Kamp wil FTK-behandeling niet in stukjes hakken

Door bepaalde elementen van het nieuwe ftk naar voren te trekken kan het evenwicht in de gevolgen voor verschillende generaties worden verstoord.

Minister Kamp wil rond de zomer de hoofdlijnennota Herziening Ftk in zijn geheel met de commissie Sociale Zaken, schrijft hij in een Kamerbrief.

De commissie heeft gesuggereerd de nota gefaseerd te willen behandelen. Kamp is het met dit voornemen niet eens: “Een apart overleg met uw Kamer over een beperkt aantal elementen van de hoofdlijnennota acht ik onverstandig. Het is van belang dat uw Kamer zich op korte termijn uitspreekt over het geheel van de herzieningsvoorstellen.

Het nieuwe toetsingskader bestaat weliswaar uit meerdere elementen, maar die vormen gezamenlijk een evenwichtig geheel. Als bepaalde elementen van het nieuwe ftk selectief naar voren worden getrokken, kan het evenwicht in de gevolgen voor verschillende generaties worden verstoord. Ik hecht daarom sterk aan een integrale behandeling van de hoofdlijnennota om, voorafgaand aan het overleg met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie over een goede overgang naar het nieuwe ftk, het draagvlak voor het geheel van de voorgestelde maatregelen te toetsen. Dit overleg is rond de zomer gepland.”

De uitkomsten van het overleg zijn richtinggevend, aldus Kamp, voor de verdere uitwerking van de hoofdlijnen. En over die uitwerking moet snel duidelijkheid bestaan in verband met de vormgeving van ‘meer toekomstbestendige’ pensioenregelingen.

“De toepassing van de herzieningsvoorstellen op de besluitvorming voor 2013 kan voorkomen dat – achteraf bezien – onnodig hoge kortingen worden doorgevoerd of dat noodzakelijke kortingen in de tijd worden gespreid. Hiervoor kunnen, indien nodig, aanvullende, incidentele maatregelen worden overwogen. Deze maatregelen dienen er echter niet toe te leiden dat kortingen die vanuit een evenwichtige behandeling van verschillende generaties noodzakelijk zijn, op de lange baan worden geschoven.”

GEEN REACTIES