Richtleeftijd Witteveenkader in 2014 naar 67

De pensioenrichtleeftijd in het Witteveenkader wordt in 2014 in één keer verhoogd naar 67 jaar. De minister volgt deze aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie. In het wetsvoorstel ‘Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW’ wordt deze verhoging in twee stappen voorgeschreven. In 2013 naar 66 en in 2015 naar 67 jaar. In een nota van wijziging wordt dat aangepast.

Verbond en Federatie hebben daarop aangedrongen omdat de uitvoerbaarheid van het oorspronkelijke voorstel wel erg complex zou worden.

Daarnaast zal de nota van wijziging een aanpassing bevatten waardoor het eerder opnemen van de flexibele AOW voor bijstandsgerechtigden overeenkomstig het pensioenakkoord een vrijwillige keuze wordt. Tenslotte zal worden geregeld dat bij een actuarieel neutrale omzetting van bestaande pensioenaanspraken in aanspraken op basis van de nieuwe pensioenrichtleeftijd, overschrijding van de wettelijke maxima voor ouderdomspensioen in zoverre is toegestaan. Extra franchiseverhoging niet eerder

Als ‘wisselgeld’ voor haar verzoek had het Verbond gesuggereerd dat de extra verhoging van de wettelijke AOW-inbouw (de extra franchiseverhoging) dan al in 2013 zou kunnen ingaan.

De minister vindt dat niet nodig. Hij wijst erop dat dit plan bij bijvoorbeeld dga’s tot hoe administratieve lasten zou kunnen leiden.

“Daar komt bij dat het doorvoeren van alle maatregelen ineens per 2014 een vereenvoudiging oplevert in de communicatie aan pensioendeelnemers. Het kabinet kiest er alles overwegende daarom voor de voor 2013 en 2015 voorziene fiscale wijzigingen ineens per 2014 door te voeren, dus ook de extra franchiseverhoging.”

Geen reparatie bestaande AOV’s

De minister is niet bereid een publieke regeling te treffen voor private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die uitkeren tot de 65-jarige leeftijd.

Zie voor uitgebreidere informatie: Geen publieke regeling voor AOV-gat bij hogere pensioenleeftijd.

GEEN REACTIES