DNB publiceert gedetailleerd beeld toekomst verzekeringsbedrijf

In november 2014 publiceerde DNB een eerste indruk over een onderzoek naar de toekomstbestendigheid, nu de volledige resultaten.

Eerder meldde DNB een onderzoek uitgevoerd te hebben naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse verzekeringssector. Nu is het volledige rapport beschikbaar.

Rode lijn in het rapport is de krimp in vrijwel de volledige verzekeringsmarkt. Dat geldt niet alleen voor leven individueel, maar ook voor de schademarkt door de toenemende concurrentie op prijs. De collectieve levenmarkt (pensioen) krijgt te maken met een kortstondige dip door de nieuwe Witteveenregels.

Vervolgonderzoek

Daarom is het van extra belang, aldus DNB, dat verzekeraars voldoende inzicht hebben in hun kostenstructuren. “Het is zorgelijk dat bij vrijwel alle verzekeraars die deelnamen aan het themaonderzoek dit inzicht in kosten en de transparantie hierover nog onvoldoende zijn. Daarom zal DNB via een vervolgonderzoek in 2015 meer aandacht besteden aan het thema Kosten bij levensverzekeraars.”

Hier puntsgewijs de belangrijkste marktontwikkelingen die ook de komende jaren van invloed zijn.

Het rapport gaat gedetailleerd op onder meer deze onderwerpen in.

De Nederlandse verzekeringssector, exclusief zorg, is de afgelopen jaren sterk gekrompen.

Sinds het hoogtepunt in 2008 is het totale premievolume gedaald van EUR 38 miljard naar EUR 30 miljard in 2013. Dit is vrijwel geheel veroorzaakt door een krimp in het premievolume van individuele levensverzekeringen: ongeveer 30% sinds 2008. Het premievolume in schade en inkomensverzekeringen is al jaren stabiel op respectievelijk EUR 12 miljard en EUR 4 miljard.

Onderstaand de belangrijkste marktontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt blijven ook de komende jaren van invloed:

  • Digitalisering van klantinteractie en processen.
  • Toename van transparantie op kosten en polisvoorwaarden.
  • Trend naar simpelere producten om tegemoet te komen aan consumentbehoeften en vergelijkbaarheid op internet te vergroten.
  • Verzekeren wordt minder vanzelfsprekend: consumenten, bedrijven en zzp-ers zijn kritischer op wat wel en wat niet verzekerd wordt.
  • Consolidatie: reductie van 30% van het aantal verzekeringsinstellingen sinds 2008.
  •  Opkomst van run-off-portefeuilles in de individuele levensverzekeringsmarkt.
  • Sterk toegenomen focus op kostenreducties om de winstgevendheid op peil te houden.

De verwachting in het basisscenario van DNB is dat de dalende trend in premievolume ook de komende jaren doorzet. De krimp in individueel leven is structureel van aard gezien de concurrentie met banksparen, de gevolgen van de affaire omtrent beleggingsverzekeringen en fiscale wijzigingen.

De collectieve levenmarkt krimpt initieel door de impact van het Witteveenkader, waarna vervolgens een lichte groei wordt verondersteld. In het basisscenario daalt het premievolume in de schade- en inkomensmarkt licht.

GEEN REACTIES