Markt krijgt blanco cheque voor toezichtkosten opgelegd

In het wetsvoorstel financiering financieel toezicht wordt de bijdrage van het rijk gefixeerd en betalen marktpartijen de overige toezichtkosten.

De bekostiging van DNB en AFM wordt nu geregeld in afzonderlijke wetten die door het nu ingediende wetsvoorstel worden vervangen.

Belangrijkste verschil met de huidige wetgeving is, dat de bijdrage van het rijk ‘een gegeven’ is. Voor het jaar waarop de wet in werking treedt is dat bedrag gefixeerd op 38 miljoen euro. Dat op zich is voor het Rijk een besparing van 12 miljoen, die dus extra door marktpartijen moet worden opgebracht. Daarnaast bepaalt het wetsvoorstel dat de rijksbijdrage elk jaar alleen verhoogd wordt met ‘binnen de rijksbegroting verwerkte loon- en prijsmutaties en opgelegde taakstellingen’.

Voldongen feit

Over deze wijzigingen is geen overleg gevoerd met de branche. De Memorie van Toelichting hierover: “Vastgesteld moest worden dat een systeem waarin alle betrokkenen zich konden vinden, niet haalbaar was. Niet in de laatste plaats omdat de financiële belangen niet parallel aan elkaar zijn. Niemand is evenwel gebaat bij een situatie waarin een van het toezicht afgeleid onderwerp als de bekostiging, de aandacht blijft vragen. Helemaal niet wanneer die aandacht leidt tot bovengemiddeld veel bezwaarschriften en gerechtelijke procedures. De Kamer is daarop bericht dat

er keuzes moeten worden gemaakt die nadien verder zijn toegelicht. Vanwege de rijksbegrotingsproblematiek is uiteindelijk ook voor een lagere bijdrage gekozen. De sector is hierover tijdens een op 17 juni 2011 gehouden bijeenkomst geïnformeerd. Aangezien de hoogte van de overheidsbijdrage als een gegeven moest worden beschouwd, droeg de bijeenkomst een informatief karakter. Om een ‘zero-sum game’ te voorkomen, is er eveneens niet gediscussieerd over de procentuele aandelen van de toezichtcategorieën in de financiering van de kosten van de toezichthouder.” Uiteraard is een groot zorgpunt van de sector het beheersbaar blijven van de toezichtkosten en de vraag of de toezichthouder niet meer doet dan strikt genomen is toegestaan. “Zowel de intern toezichthoudende organen van de toezichthouders als beide ministers zien hierop toe.

Daarbij zullen zij ook aandacht besteden aan de in dat verband relevante adviezen die de brancheorganisaties tijdens de bijeenkomsten van de adviserende panels hebben uitgebracht.”

Het wetsvoorstel wijzigt ook de bestaande toezichtcategorieën. Zo worden levens- en pensioenverzekeraars ondergebracht in één categorie. Voor adviseurs/bemiddelaars verandert er op dit gebied niets.

Eenmalige kosten

Het verlenen van een vergunning aan een aanbieder van een financiële dienst kost eenmalig € 5500. Adviseurs/bemiddelaars betalen € 2.000 Aan eenmalige kosten voor de behandeling van een aanvraag om de vergunning te wijzigen betalen aanbieders € 2.700 en adviseurs/bemiddelaars € 300.

De kosten voor het toezicht van de AFM worden voor 22,4% gedragen door adviseurs en bemiddelaars, voor 17,5% door Banken, elektronischgeldinstellingen en clearinginstellingen en voor 10,3% door verzekeraars.

Banken, elektronischgeldinstellingen en clearinginstellingen dragen voor 41,8% bij aan de toezichtkosten van DNB en verzekeraars voor 28,7%.

GEEN REACTIES