Convenant over dekking ao-pensioen en premievrijstelling

Werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen wisselen, behouden inkomensbescherming op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen.

Dat zijn het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie overeengekomen. Daarmee wordt volgens beide organisaties de arbeidsmobiliteit van mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, verder verbeterd.

In een convenant regelen verzekeraars en pensioenfondsen het zogeheten ‘in- en uitlooprisico’ bij het switchen van een baan, opdat er geen onnodige ‘gaten’ vallen in de inkomensbescherming. Het convenant heeft betrekking op arbeidsongeschiktheidsdekking in pensioenregelingen bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen.

Het convenant ligt in het verlengde van het Van Leeuwen Convenant dat verzekeraars eerder met patiëntenorganisaties hebben gesloten om belemmeringen bij het veranderen van werkgever weg te nemen.

“Het is van groot maatschappelijk belang dat re-integratie wordt bevorderd. Dankzij een goede set afspraken tussen pensioenfondsen en verzekeraars zijn de rechten van werknemers met gezondheidsproblemen nu beter beschermd”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Pensioenfederatie-directeur Gerard Riemen “lopen door dit convenant werknemers die arbeidsongeschikt worden binnenkort geen financieel risico meer als ze van baan wisselen”.

Naast bescherming bij individuele baanmobiliteit, beoogt dit convenant ook bescherming te bieden bij collectieve beëindigingen. Indien er bij de collectieve beëindiging van de deelname besloten is tot een collectieve waardeoverdracht, is het convenant niet van toepassing. In dat geval maken pensioenuitvoerders als onderdeel van het totale afsprakenpakket afspraken over de dekking bij arbeidsongeschiktheid. Pensioenuitvoerders verwachten dat de afspraken in dit convenant van belang zullen zijn voor een substantieel aantal werknemers dat jaarlijks tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van baan verandert.

De afspraken leiden niet tot een verplichting voor sociale partners om in een pensioenregeling altijd het arbeidsongeschiktheidsrisico te dekken. Het convenant laat bestaande verschillen in arbeidsvoorwaarden onverlet. Op basis van dit convenant kan een werknemer dus geen aanspraak of recht op arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrijstelling claimen als de pensioenregeling van zijn werkgever die dekking niet biedt.

Verbond en Pensioenfederatie verwachten dat de afspraken in het convenant van belang zijn voor een substantieel aantal werknemers dat jaarlijks tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van baan verandert. Beide koepelorganisaties zullen zich ervoor inzetten dat hun leden en sociale partners het convenant uiterlijk per 1 januari 2014 in hun pensioenregelingen overnemen.

GEEN REACTIES