Visie toezichthouders: Toezicht gaat verder dan handhaven regelgeving

Het “missiegedreven markttoezicht” zou op zijn minst aanleiding kunnen zijn voor een brede discussie.

“Missiegedreven markttoezicht is gericht op een hoger doel en niet slechts op compliance met wet- en regelgeving. Dit houdt in dat toezicht meer omvat dan slechts de strikte toepassing van bevoegdheden bij het uitvoeren en handhaven van bepaalde wetten en regels. Zo zijn in dit verband ook ‘advocacy’ (in de richting van de – nationale en Europese – overheid) en ‘guidance’ en voorlichting (naar de ondertoezichtgestelde partijen en de consument) cruciaal. Het pleiten voor een voldoende ruim mandaat, passende bevoegdheden en passende wet- en regelgeving respectievelijk het aanbieden van ‘best practices’ en consumenteninformatie zijn hier voorbeelden van.”

Dit is de visie die het Markttoezichthoudersberaad (ACM, AFM, CBP, DNB, Kansspelautoriteit en NZa) heeft vastgelegd in de nota ‘Criteria voor goed toezicht’.

“Markttoezicht heeft een focus op macro- en microniveau. In missiegedreven toezicht staan de beoogde effecten van het toezicht staan centraal. Daarbij gaat het niet alleen om de beoogde effecten in een individuele zaak, maar geldt ook de impact op de gehele sector.”

Het toezicht moet niet alleen selectief (risicogeoriënteerd) zijn maar ook slagvaardig.

De toezichthouders vullen dat begrip als volgt in:

“Na het identificeren en beoordelen van risico’s kan het overgaan tot actie noodzakelijk zijn. In dat geval zijn de volgende stellingen relevant:

  • goed toezicht is indringend; de instellingen en de sector moeten de aanwezigheid van de toezichthouder voelen;
  • goed toezicht is kritisch en proactief; toezichthouders moeten permanent een kritische houding aannemen, vooral ook in tijden dat het (de sector) voor de wind gaat;
  • goed toezicht is vasthoudend; toezichthouders moeten effectief risicomitigerende maatregelen afdwingen. Hierbij geldt dat een toezichthouder bereid moet zijn risico’s te nemen wanneer dit nodig is.

Conclusie: de toezichthouders zien een taak voor zich die verder gaat dan alleen het handhaven van wet- en regelgeving.

In de praktijk bepalen de toezichthouders al en deel van het beleid dat primair thuishoort bij de wetgever. Denk aan de wetgevingsbrieven van AFM en DNB. Daarin doen zij vaak voorstellen die erop gericht zijn hun werkterrein te verbreden en doorgaans vinden zij daarvoor gehoor.

Ook op het gebied van consumentenvoorlichting is een toename van de activiteiten waarneembaar, met name bij ACM en AFM.

Het zou niet gek zijn om een brede discussie op gang te brengen over de formele taakafbakening tussen wetgever, wethandhaver en consumentenorganisaties.

Ongetwijfeld is hier een rol weggelegd voor de ondertoezicht staande marktpartijen, die dat toezicht overigens bekostigen.

GEEN REACTIES