Groei van 23.000 WIA-uitkeringen per jaar

© CBS

Sinds de invoering van de WIA eind 2005 is het aantal WIA-uitkeringen toegenomen tot 243.000 eind juni 2016. De WIA kent twee regelingen: de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA), die een uitkering geeft bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), die uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Er zijn eind juni 79.000 IVA-uitkeringen en 164.000 WGA-uitkeringen. Gemiddeld komen er ongeveer 23.000 WIA-uitkeringen per jaar bij. Dit meldt het CBS.

Met ingang van 29 december 2005 is de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering(WAO) vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Nieuwe aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden gedaan op grond van de WIA. Het aantal WAO-uitkeringen neemt sindsdien dan ook steeds af, van 796.000 eind juni 2003 tot 307.000 eind juni 2016. In veruit de meeste gevallen heeft de beëindiging te maken met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald met 179.000. Begin 2003 werden 993.000 uitkeringen verstrekt, het hoogste aantal ooit. De daling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf 2003 deed zich voor na strengere herkeuringen en de invoering van de Wet verbetering Poortwachter (2002). De wet geeft werkgevers een grotere verantwoordelijkheid om arbeidsongeschikte werknemers snel te laten terugkeren in het arbeidsproces. Na de invoering van de wet in 2002 nam de instroom in de WAO af.

(CBS)

GEEN REACTIES