Uitwerking NHG-restschuldfinanciering en eigen risico aanbieders

Voor nieuwe HNG-leningen geldt voor geldverstrekkers een eigen risico van 10% en de NHG-premie wordt verhoogd naar 1%.

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie stijgt per 1 januari 2014 van 0,85% naar 1%. De verhoging van 0,15% wordt afgedragen aan het Rijk voor het achtervangrisico. Dat schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer.

Verder maakt hij in de brief bekend onder welke voorwaarden een restschuld meegefinancierd kan worden onder de NHG:

  • Meefinanciering is alleen mogelijk bij bestaande NHG-leningen. De restschuld moet voortvloeien uit een NHG-lening; eventuele restschulden van andere, niet-geborgde leningen kunnen niet worden meegenomen;
  • De aankoop van de nieuwe woning en (een deel van) de restschuld dient binnen de op dat moment geldende kostengrens te blijven. Als een deel van de restschuld niet past binnen de actuele kostengrens, dan kan de geldgever het overige deel wel meefinancieren buiten NHG;
  • De totale lening dient betaalbaar te zijn op basis van de gebruikelijke inkomenscriteria. Bij aankoop kunnen de bijkomende kosten worden meegefinancierd volgens het schema van de dalende LTV dat voor alle woningaankopen geldt (van 104% in 2014 naar 100% in 2018). Het uitgangspunt dat de LTV van de lening exclusief de restschuld maximaal 100% bedraagt, wordt losgelaten.
  • Bij het meenemen van een restschuld naar een volgende woning moet opnieuw premie worden betaald door de consument.
  • Voor meefinancieren van restschulden komt er de verplichting tot annuïtair aflossen. 
  • Het staat aanbieders vrij om net als nu het geval is zelf aanvullende eisen te stellen.
  • Het WEW geeft aan te verwachten dat geldgevers binnen de ruimte die de LTI biedt, kiezen voor een zo kort mogelijke looptijd.
  •  Er dient premie te worden betaald over de gehele lening (aankoop en restschuld) die onder NHG borgstelling wordt gebracht. De garantie begint op dat moment weer op 100% en blijft annuïtair aflopen.

Voor nieuwe NHG-leningen die vanaf 1 januari 2014 worden verstrekt, zal een eigen risico gelden voor de hypotheekaanbieder gelden van 10%.

Blok beargumenteert die maatregel als volgt:

“Tot 1 januari van dit jaar droegen financiers een financieel risico, doordat de NHG-garantie annuïtair afloopt terwijl de meeste consumenten niet annuïtair aflosten. Door de wijziging van de fiscale regels waardoor nieuwe hypotheken in maximaal 30 jaar volgens tenminste een annuïtair schema volledig moeten worden afgelost is dit risico verdwenen voor NHG-hypotheken zonder oude fiscale rechten. Een eigen risico bij de verstrekkers draagt bij aan de juiste prikkels voor aanbieders tot prudente kredietverlening.”

GEEN REACTIES