Ook schade door voor het seizoen normale storm is stormschade

De boot van verzekerde is in het water van de winterstalling gezonken. Verzekerde claimt de ontstane schade op zijn watersportverzekering. In Wolvega, waar de boot lag was twemaal sprake van harde wind (windkracht 7) en voldeed daarmee aan de omschrijving van het begrip storm in de polis. Toch weigerde verzekeraar tot uitkering over te gaan met als argument dat de twee stormen niet de relevante oorzaak waren van het zinken van het schip. "Stormschade in de zin van de polis moet worden gezien als schade die een rechtstreeks gevolg is van storm, zoals het beschadigd raken van het verzekerde schip. Harde wind, ofwel storm in de zin van de verzekeringsvoorwaarden, is in het winterseizoen echter volstrekt normaal, evenals daardoor optredende schommelingen bij schepen die in een gedeeltelijk open berging liggen. Andere schepen zijn ter plaatse niet gezonken. Uit een en ander volgt, dat de weersgesteldheid op genoemde data niet afwijkt van hetgeen normaal te verwachten is. De schade is", aldus verzekeraar, "niet het gevolg van de weersgesteldheid, maar van de handelwijze van verzekerde."

Het hof is dat niet verzekeraar eens: "Deze redenering staat op gespannen voet met het feit dat ‘harde wind’ (volgens de schaal van Beaufort – windkracht 7) in de verzekeringsvoorwaarden wordt gekwalificeerd als ´storm´ en als zodanig naast andere evenementen, zoals blikseminslag, hagel en diefstal, een gebeurtenis oplevert waarvan de schadelijke gevolgen – in beginsel – door de polis worden gedekt." De polisdekking wordt niet ongedaan gemaakt door het feit dat een dergelijke weersgesteldheid in het winterseizoen normaal te verwachten is. Zo’n storm blijft, hoewel die in de winter wellicht van tijd tot tijd is te verwachten, een onzeker voorval, waarvan de gevolgen door de verzekering zijn gedekt.


Eigen schuld

Verzekeraar wijst op eigen schuld van de verzekerde. Deze had bij het dichtzetten van de afsluiters één afsluiter over het hoofd gezien. Was ook die afsluiter gedicht, dan had de schade niet plaatsgevonden. Daarmee is echter niet gezegd dat (dus) dit niet dichtzetten als rechtens relevante oorzaak van de schade moet worden aangemerkt. Die afsluiter lag namelijk boven de waterspiegel en kan het zinken daarom alleen veroorzaakt hebben als het schip al flink aan het schommelen was. Bij vlak water kon die fout, waaraan het hof niet zwaar tilt, geen kwaad. Verzekerde had alle afsluiters gedicht behalve die ene, die verstopt zat achter allerlei leidingen. Hij heeft een fout gemaakt die "ook een ´normaal voorzichtig persoon´, een ´goede huisvader´ kan overkomen." Feit blijft dat het schommelen van het schip door de storm, zijnde een onzeker voorval in de zin van de polis, is veroorzaakt.

Polisredactie

Het hof wijst in de afweging of sprake is van medeschuld bij verzekerde op de polisredactie. De voorwaarden sluiten vergoeding uit van "schade ten gevolge van aan verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor de verzekerde zaken". Die verwijtbare onvoldoende zorg staat gelijk aan het wettelijk begrip ´eigen schuld´ aldus verzekeraar. Onder dat wettelijk begrip kan ook de meest lichte vorm van schuld worden verstaan. Als dat de bedoeling was, had verzekeraar dat zo in de polisvoorwaarden moeten omschrijven, oordeelt het hof. Door de kiezen voor de formulering ´verwijtbaar omvoldoende zorg´ zonder dat nader te definiëren is het voor verzekerde voldoende om aan te tonen dat hij de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen. Hierbij gaat het naar het oordeel van het hof "om een in daden en nalaten tot uitdrukking komende geestesgesteldheid, die kan bestaan ondanks het begaan van een vergissing of het maken een fout." De "niet door nonchalance" gemaakte fout leidt niet tot medeschuld.

Het volledige arrest

GEEN REACTIES