Financiële koepels zijn niet gerust op nieuwe Wet bekostiging financieel toezicht

Financiële koepels zijn niet gerust op nieuwe Wet bekostiging financieel toezicht
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars en andere financiële koepels hebben bezwaren tegen het voorstel voor de nieuwe Wet bekostiging financieel toezicht 2019. Ze zijn er niet van overtuigd dat het wetsvoorstel bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van het toezicht, en ze vrezen dat de kosten voor het toezicht verder zullen stijgen. Ook biedt het voorstel naar hun mening geen oplossing voor het bestaande ‘controlegat’ bij de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer.

In aanloop naar de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, op 8 maart, hebben het Verbond, de NVB, de Pensioenfederatie, Dufas en Adfiz een gezamenlijke brief gestuurd.

“De sector is er niet van overtuigd dat het voorliggende wetsvoorstel bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van het toezicht”, schrijven ze. De koepels vrezen dat de nieuwe wet – net als de huidige – onvoldoende ‘checks and balances’ biedt tussen de toezichthouder en de ondertoezichtgestelden.

De koepels wijzen erop dat de toezichtkosten van DNB sinds 2013 voortdurend zijn gestegen, van 149 miljoen in 2013 tot 181 miljoen (begroot) in 2018. Wanneer de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer een grotere rol zouden krijgen bij de controle op het toezicht, zou een verdere kostenstijging kunnen worden ingeperkt. “Dit zou kunnen bijdragen aan de organisatie van een zogenaamde “countervailing” power, noodzakelijk voor goed toezicht.” In het wetsvoorstel wordt de controlerende taak van de Kamer echter “uitgehold nu de wet slechts enkele hoofdlijnen uitzet en nadere definiëring vooral op AMvB-niveau wordt afgedaan”.

Daarnaast wijzen de koepels op een rapport van de rekenkamers van vijf eurolanden – waaronder Nederland – waaruit blijkt “dat er ontoereikende controle is op de Europese Centrale Bank door de Europese Rekenkamer én waaruit blijkt dat de Algemene Rekenkamer evenmin kan controleren in hoeverre DNB haar taken doelmatig en efficiënt uitvoert.”

Ten slotte hebben de koepels bezwaar tegen het afschaffen van de overheidsbijdrage aan het toezicht. In andere sectoren is een overheidsbijdrage aan het toezicht wel gebruikelijk. “Belangrijk probleem dat ontstaat door de afwezigheid van de overheidsbijdrage is dat er geen prikkel meer is voor de toezichthouder om de toezichtkosten te beperken. Toen de overheid nog zelf bij moest dragen, was deze prikkel er wel.” Al met al zijn er feitelijk onvoldoende waarborgen tegen overschrijding van de toezichtskosten, vinden de koepels.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES