Verzekeraars en UWV versterken samenwerking betere re-integratie

UWV en Verbond van Verzekeraars versterken hun samenwerking om de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten verder te verbeteren.

Dat staat in een convenant dat beide partijen zijn overeengekomen. Het convenant maakt het mogelijk dat nauwkeuriger wordt bepaald op welke manier re-integratie kan worden bevorderd en wat het recht op (aanvullende) uitkering is.

De afspraken hebben betrekking op de uitvoering van herbeoordelingen van WGA-gerechtigden voor de situaties dat een werkgever bij een verzekeraar een WGA-verzekering heeft en/of aanvullende WIA-verzekeringen. Het convenant heeft geen gevolgen voor de verdeling van verantwoordelijkheden: herbeoordelingen zijn en blijven de verantwoordelijkheid van het UWV.

Goed inzicht in de mate van arbeidsongeschiktheid is volgens UWV en Verbond van Verzekeraars van belang om te kunnen beoordelen of de (aanvullende) uitkering nog passend is en of er mogelijkheden zijn voor hervatting van betaald werk, al dan niet in deeltijd. De verzekeraar kan een herbeoordeling namens de werkgever aanvragen.

Het convenant regelt onder welke omstandigheden en voorwaarden verzekeraars om een herbeoordeling kunnen vragen. Zo moeten verzekeraars motiveren dat de zogenoemde ‘restverdiencapaciteit’ van de WGA-gerechtigde meer of minder kan worden benut, zodat dit leidt tot verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid, dan wel dat er inmiddels sprake is van een duurzame arbeidsongeschiktheid. WGA-gerechtigden worden zorgvuldig en transparant over de gang van zaken geïnformeerd.

Het Verbond van Verzekeraars en UWV hebben afgesproken het convenant binnen twee jaar na inwerkingtreding te evalueren.

GEEN REACTIES