(Findinet) Nieuwe maatregelen voor af- en oversluiten hypotheken

De Jager meldt in een Kamerbrief welke maatregelen hij heeft uitgewerkt om de positie van de consument te versterken.

Veel nieuws bevat de brief niet. Alle maatregelen waren al eerder aangekondigd. De minister heeft deze nader uitgewerkt en zal die binnenkort in een consultatiedocument publiceren. De nieuwe maatregelen moeten ingaan op 1 januari 2013.

Variabele debetrente

De transparantie over de opbouw van een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet wordt vergroot. Aanbieders moeten informatie verschaffen over de opbouw van de variabele debetrentevoet. Daarbij dienen zij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst duidelijk aan te geven welke component of componenten variabel zijn. Tevens zal de aanbieder bij wijziging van de debetrentevoet inzichtelijk moeten maken door welke component of componenten de wijziging is veroorzaakt.

Omdat rentewijzigingen sterk fluctuerende maandlasten tot gevolg kunnen hebben, moeten aanbieders de consument in reclame-uitingen en voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan een dergelijk krediet.

Wegnemen overstapdrempels

Aanbieders worden verplicht om op hun website de op het moment van oversluiten geldende debetrentevoeten – voor verschillende rentevastperiodes – openbaar te maken.

Daarnaast dient de consument bij het aflopen van de rentevastperiode voldoende tijd te krijgen om zich te kunnen oriënteren op de overstapmogelijkheden. Aanbieders moeten tenminste drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode de consument hierover informeren en tevens een concreet aanbod doen voor de komende periode.

Eénsporig rentebeleid

Aanbieders dieneneen zogenoemd éénsporig rentebeleid te hanteren. Met éénsporig wordt bedoeld het in rekening brengen van dezelfde debetrentevoet voor dezelfde rentevastperiode bij consumenten met een vergelijkbaar risicoprofiel, ongeacht of het een consument betreft die een overeenkomst verlengt of een consument die een overeenkomst aangaat.
Het risicoprofiel is afhankelijk van de waarde van de woning of het inkomen van de desbetreffende consument in verhouding tot de hoogte van het uitstaande hypothecair krediet (de Loan to value respectievelijk Loan to income ratio). De hoogte van deze ratio’s kan een afwijkende debetrentevoet daarom rechtvaardigen. Indien een consument gebruik maakt van een garantieregeling, zoals de Nationale Hypotheek Garantie, kan er tevens sprake zijn van een lagere debetrentevoet dan die geldt voor consumenten die geen gebruik maken van een garantieregeling.

Het voorschrijven van een gelijke behandeling van nieuwe en bestaande consumenten waarbij derhalve geen prijsdifferentiatie is toegestaan onder vergelijkbare omstandigheden kan gevolgen hebben voor de prijsstelling. “Kortingsacties voor een specifieke groep zijn in dit geval niet meer toegestaan. Het is echter aannemelijk dat kortingen die in de eerste rentevaste periode worden verstrekt zich vertalen in een hogere debetrentevoet voor de daaropvolgende periodes. Over de gehele looptijd zou dit verschil zich tenminste moeten uitbalanceren en helderheid over de prijsstelling zorgt mogelijk voor een extra prikkel voor scherpe tarieven.”

Afschaffen afsluitprovisie

Vanaf 1 januari 2013 mogen aanbieders geen andere kosten dan de advies- en distributiekosten in rekening brengen. Afsluit- en distributiekosten moeten apart in rekening gebracht worden. Een aparte afsluitprovisie – naast deze kosten – wordt daarmee dan ook feitelijk verboden.

GEEN REACTIES