DNB onderzoekt het gedrag in de bestuurskamers

Bestuurders van financiële instellingen hebben te weinig aandacht voor het eigen gedrag en voor de groepsdynamische processen.

Uit het DNB toezicht op gedrag & cultuur blijkt dat de bestuurders en commissarissen doorgaans niet bewust sturen op de menselijke aspecten die bepalend zijn voor het succes en de effectiviteit van de organisatie. Zij zijn in hun functioneren vaak alleen taak-/inhoudelijk gericht en werken vanuit hun inhoudelijke expertise. Vanuit de inhoud proberen bestuurders en commissarissen de beste resultaten te behalen.

Aldus DNB in haar rapport ‘Leading by example, Gedrag in de bestuurskamers van financiële

instellingen’

“Bij een aantal instellingen hebben we wel een tweezijdige benadering aangetroffen, waarin zowel aandacht is voor de inhoud als voor het gedrag. Bestuurders van deze instellingen hechten belang aan hun eigen gedrag en organiseren bijvoorbeeld momenten om op hun samenwerking, leiderschap en besluitvormingswijze te reflecteren.”

Gedrag en cultuur zijn voorspellers van de prestaties van instellingen

“Onvoldoende aandacht voor eigen gedrag en groepsdynamische processen is van invloed op de financiële prestaties, de integriteit en de reputatie van instellingen, en daarmee op het vertrouwen in de financiële sector.

Door onvoldoende aandacht voor gedragspatronen en groepsdynamiek blijft risicovol gedrag bestaan. Denk aan bestuurders die besluitvorming eenzijdig domineren. Aan twee kampen die binnen een bestuur tegenover elkaar staan en alleen vanuit eigen deelbelangen handelen. Denk aan topmanagers die zich onveilig voelen om hun mening te geven in een bestuursvergadering.

Doordat DNB hier in het Toezicht tegenwoordig aandacht aan besteedt, kunnen we problemen in een vroeg stadium op het spoor komen, nog voor ze zich vertalen in een slechte financiële situatie. Daarom is sinds 2011 gedrag en cultuur een speerpunt van het toezicht van DNB.

In 2011 en 2012 heeft DNB toezichtonderzoeken naar gedrag en cultuur uitgevoerd bij in totaal 30 banken, verzekeraars en pensioenfondsen van verschillende omvang. Daarbij keken we naar de top van de organisatie: Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en pensioenfondsbestuur en we onderzochten leiderschap, besluitvorming, (interne en externe) communicatie en groepsdynamiek.”

Het rapport geeft goede en slechte voorbeelden en behandelt verder de vier kerngebieden in haar toezicht op gedrag en cultuur:

  • Concrete acties om aandacht voor gedrag engroepsdynamiek te stimuleren
  • Zorgvuldige besluitvorming
  • Tegenspraak organiseren
  • Flexibele leiderschapsstijl voor voorzitters

Cultuurverandering vraagt permanente aandacht van bestuurders en commissarissen

“Het verder versterken van de aandacht voor gedrag en cultuur is en blijft noodzakelijk. Niet alleen binnen de bestuurskamers, maar ook in de rest van de organisaties. Immers, het gaat om het veranderen van een cultuur binnen grote en complexe organisaties en zelfs van een sector. Die verandert alleen als bestuurders en commissarissen consequent en over een langere termijn daarop sturen. DNB zal deze ontwikkelingen niet alleen volgen – en waar nodig met maatregelen bijsturen -, maar ook proactief stimuleren.

Het vraagt een intensieve vorm van toezicht. DNB doet dit ook door educatie en opleiding. In 2013 voert DNB met de AFM gezamenlijk thema-onderzoeken uit om te bezien of organisaties in staat zijn de noodzakelijke veranderingen door te voeren.”

GEEN REACTIES