DNB: Financiële buffers van zorgverzekeraars in gevaar

DNB: Financiële buffers van zorgverzekeraars in gevaar
© Pixabay

Zorgverzekeraars moeten hun bedrijfsmodel en risicomanagement continu blijven moderniseren. Doen ze dat niet, dan kunnen hun financiële positie en soliditeit in gevaar komen en dreigt bepaalde zorg onverzekerbaar te worden. Dit meldt De Nederlandse Bank.

In het rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars’ meldt DNB dat de reserves van zorgverzekeraars kleiner zijn geworden. Dit wordt o.a. veroorzaakt door lange doorlooptijden van declaraties, veranderend klantgedrag, wijzigende overheidseisen en een beperktere voorspellende waarde van het vereveningssysteem.

Maar een stabiele zorgverzekeringssector is erbij gebaat dat zorgverzekeraars hun kapitaalpositie op peil houden, aldus DNB. ‘Dat voorkomt dat zij de premie fors moeten verhogen bij (onverwachte) tegenvallers. Een forse premieverhoging kan bovendien gepaard gegaan met uitstroom van verzekerden en dit kan de houdbaarheid van het bedrijfsmodel onder druk zetten.’

Door een combinatie van gestegen solvabiliteitseisen, dalende resultaten en de inzet van in het verleden behaalde resultaten om premiestijgingen te dempen is het kapitaalsurplus gedaald en wordt de ruimte voor verdere inzet van de reserves voor premiedemping kleiner.

Lange doorlooptijden
Daar zijn tal van oorzaken voor. Lange doorlooptijden van declaraties en veranderende wet- en regelgeving dragen bij aan onzekerheid over de hoogte van de vergoedingen die zorgverzekeraars moeten uitkeren (de schadelast); de inkomsten vanuit de risicoverevening en de daadwerkelijke zorgkosten worden in bepaalde gevallen met een vertraging van twee tot drie jaar afgerekend.

Daarnaast vergroot de afbouw van de ex-post risicoverevening de volatiliteit van de kapitaalpositie. Zorgverzekeraars dragen steeds meer risico’s zelf: er worden minder kosten nagecalculeerd. De ex-ante bijdrage die zorgverzekeraars ontvangen sluit voor bepaalde zorgsoorten echter (nog) niet goed aan bij de verwachte zorgkosten. De beperktere voorspellende waarde van het vereveningssysteem speelt onder meer voor zorg die recent is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit leidt tot extra onzekerheid in het bedrijfsresultaat.

Verbod op winstuitkering
Daarbij komt dat een mogelijk verbod op winstuitkering de mogelijkheden van zorgverzekeraars beperkt om de kapitaalpositie te versterken. Mede hierdoor blijft het correct inschatten van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar voor veel zorgverzekeraars lastig.

Tegelijkertijd zorgen wijzigingen in overheidsbeleid en regelgeving ervoor dat zorgverzekeraars veel tijd moeten steken in de benodigde aanpassingen van de bedrijfsvoering, wat extra operationele kosten met zich meebrengt.

Aanvullende zorgverzekeringen verliesgevend
Aan de andere kant dreigen aanvullende zorgverzekeringen verliesgevend te worden en hun toegevoegde waarde te verliezen, door veranderend klantgedrag. Polishouders nemen alleen nog zo´n verzekering als zij verwachten komend jaar van deze zorg gebruik te maken. Hierdoor dreigt op termijn bepaalde zorg niet langer tegen een redelijk bedrag verzekerbaar te zijn. DNB pleit daarom voor een kritische analyse van de behoeften van de polishouders en de mogelijkheden om daarbij een passend en duurzaam verdienmodel te ontwikkelen.

Robuust kapitaalbeleid
Ook moeten zorgverzekeraars schadejaren sneller afrekenen en het risicovereveningsysteem verder verbeteren om financiële onzekerheid te verkleinen. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen van zorgverzekeraars scherper risicomanagement en robuust kapitaalbeleid om een duurzame en stabiele zorgverzekeringssector te borgen.

DNB kijkt ook kritisch naar de eigen rol. ´Toezichthouders en beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat de wettelijke (kapitaal)eisen blijven aansluiten op de daadwerkelijke risico’s van zorgverzekeraars. Alle veranderingen in het speelveld voor de zorgverzekeraars vragen om een periodieke evaluatie en eventuele aanpassing van de kapitaaleisen op basis van nieuwe gegevens. Het is daarbij van belang om ook in Europees verband te blijven wijzen op de specifieke karakteristieken van de Nederlandse zorgverzekeringssector om passende kapitaaleisen vanuit Solvency-II te borgen. Het is verder ook aan de verschillende toezichthouders om hun onderlinge samenwerking te verbeteren en daarmee de toezichtdruk voor zorgverzekeraars waar mogelijk te verlagen. Dit past binnen de bredere trend naar meer proportioneel toezicht.´

Meerjarige verzekeringspolissen
De zorgkosten zullen de komende jaren naar verwachting fors stijgen, verwacht DNB. ´De druk op de financiering van de zorg, en daarmee op de betaalbaarheid en solidariteit, neemt toe. Kostenbeheersing wordt daarom steeds belangrijker en zorgverzekeraars moeten scherpe keuzes maken voor een duurzaam bedrijfsmodel. Selectieve inkoop en meerjarenafspraken met inzet op gepast zorggebruik, preventie, advisering en slim gebruik van data en ICT kunnen daar belangrijke bouwstenen voor zijn. Advisering en preventie bieden ook mogelijkheden voor zorgverzekeraars om zich te onderscheiden. Beleidsmakers kunnen hierbij de mogelijkheden onderzoeken om kostenbeheersing en investeringen in preventie te stimuleren, bijvoorbeeld door meerjarige verzekeringspolissen mogelijk te maken zodat investeringen in preventie meer lonend kunnen worden.

Bron: DNB

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES