Dolders: “Pensioenadvies fiscaal faciliteren”

© Legal & General

Eén op één gesprekken tussen adviseur en consument lijken de enige oplossing om te bereiken dat consumenten een beter inzicht krijgen in hun oudedagsvoorziening. Dit betoogde algemeen directeur Arno Dolders op het Legal & General pensioensymposium “De irrationele mens en zijn pensioen”.

Dolders gaf aan, dat – indien de overheid zich daadwerkelijk zorgen maakt over het gebrek aan pensioenbewustzijn van de consument – snel tot flankerend beleid moet worden overgegaan. In dit kader bepleitte hij de kosten van pensioenadvies fiscaal te faciliteren en het mogelijk te maken om toe te staan, dat consumenten en adviseur afspreken om de kosten van advies gespreid over de tijd en via de premie/inleg te financieren.

Tijdens dit symposium werd na een dienstverband van 15 jaar ook afscheid genomen van Dolders. Dolders werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van IJsselstein, drs. P.J.M. van Domburg reikte tijdens het symposium de versierselen behorende bij deze onderscheiding uit. Burgemeester Van Domburg roemde de verdienste van Arno Dolders vanwege zijn bijdrage aan de totstandkoming van de Wet Financiële Dienstverlening en de vertaling daarvan naar nieuwe eisen en de praktische invulling door financiële dienstverleners. Maatschappelijk zette Legal & General zich onder zijn leiding in voor de samenwerking met “Sherpa”, een zorginstelling voor mensen met een beperking.

Spaarzaamheid
Prof. dr. Herman. Pleij, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de literatuur van de middeleeuwen, gaf tijdens dit symposium inzicht hoe de Nederlander door de eeuwen heen met het begrip “geld” is omgegaan. Vanuit de Nederlandse mentaliteit is er veel spaarzaamheid. Maar ook een drang tot zelf redzaamheid, eigen regie en draagvlak voor gespreide welvaart. Dit zijn belangrijke aspecten om rekening mee te houden in pensioen debat.

Persoonlijk pensioenvermogen
Prof. dr. Paul. Schnabel, socioloog en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau was adviserend lid van de SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel. Hij betoogde, dat de huidige tweede pijler van ons pensioen niet houdbaar is. Hij bepleitte aanpassing van het huidige systeem, waardoor consumenten een meer persoonlijk pensioenvermogen opbouwen en meer keuzen krijgen binnen het deel dat overblijft als verplichte pensioenopbouw. Daarnaast gaf hij aan dat het belangrijk is, dat het pensioenbewustzijn van consumenten sterk wordt vergroot In de visie van Paul Schnabel moeten consumenten gestimuleerd worden om veel eerder dan thans gebruikelijk te starten met financiële reserveringen voor hun eigen oude dag.

(Bron: Legal and General)

 

GEEN REACTIES