Pensioenfonds kan niet alle belangen deelnemer communiceren

Klijnsma: Het in de informatie behandelen van alle belangen zou neerkomen op een volledig persoonlijk advies.

Het Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) stelde Kamervragen over de informatievoorziening van pensioenfondsen. Hij had een bepaalde casus op het oog, namelijk het niet vermelden dat deelnemers de mogelijkheid hebben om de inleg in een aanvullingsregeling, bedoeld voor vroegpensioen, ook te kunnen gebruiken voor het aanvullen van het ouderdomspensioen. Die informatie laten fondsen doelbewust achterwege, aldus Ulenbelt.

Als sprake is van bewust achterhouden van dergelijke informatie, dan is dat uiteraard onwenselijk, antwoordt staatssecretaris Klijnsma. In het door Ulenbelt aangehaalde geval staat dat overigens niet vast; de zaak is voor de rechter geweest en het beroep is ongegrond verklaard.

Interessant is het antwoord op de vraag hoe ver de informatievoorziening van een pensioenfonds aan de deelnemers moet reiken. Uiteraard moet die correct en duidelijk zijn en als het nieuwe communicatievoorstel wet wordt ook evenwichtig.

De praktische interpretatie daarvan is dat de informatie betrekking heeft op alle relevante onderdelen. “Dat betekent echter niet dat de informatie alle mogelijke belangen van betrokkenen moet behandelen. Dit zou immers neerkomen op een volledig persoonlijk advies voor alle betrokkenen. Belanghebbenden die menen dat een pensioenuitvoerder in strijd met de wet handelt, kunnen zich tot de rechter wenden. Daarnaast ziet de Autoriteit Financiële Markten toe op de naleving van de informatiebepalingen uit de pensioenwetgeving.”

Klijnsma voelt er dan ook niets voor om – zoals gevraagd – de pensioenfondsen op te dragen in hun informatie ‘alle mogelijke belangen, ook als deze voortkomen uit een ander of alternatief gebruik van een regeling’, voortaan expliciet te vermelden.

Evenwichtig

“Bij de nieuwe norm evenwichtigheid gaat het erom dat de pensioenuitvoerder de relevante aanwezige voor- en nadelen goed weergeeft. Het gaat er daarbij om dat een pensioenuitvoerder niet uitsluitend de positieve kenmerken weergeeft, maar ook informatie over de beperkende kenmerken of voorwaarden van de pensioenregeling. Bovendien moet informatie gegeven worden over de risico’s. Aldus kan worden voorkomen dat een deelnemer ten onrechte een verkeerde conclusie trekt over zijn pensioenregeling, die hem ervan weerhoudt eventuele andere maatregelen binnen of buiten de pensioenregeling te nemen.”

In de beantwoording geeft de staatssecretaris tenslotte aan dat zij voornemens is het wetsvoorstel pensioencommunicatie binnenkort naar de ministerraad en de Raad van State te zenden.

GEEN REACTIES