Schippers: Risicoselectie door zorgverzekeraars bedreigend voor stelsel

De minister maakt zich zorgen om de indirecte vormen van risicoselectie, zoals het opwerpen van drempels voor niet tot de doelgroep behorende personen.

Dat schrijft zij als antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot van de CDA. Deze verwijst naar de uitzending van het VARA TV-programma Zembla ‘Fijn dat we verzekerd zijn’ van 6 november. De minister is van mening dat Zembla “de door sommige cliënten ervaren onterechte wijze van het selecteren op medische risico’s voor de aanvullende verzekering helder heeft geportretteerd”.

In de beantwoording legt ze het risicovereveningsysteem in de zorgverzekering uit. Dat systeem moet de prikkel om te verdienen aan de gezonde mensen zoveel mogelijk wegnemen. Schippers laat aan dat systeem regelmatig ‘groot onderhoud’ plegen.

Maar los daarvan ziet zij indirecte vormen van risicoselectie en die vindt zij bedreigend voor de toegankelijkheid en de solidariteit van het stelsel.

Minister Schippers schrijft: “Zoals gezegd maak ik mij zorgen om de indirecte vormen van risicoselectie waarover ook de NZa de laatste tijd heeft gerapporteerd. De NZa ziet in het `Verdiepend onderzoek Naleving acceptatieplicht door zorgverzekeraars´ van april 2014 dat zorgverzekeraars steeds meer proberen verzekerdenstromen te sturen. Dit blijft tot nu toe binnen het toegestane wettelijke kader. Een aantal zorgverzekeraars werpt drempels op voor de toegang tot de basisverzekering voor personen die niet tot de doelgroep behoren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via informatieverstrekking en de ‘vindbaarheid’ van polissen op de website. Of door het beperken van de toegang tot de aanvullende verzekering voor mensen die niet tot de doelgroep behoren. Dit kan risico’s opleveren voor de toegang tot de basisverzekering en de keuzevrijheid van consumenten. Deze werkwijze draagt niet bij aan de bedoeling van het zorgstelsel.”

En:

“Ik weet niet welke zorgverzekeraars terughoudend zijn in het investeren in zorginkoop en innovatie en niet voor welke groepen patiënten precies en hoe lang dit al zou spelen. De NZa houdt mij op de hoogte van de voortgang van hun onderzoek en acties ter voorkoming van risicoselectie en ik zal u hierover informeren. Ik zal daarnaast onderzoeken, zoals toegezegd tijdens de Begrotingsbehandeling van november jongstleden, welke maatregelen ik kan nemen tegen het sturen van verzekerdenstromen.

Hiernaast heeft continu onderhoud van het risicovereveningssysteem mijn aandacht, aangezien één van de prikkels voor risicoselectie kan liggen in onvolkomenheden in de risicoverevening.”

Acties NZa

De NZa onderneemt de volgende acties om te zorgen dat de feitelijke toegang tot één en dezelfde basisverzekering voor alle verzekerden gelijk blijft.

  • De NZa zal de transparantie-eisen aanscherpen om te voorkomen dat zorgverzekeraars bepaalde doelgroepen automatisch naar een bepaalde polis sturen.
  • De NZa zal nagaan of het mogelijk is om verschillende inschrijfeisen (bijvoorbeeld via internet) voor verschillende doelgroepen te verbieden.
  • De NZa doet nader onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van volmachten en intermediairs.

Ook gaat de NZa de verhouding tussen de wettelijk verplichte zorgverzekering en de vrijwillige aanvullende verzekering bij de sturing van verzekerden nader onderzoeken.

Uit de marktscan die de NZa elk jaar maakt van de situatie op de zorgverzekeringsmarkt, blijkt dat in 2014 ruim 84% van de Zvw-verzekerden een aanvullende verzekering heeft afgesloten. En dat slechts 0,22% van deze 84% de aanvullende verzekering bij een ander concern heeft afgesloten dan het basispakket.

GEEN REACTIES