DNB over abonnementen

Advies- en bemiddelingsbedrijf Multisafe in De Bilt werkt zowel op provisiebasis als met abonnementen. Multisafe maakt onderscheid tussen 1. diensten waarvan de aard bij het afsluiten van een overeenkomst met de klant vaststaat en 2. de dienstverlening waarbij het onzeker is of en zo ja hoe vaak de cliлгnt van de in het certificaat beschreven dienstverlening gebruik zal maken. Het gaat met name om de begeleiding bij schade. Voor 1 brengt Multisafe een jaarvergoeding in rekening, in de vorm van een abonnnement. Voor 2 werkt het kantoor op provisiebasis.Multisafe wil van de provisie af en voor beide onderdelen samen een vaste maandprijs vaststellen.Vraag van directeur Michael Mackaaij aan DNB: geef uw visie op dit toekomstige model.Antwoord van DNB In dat geval is sprake van een schadeverzekeringsovereenkomst, waarvoor een vergunning van DNB nodig is. DNB hanteert de volgende argumenten: Art. 7:925 BW noemt de volgende criteria waarop beoordeeld wordt of sprake is van een schadeverzekeringsovereenkomst: een overeenkomst, een verbintenis tot premiebetaling, een verbintenis tot uitkering en een onzkere gebeurtenis. overeenkomst: Multisafe gaat inderdaad een overeenkomst met de cliлгnt aan. premiebetaling: Cliлгnt verbindt zich tot betaling aan Multisafe die zich verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen. Naamgeving en hoogte van de betaling doen niet terzake. De betalingen kunnen als premie aangemerkt worden. uitkering: Er moet sprake van zijn van л╘л╘n of meer uitkeringen. Daaronder wordt ook – zoals in dit geval – een prestatie anders dan in geld verstaan. onzekerheid: begeleiding bij schadeafwikkeling is een onzekere gebeurtenis. Multisafe en de klant weten niet bij het afsluiten van de overeenkomst of zich een schade zal voordoen. Conclusie: er wordt voldaan aan de criteria van het Burgerlijk Wetboek.Ook is sprake van een schadeverzekering in de zin van de Wft, aldus DNB. Multisafe verplicht zich ingeval van schade diensten te verrichten, bijvoorbeeld door op te treden tegen een verzekeraar die de schade ten onrechte niet vergoedt. Gelet op de aard van de verplichtingen zijn de overeenkomsten te beschouwen als rechtsbijstandverzekeringen.N.B.: De huidige werkwijze van Multisafe, het splitsen van de dienstverlening met het hanteren van verschillende beloningsmodellen blijft wel toegestaan.1.diensten waarvan de aard bij het afsluiten van een overeenkomst met de klant vaststaat en2.de dienstverlening waarbij het onzeker is of en zo ja hoe vaak de cliënt van de in het certificaat beschreven dienstverlening gebruik zal maken. Het gaat met name om de begeleiding bij schade.

GEEN REACTIES