover met Van Ommen te gaan praten.
De ervaring heeft echter geleerd, dat dit bij Van Ommen geen zin heeft.

Reactie van Van Ommen:
Ik heb Martin Kerkhof nooit gesproken, niet voor en niet na mijn initiatief.
Nog steeds niet overigens.
Nooit eerder heb ik over dit onderwerp enig contact gehad met een lid of medewerker van Het Verbond van Verzekeraars. Wat een pathologische leugenaar is Martin Kerkhof!
Een leek die ook nog eens geen verstand van verzekeringszaken blijkt te hebben!

Er zijn meerdere landen met Presidenten die zich op deze wijze van hun tegenstrevers ontdoen : bagatelliseren, kleineren en leugens vertellen.

Not Amused en verontrust
Het enige contact dat ik met Het Verbond van Verzekeraars heb gehad, was in 1978, toen ik met mijn Carrière Stop Polis op de markt kwam.
Mij werd toen door het Verbond van Verzekeraars te verstaan gegeven, dat men bij Het Verbond “not amused en verontrust was” dat ik deze polis op de markt had gebracht zonder Het Verbond 6 maanden tevoren te informeren. Dan had zij haar leden tijdig op de hoogte kunnen brengen van mijn plannen.
Echter: Het Verbond van Verzekeraars is een vereniging van Verzekeringsmaatschappijen.
Als verzekeringsadviseur was het werkelijk niet in mij opgekomen dat ik rekening en verantwoording verschuldigd zou zijn aan deze club van leken.

Alsnog excuses
Jaren later heeft de toenmalige directeur De Boer van Het Verbond nog wel zijn excuses aangeboden voor het handelen van Kerkhof, die blind van jaloezie mijn gratis advies aan het kabinet wist te ondermijnen.
Hoe tref je een collega het beste recht in het hart? Door zijn reputatie te schaden!
En de directeur van Het Verbond was dus op de hoogte van de streek die Martin Kerkhof mij had geleverd.
Maar die excuses werden natuurlijk aangeboden in een onderonsje tijdens een congres.
Een publicatie onder de kop “Onze woordvoerder Martin Kerkhof is een leugenachtige fantast” heb ik echter nooit onder ogen gekregen.

 

Overigens is het interessant om van de heer Kerkhof te vernemen wat HIJ indertijd heeft ondernomen om dwaling bij de overheid te voorkomen.
Of is de WIA er gekomen dankzij hem?
Ik nodig hem hierbij van harte uit om zijn verhaal op Findinet te vertellen d.m.v. een publicatie van zijn hand.
Wij zullen zijn visie dan ongecensureerd publiceren.

 

GEEN REACTIES