Driekwart van de zorgverzekerden kiest natura­polis

Driekwart van zorgverzekerden kiest naturapolis
© Px

Driekwart van de zorgverzekerden koos dit jaar voor een natura­polis, bijna 20% voor een restitutiepolis en de rest koos voor een combinatie van beide. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2017 van Vektis. De gemiddelde nominale premie steeg per 2017 met 7,2% naar €1.353,- per jaar en komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet.

Verzekerden konden voor 2017 kiezen uit 58 zorgpolissen. De daling in het aantal polissen die in 2016 is ingezet zet hiermee door. Bijna 1,1 miljoen verzekerden (6,4%) veranderden per 2017 van zorgver­zekeraar. De Zorgthermometer geeft naast de landelijke overstapcijfers ook inzicht in het regionale beeld. Zo is het overstappercentage met 9,7% in de gemeente Bunschoten (Utrecht) het hoogst en in de gemeente Hulst (Zeeland) met 2,8% het laagst.

Collectieve en aanvullende verzekering
Tot en met 2014 sloten steeds meer verzekerden een collectieve zorg­verzekering af (70% in 2014). Daarna is dit percentage licht gedaald. Met 67,4% ligt het aandeel collectief verzekerden in 2017 vrijwel op het niveau van 2016. Het bedrag per jaar dat collectief verzekerden gemiddeld minder betalen dan individueel verzekerden ligt in 2017 met
€38,- iets lager dan in 2016 (€41,-).

Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering ligt de laatste jaren rond de 84%. In 2015 vergoedden zorgverzekeraars, net als het voorgaande jaar, ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten via de aanvullende verzekeringen. De afgelopen jaren (tot en met 2015) bleef de gemiddeld betaalde jaarpremie van een aanvullende verzekering redelijk stabiel rond €310,- per jaar.

Eigen risico
Iets minder dan de helft van de verzekerden maakt het verplichte eigen risico in 2015 vol. Van de verzekerden met een vrijwillig maximaal eigen risico maakt ruim 8% dit in 2015 volledig vol. Sinds enkele jaren groeit de groep verzekerden die kiest voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico. Onder deze verzekerden groeit bovendien de groep die kiest voor de grootste vrijwillige verhoging van € 500,- per jaar.

Marktaandelen
15 miljoen Nederlanders zijn in 2017 verzekerd bij een van de vier grote concerns: Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. Elk van deze concerns heeft meer dan 2 miljoen verzekerden in de portefeuille. Naast vier grote zijn er vijf kleinere concerns waar de overige 2 miljoen Nederlanders verzekerd zijn: DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ASR en Eno.

Het marktaandeel van de vier grote concerns als geheel is sinds 2006 afgenomen met 2,7
procentpunt. Van de grote concerns is sindsdien alleen het marktaandeel van CZ gegroeid.

Kijkend naar de gehele periode 2006 tot 2017, maar vooral ook naar de laatste jaren, valt op dat de meeste kleinere concerns een (soms forse) toename van het marktaandeel laten zien. Over de afgelopen paar jaar groeiden vooral de marktaandelen van DSW en ASR.

Bron: Vektis

GEEN REACTIES