Circa 70 pensioenfondsen moeten korten per 1 april 2013

De kortingen op uitkeringen alsook op opgebouwde pensioenrechten, raken naar schatting 2 mln actieve deelnemers, 1,1 mln gepensioneerden en 2,5 mln slapers.

Dit maakt DNB bekend. De gewogen gemiddelde korting bedraagt 1,9%. De aantallen liggen lager dan de schatting in februari 2012, hetgeen vooral is te danken aan het feit dat de dekkingraden in een jaar tijd met ca. 4% zijn gestegen. Dit herstel is voor ruim 3 procentpunt toe te schrijven aan de nieuwe UFR-rekenmethode.

De pensioenfondsen die in april moeten korten, moeten hun deelnemers en gepensioneerden uiterlijk 1 maart 2013 daarover hebben geïnformeerd. Bij de voorlopige cijfers over de te verwachten kortingen is rekening gehouden met de fondsen die vorig jaar hebben aangegeven gebruik te maken van de mogelijkheid om de korting per 1 april 2013 te maximeren op 7%. De nog resterende door te voeren kortingen van deze fondsen worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Volgens dezelfde voorlopige cijfers moeten naar verwachting circa 40 pensioenfondsen ook nog een voorwaardelijke korting aankondigen die eventueel wordt doorgevoerd per 1 april 2014. Het betreft dan naar schatting 1,3 miljoen actieve deelnemers, 0,7 miljoen gepensioneerden en 1,1 miljoen zogenoemde slapers. De gewogen gemiddelde korting voor deze fondsen bedraagt 1,6%. Deze voor te nemen kortingen, die ook dit voorjaar bekend worden gemaakt, zijn nog niet definitief en mede afhankelijk van de dekkingsgraad van pensioenfondsen per ultimo 2013. Ook deze per 1 april 2014 door te voeren korting kan worden gemaximeerd op 7% indien pensioenfondsen voldoen aan de voorwaarden uit de septemberbrief.

Naast de circa 70 pensioenfondsen die naar verwachting 1 april 2013 een korting zullen moeten doorvoeren, zijn er ook 5 pensioenfondsen die ultimo 2012 reeds een korting hebben doorgevoerd. De kortingen bij deze vijf fondsen raken circa 4000 actieve deelnemers, 5000 gepensioneerden en 6000 slapers.

Medio februari moeten pensioenfondsen hun definitieve cijfers over de dekkingsgraad per jaarultimo en de eventuele kortingen bij DNB indienen als onderdeel van de evaluatie van hun herstelplannen. DNB zal spoedig na ontvangst van deze definitieve cijfers van de pensioenfondsen hierover (voor de sector als geheel) communiceren.

De Pensioenfederatie meldt dat "een aantal pensioenfondsen" op vrijdag 1 februari bekend maakt of zij de pensioenen en de pensioenopbouw met ingang van 1 april 2013 gaan verlagen. Ook kondigen zij dan eventuele aanvullende pensioenverlagingen voor 2014 aan.

GEEN REACTIES