Rekenregels per 1 januari 2012

In de rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen.

  •  

In een ministeriële regeling is geregeld, dat per 1 januari 2012 het bruto wettelijke minimumloon op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) zal stijgen met (na afronding) 0,79%.

In de Rekenregels vindt u:

  • Aanpassing daglonen per 1 januari 2012
  • Minimum(jeugd)lonen

Uitkeringen op minimumniveau

Toeslagenwet

Vereveningsbijdragen en gemiddelde premie Sectorfondsen

(Premie)grenzen en franchises per 1 jan 2012

Vereveningsbijdragen werknemers/uitkeringsgerechtigden

Mutaties premies 2012 ten opzichte van 2011 (in procenten)

GEEN REACTIES