(Findinet) HDN-gegevens bieden inzicht in hypotheekmarkt 2009-2011

De HDN-data tonen de gevolgen van nieuw beleid, ook met betrekking tot de aanscherping van de LTV ratio.

Waar het de koopwoningmarkt betreft is er veel kennis beschikbaar over de omvang van de vraag, het aantal te koop staande woningen, verkooptijden, vraagprijzen en transactieprijzen, nieuwbouwprojecten en prijsontwikkelingenmodellen.

De hypotheekvorm, de doorlooptijd, de rentevast periode, het renteniveau, de Loan-To-Value ratio en de Loan-To-Income ratio zijn allemaal aspecten die erg relevant zijn voor de woning- en hypothekenmarkt. En toch is er over deze aspecten weinig tot geen algemene informatie beschikbaar voor onderzoekers en beleidsmakers.

HDN heeft inmiddels de beschikking over veel en gedetailleerde gegevens en wil die graag delen met anderen. Zij heeft deze aan OTB verstrekt en het onderzoeksinstituut van de TU Delft heeft op grond daarvan het rapport Actualiteit hypothekenmarkt 2009-2011 samengesteld.

Het instituut geeft een algemene schets van de variabelen en analyseert de regionale verschillen en de ontwikkelingen in de tijd.

De aanscherping van de LTV komt duidelijk in de cijfers tot uiting.

Per 1 augustus 2011 is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen in werking getreden, waarbij onder andere de maximaal toegestane LTV is aangescherpt. Tot dat moment konden banken zonder toelichting een LTV ratio van 112% toepassen bij het verstrekken van een hypotheek; vanaf dat moment geldt een maximum van 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting).

Dit resulteert direct in een afname van het relatieve aantal hypotheekaanvragen met een LTV ratio boven de 125%: van bijna 20% in juni 2011 naar 10% in juli 2011 en vervolgens tot 5% in oktober 2011.
“Het effect van de aanscherping van de gedragscode op de LTV ratio blijkt het meest duidelijk terug te zien bij de hypotheekaanvragers met een laag bruto jaarinkomen en bij de huishoudens met een in komen tussen de € 45.000 en € 60.000 en dan bij de starters in nog iets sterkere mate dan bij de doorstromers. De huishoudens in de genoemde inkomensklassen hadden verhoudingsgewijs al vaker een hogere tot zeer hoge LTV ratio en worden dus eerder ‘geraakt’ door deze wijziging.

Verder valt op dat met name de starters met een bruto jaarinkomen tussen de €32.500 en €45.000 relatief vaak (6 op de 10) een hypotheek aanvragen met een LTV ratio onder de 100%. Zij moeten dus over eigen vermogen beschikken om in ieder geval de kosten van het kopen te financieren en wellicht een deel van de aanschafprijs. Verder kan het ook zo zijn dat deze huishoudens door het wat hogere inkomensniveau in een kwalitatief wat betere woningen terecht komen dan de starters met een lager inkomen en daardoor geen verbouwingskosten hoeven mee te financieren.”

GEEN REACTIES