De robo-adviseur moet ook aan de Wft voldoen

De robo-adviseur moet ook aan de Wft voldoen
© Pixabay

De online mogelijkheden van financiële dienstverlening groeien met de dag. Slimme automatisering gaat bijna ongemerkt over in virtuele adviseurs: Robo-adviseurs. Maar hoe borgen we de kwaliteit van die robots?

Kenniscentrum SIVI onderzoekt de mogelijkheden om het klantbelang te borgen rond de inzet van autonome, ofwel virtuele toepassingen. In het discussiestuk ‘Examen voor de robo-adviseur?’ start het SIVI de discussie over het opstellen en invullen van een kwaliteitssysteem voor autonome toepassingen. Dit kwaliteitssysteem moet een normenkader bieden voor toetsing van deze toepassingen. Het doel is tweeledig: aantoonbaar voldoen aan de wetgeving en borgen van de juiste inzet van de technologie.

Risico’s van automatisering
Automatiseren leidt ook tot risico’s. Een autonome toepassing betekent geen directe menselijke reflectie op de uitkomst. Fouten zijn hierdoor niet direct zichtbaar en kunnen zeer laat opgemerkt worden. Open source en prijsverlagingen brengen de technologie binnen het bereik van een steeds grotere groep aanbieders van diensten. Juist gebruik van deze technologie is zeker niet vanzelfsprekend.

Eisen vanuit de wet
De overheid stelt vanuit de Wet financieel toezicht (Wft) eisen aan financiële ondernemingen die advies aanbieden. Deze eisen gelden voor zowel advies van een persoon als voor geautomatiseerd advies. De Wft geeft richting, maar biedt nog veel ruimte voor interpretatie. Daarom is een vertaling van deze richtlijnen nodig naar toetsbare kaders.

Klantbelang
De klant moet erop kunnen vertrouwen dat autonome toepassingen de juiste transacties uitvoeren en adviezen geven. Een kwaliteitssysteem voor autonome toepassingen kan het belang van de klant en de kwaliteit van autonome toepassingen borgen. Met een gedeeld normenkader kan de branche aantonen hoe ze kwaliteit vormgeeft en borgt.

Dialoog met de branche
Een branchebreed kwaliteitssysteem maakt de kwaliteit van autonome toepassingen beheersbaar, aantoonbaar, controleerbaar en evalueerbaar. SIVI gaat de komende periode met stakeholders in dit werkgebied in gesprek om de verschillende opvattingen/standpunten inzichtelijk te maken. Op basis van deze input brengt het SIVI vervolgens een advies uit over de introductie van een kwaliteitssysteem voor autonome toepassingen.

Bron: SIVI

GEEN REACTIES