Patrick Dannenburg (DNB): Zelfregulering en toezicht zijn complementair

рDe lage premiestelling bij WA Motorrijtuigen was echt zorgwekkend en kon de solvabiliteitspositie van een aantal verzekeraars daadwerkelijk in gevaar kon brengen.с Een interview.

Tijdens het IIR-congres Schade 2012 geeft Patrick Dannenburg, toezichthouder specialist Schadeverzekeringen bij De Nederlandsche Bank, een presentatie. Daarin schenkt hij onder meer aandacht aan het onderzoek dat DNB verrichtte naar de premiestelling bij Motorrijtuigen Aansprakelijkheid. DNB maakte zich daarbij vooral zorgen over het risico dat door (te) lage premiestellingen uiteindelijk de solvabiliteitspositie van verzekeraars aangetast zal worden. Naar aanleiding van dit onderzoek vond DNB dat er sprake was van een zorgwekkende situatie ten aanzien van een aantal verzekeraars die in deze branche actief zijn. Duidt dat erop dat DNB een andere invulling geeft aan haar toezichttaak dan in het verleden?

“Het ligt eraan hoe ver je wil terugkijken, maar in zeker zin wel”, glimlacht Dannenburg. “Je kan zeggen dat tot voorkort de focus met name gericht was op de specifieke ondernemingen en thema gestuurd. De crisis toont aan dat deze wijze van toezicht effectiever kan. Wij hebben daaruit de conclusie getrokken dat naast de instellingsgeoriënteerde aanpak het toezicht meer dan voorheen een instellingsoverstijgend karakter dient te hebben. Door naast instellingen ook naar de (sub)sector als geheel te kijken, krijgen we beter inzicht in sectorbrede risico’s."

Herijking bedrijfsmodel

Leidt dat niet tot het gevaar dat de toezichthouder de bedrijfsmodellen gaat voorschrijven?

“Voorschrijven is absoluut niet onze bedoeling, waar het ons om gaat is dat verzekeraars hierover wel serieus nadenken. Veranderende marktomstandigheden en nieuwe regelgeving dwingen verzekeraars tot herijking van hun bedrijfsmodel. De ene partij zal bijvoorbeeld kiezen om met hogere buffers te opereren, terwijl de andere ervoor kiest om de risico’s in hun bedrijfsmodel te verminderen. In dat soort keuzes is iedereen in principe vrij, maar het zijn wel keuzes die vragen om zorgvuldige besluitvorming. Kijk, elke onderneming is erop uit om competitieve voordelen te creëren – dat weet ook DNB – maar zeker in deze tijd is bezinning op hoe je je geld verdient en deugdelijk wilt gaan verdienen serieus aan de orde. De belangrijke vraag is dus, hoe richt de verzekeraar haar verdienmodel hierop in? ”

“DNB werkt voortvarend aan het realiseren van de prioriteiten voor het toezicht. De drie speerpunten van onze toezichtstrategie zijn: het instellingsoverstijgend perspectief, de strategie en de bedrijfsmodellen, waar ik het zojuist over had, alsmede gedrag en cultuur van een onderneming."

Ook DNB moet bedrijfscultuur kennen

Dat laatste onderwerp zouden we eerder in verband brengen met het gedragstoezicht dat aan de AFM is overgelaten.

Dannenburg: “Natuurlijk kijkt DNB naar de cijfers, maar als je alleen naar de cijfers kijkt, kom je niet altijd tot de kern. De financiële gezondheid van een bedrijf wordt in de eerste plaats bepaald door de mensen die leiding geven en er werken. Zij nemen de beheermaatregelen, voeren het risicomanagement en bepalen de strategie. Gedrag is daarmee een belangrijke voorspeller van toekomstige problemen en bepalend voor een cijfermatig gezonde bedrijfsvoering.”

"Het is niet de inzet om pas in actie te komen wanneer een verzekeraar in moeilijkheden verkeert. Wij willen dat juist voorkomen. In dat kader constateerden wij dat de lage premiestelling bij deze branche echt zorgwekkend was en dat die de solvabiliteitspositie van een aantal verzekeraars daadwerkelijk in gevaar kon brengen. Dat is waar we op letten”, neemt hij een mogelijk misverstand weg, “en niet de hoogte van de premies sec. In de pers verschenen berichten dat door ons bericht de premies omhoog moeten. Dat hebben we niet gezegd, het is slechts een van de mogelijkheden."

“Vanuit de sector is positief gereageerd. Globaal streven we allemaal hetzelfde doel na, het beheersen van risico’s. Hierbij zijn onze rollen uiteraard wel verschillend, met daartussen een natuurlijk spanningsveld. Het zijn als het ware communicerende vaten. Hoe beter de onderneming risico’s beheerst en transparant weet te maken richting DNB, hoe minder toezichtcapaciteit er ingezet hoeft te worden.”

Winstgevendheid niet altijd prominente rol

“Uit onderzoek van DNB blijkt dat omzet belangrijk is in het prijsstellingsbeleid, waar indicatoren als kosten en economische winstgevendheid niet altijd een prominente rol spelen in de besluitvorming. Hoewel omzetbehoud een tijdelijke doelstelling kan zijn in bepaalde omstandigheden, vinden we het wel van belang dat alle risico’s en het daarvoor benodigd kapitaal voldoende mee wordt gewogen in de besluitvorming.”

Het gaat om het (h)erkennen van de risico’s

Dannenburg onderschrijft de stelling dat ondernemen risico’s nemen betekent. “Het aangaan van die risico’s is vaak niet het probleem, maar het gaat er wel om dat je de risico’s herkent en erkent en dat je er wat mee – of liever gezegd tegen – doet.”

Eén ding is duidelijk, DNB zal zich sneller laten gelden indien de continuïteit van verzekeraars aangetast wordt, ook bij schadeverzekeraars, waarbij zelfregulering en toezicht complementair zijn.

Het volledige interview is te lezen in het pdf-vakblad Branche in Beweging en is toegevoegd op de pagina’s 42-44.

Download Branche in Beweging

GEEN REACTIES