‘Herstelgerichte dienstverlening speerpunt voor De Letselschade Raad

De Letselschade Raad ontwikkelt nieuw keurmerk

De Raad heeft in 2015 besloten de focus bij de behandeling van letselschadezaken te verleggen van het sec technisch berekenen en vergoeden van schade, naar het verrichten van inspanningen om ‘invoelend vermogen’ te tonen en mensen met letselschade allereerst te helpen herstellen. Het begrip ‘herstelgerichte dienstverlening’ heeft zijn intrede gedaan en daaraan nader inhoud en vorm geven is voor De Letselschade Raad speerpunt voor de komende jaren. Dat staat te lezen in het jaarverslag van De Raad.

Drs. Deborah Lauria, directeur De Letselschade Raad : “Onze grootste uitdaging is momenteel het weer of steeds verder scheppen van duidelijkheden, van houvast en meer rust. Volgens de nieuwste theorieën is de nodige en meest gewenste verandering momenteel dat we stoppen met het aanpassen van de bestaande systeemorde, in ons streven naar steeds meer efficiency, en de bestaande structuren helemaal veranderen zodat de mens weer centraal komt te staan.

De Raad wil een structuur aanbieden die ten dienst staat van de professionals in de branche, zodat uiteindelijk mensen met letselschade optimaal worden bijgestaan. Dit is hetgeen we willen bereiken met al onze afspraken, de gedragscodes, de materiële en procedurele richtlijnen, met al onze overleggen.

De laatste jaren is er binnen de (appel)rechtspraak een ontwikkeling gaande om partijen al in een vroeg stadium bij elkaar te brengen. In plaats van eerst alle schriftelijke stukken af te wachten en vervolgens tijdens de zitting juridische argumenten uit te wisselen, kijken we bij het gerechtshof Den Haag of een zaak zich ervoor leent om de partijen direct al bijeen te roepen. De raadsheer heeft in dat geval een andere rol. Hij begeleidt actief het proces en kijkt vooral ook naar achterliggende motivaties en niet alleen naar de formele juridische of financiële kanten van het geschil. Zo kom je vaak veel eerder tot oplossingen waarmee partijen tevreden zijn, ook al omdat zij zich gehoord en gezien voelen. Vanzelfsprekend vergt deze andere rol een cultuuromslag binnen de rechtspraak: naast de puur juridische rol krijgen we steeds meer ook een actieve regierol. Om ons werk goed te doen is – behalve professionele excellentie en oog voor wat moreel en maatschappelijk verantwoord is – een grote betrokkenheid belangrijk. Die betrokkenheid uit zich mede door deze nieuwe omgang met partijen, die ook vaak veel bevredigender is – voor iedereen.”

(Bron: De Letselschaderaad)

GEEN REACTIES