Premie-incassoregels nieuwe stijl worden nog nader ingevuld

Wettelijk blijft premie-incasso door bemiddelaars mogelijk, maar de minister zal nadere regels stellen om eventuele sturing door aanbieders tegen te gaan.

“Ja, het is onmiskenbaar mogelijk dat eventuele sturing mogelijk is door de mogelijkheid van premie-incasso door de bemiddelaar te handhaven”, erkent minister Dijsselbloem in de Nota n.a.v. het verslag betreffende de Wijzigingswet financiële markten 2015 (zie pag. 21 en volgende).

Wel voegt hij daaraan toe dat er geen signalen zijn dat van premie-incasso door bemiddelaars momenteel sturing uitgaat. “Dat neemt echter niet weg dat eventuele sturing onmiskenbaar mogelijk is en moet worden voorkomen. Daarom is gekozen voor de mogelijkheid om nadere regels te stellen aan de betaalstroom die voortvloeit uit het incasseren van de premies door de bemiddelaar. In de memorie van toelichting is aangegeven dat bij het stellen van nadere regels gedacht kan worden aan het stellen van een maximumtermijn tussen het incasseren van de premie door de bemiddelaar en het doorbetalen daarvan aan de aanbieder. Het is namelijk niet de bedoeling dat de bemiddelaar voor langere tijd de ontvangen premies aanhoudt op zijn rekening-courant en op die manier impliciet gefinancierd wordt door een verzekeraar.”

Een verbod is ook overwogen, aldus de minister. “De belangrijkste reden waarom niet is gekozen voor een verbod op premie-incasso is dat premie-incasso door de bemiddelaar mogelijk een concept is waar bepaalde consumenten wel voordelen van zien (één centraal aanspreekpunt en betaalrelatie voor verzekeringen die mogelijkerwijs bij verschillende verzekeraars lopen).”

De wijzigingswet maakt wel een einde aan het ‘automatische premie-incassorecht’. Dit recht moet expliciet overeengekomen worden tussen de verzekeraar en de bemiddelaar.

GEEN REACTIES