(Findinet) Minder regeldruk door Bouwbesluit 2012

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit

Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk.

Het concept Bouwbesluit 2012 is met een vermindering van het aantal gemeentelijke regels een noodzakelijke eerste stap voor de uitvoering van het advies van de Commissie Dekker om de regeldruk in het totale bouwproces tegen te gaan.

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen over het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren.

Op voorstel van het bedrijfsleven en de brandweer zijn de voorschriften aangepast voor het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer. Het veiligheidsniveau blijft hetzelfde. Ondernemers hebben alleen lagere kosten en de brandweer hoeft minder vaak voor niets uit te rukken. Te denken valt aan horeca en kantoren. De verplichting van doormelding blijft bestaan voor gebouwen waar mensen mogelijk niet of nauwelijks zelfstandig uit kunnen komen zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Ook kunnen ondernemers altijd zelf kiezen voor vrijwillige doormelding.

Nieuw is het voorschrift voor natuurlijke ventilatie. Zo moeten nieuwe woningen en scholen voortaan een raam kunnen openzetten. Het verbouwen van leegstaande kantoren naar een andere bestemming zoals woningen wordt gemakkelijker. De huidige noodzakelijke ontheffing van de gemeente komt vanaf 2012 te vervallen. Daarvoor in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw. De verbouw is daarmee procedureel soepeler en tegen lagere kosten mogelijk.

Bij de uitwerking van één nieuwe Bouwbesluit is overleg gevoerd met onder meer Bouwend Nederland, VNO-NCW, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en NEPROM. Naar verwachting treedt het Bouwbesluit 2012 in werking per 1 januari 2012.

Zodra de concepttekst beschikbaar is, wordt die op deze site gepubliceerd.

GEEN REACTIES