Ook bij aansprakelijkheidspolissen sprake van verhardende markt

Het verhardende sentiment op de zakelijke verzekeringsmarkt gaat ook niet voorbij aan de categorie ‘aansprakelijkheid’, zoals AVB- en W&I.

Dat beeld komt naar voren uit een rondetafeldiscussie waarvan in VNAB-Visie, het vakblad van de VNAB, verslag wordt gedaan. ‘Door het aangescherpte acceptatiebeleid van verzekeraars voor vrijwel alle aansprakelijkheidsvormen, blijven er minder risicodragers over en dus minder keuzes voor de klant’, aldus Marcel Dekker van assurantiemakelaar Meijers. Desalniettemin is er volgens hem nog geen sprake van een trend naar onverzekerbaarheid. Met uitzondering van een aantal specialistische omgevingen zoals outdoor sporten, steigerbouw en maaltijdbezorgers.

Dekker spreekt van een verschuiving van een makelaarsmarkt naar een verzekeraarsmarkt. ‘De huidige markt vraagt veel meer van je als makelaars. Zo moet je bijvoorbeeld veel meer risico-informatie aanleveren dan voorheen om een risico verzekerd te krijgen of te houden. Dat vraagt ook meer tijd en aandacht per dossier.’

Johan Roos, acceptant bij Liberty Specialty Markets, signaleert tevens een veranderende houding bij verzekerde bedrijven en makelaars. ‘Was voorheen bij de jaarlijkse renewals een marktverkenning als benchmark niet ongebruikelijk. Nu wordt bij een gunstige schadestatistiek meer gestuurd op behoud van huidige dekking en premieniveau.’ Roos verwacht een geleidelijke maar lichte omzetgroei op de aansprakelijkheidsmarkt. ‘Dat komt enerzijds doordat meer bedrijven zich verzekeren tegen aansprakelijkheidsrisico’s en anderzijds doordat de gemiddelde premie toeneemt. Daarnaast voorzie ik groei op het gebied van stand alone cyberverzekeringen.’

Een andere ontwikkeling op de aansprakelijkheidsmarkt betreft een verdere toename van het aantal schadeclaims. Onder meer door veranderende wet- en regelgeving (zoals de opgerekte zorgplicht voor werkgevers) en de economische hoogconjunctuur van de laatste jaren, waardoor bedrijven het drukker kregen en krijgen met als gevolg meer fouten, faalkosten en schadekansen. Verder speelt het toenemend claimbewustzijn in combinatie met een toename van het aantal aansprakelijkheidsverzekeringen een rol, vindt Stefan Pieterse, schade-expert bij EMN Expertise. ‘Hoe meer verzekeringen worden afgesloten des te meer schades worden er nu eenmaal geclaimd.’

Pieterse benadrukt verder de verruiming van het aansprakelijkheidsrisico voor aannemers door de zogeheten DBFMO-contractvorm, waarbij de aannemer zowel verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en soms ook exploitatie van een bouwproject. ‘Mede daardoor zie je ook in toenemende mate claims op bouwen ontwerpverzekeringen (BOV)-verzekeringen.’

Merel van Asch, advocaat bij Loyens & Loeff, verwacht meer massaclaims. ‘De wetgever heeft hiervoor nu de weg vrijgemaakt en dat zal onherroepelijk tot meer rechtszaken leiden.’ Verder voorziet Van Asch meer discussie over de uitleg van W&I (Warranty & Indemnity)-polissen, omdat er steeds meer van worden afgesloten. Daarnaast is het volgens Van Asch waarschijnlijk dat het verzekeringsmakelaars en -tussenpersonen meer rekening moeten houden met een toename van het aantal claims van klanten, als uitvloeisel van de zorgplicht. ‘Financieel adviseurs worden vaker aangesproken, wat onder meer komt door schaalvergroting in intermediairsland, waardoor de persoonlijke band tussen adviseur en klant verwatert.’

Bron: VNAB Visie

GEEN REACTIES