(Findinet) Kostencompensatie “woekerpensioenen” nog niet afgerond

De implementatie blijkt complexer dan voorzien, aangezien deelnemers vaak meerdere polissen hebben die alle moeten worden doorgerekend

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid (StAR) voeren sinds 2009 regelmatig gesprekken over gewenste verbeteringen bij pensioenen met beleggingsmogelijkheid, zogeheten BPR-regelingen (beschikbare premieregelingen). In een memorandum van maart 2010 adviseerde het Verbond zijn leden kosteninhoudingen in het verleden te toetsen aan een kostennorm die in overleg met de StAR werd vastgesteld, en waar nodig de deelnemer te compenseren.

Het Verbond heeft inmiddels vastgesteld dat alle pensioenverzekeraars het advies met betrekking tot de kostencompensatie hebben opgevolgd. In de meeste gevallen wordt eventuele compensatie direct aan het pensioenvermogen toegevoegd. De implementatie blijkt wel complexer dan voorzien, aangezien deelnemers vaak meerdere polissen hebben – soms bij meerdere maatschappijen – die alle moeten worden doorgerekend, voordat ze kunnen worden samengevoegd. Ook heeft een aantal verzekeraars ervoor gekozen voorrang te geven aan het uitvoeren van het flankerend beleid voor individuele beleggingsverzekeringen, dat november vorig jaar met minister De Jager (financiën) is afgesproken.

Eind dit jaar zal naar verwachting het merendeel van de deelnemers met een beschikbare premieregeling zijn geïnformeerd over het eventuele recht op compensatie wegens in het verleden ingehouden kosten, zo heeft het Verbond de StAR laten weten.

Twee verzekeraars (Delta Lloyd en Generali) hebben dit traject al volledig afgerond. De voortgang van de implementatie van de toetsnorm wordt door het Verbond gemonitord en daarover wordt met enige regelmaat verslag uitgebracht aan de StAR.

Daarnaast heeft het Verbond overleg gevoerd met de StAR over het verder verbeteren van de informatievoorziening aan deelnemers in een BPR-regeling in de precontractuele fase en tijdens de looptijd van de regeling. Inmiddels wordt samen met de Pensioenfederatie gewerkt aan een nieuw concept voor ‘gelaagde’ pensioencommunicatie die aspirantdeelnemers beter in staat moet stellen pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Ook is een nieuwe BPR-brochure gepubliceerd en is besloten tot een aanpassing van het jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht die ertoe leidt dat de deelnemer een actueler beeld krijgt van de aan te kopen pensioenuitkering.

Publicatie UPO 2013 uitgesteld

De publicatie van nieuwe UPO-modellen voor 2013 is voorlopig uitgesteld. Geacht wordt op de presentatie door Sociale Zaken van de pensioenregels voor volgend jaar. Het ministerie heeft toegezegd die vóór eind september te publiceren.

GEEN REACTIES