(Findinet) Branche nog steeds niet klaar voor 2013

D & O vreest dat grote delen van het intermediair en veel aanbieders de aanpassingen in hun bedrijfsvoering niet op tijd hebben afgerond.

Nog zes maanden scheiden van de beoogde invoeringsdatum van het verbod op provisie. In haar nieuwsbrief spreekt Bureau D & O de verwachting uit dat veel aanbieders en bemiddelaars hun bedrijfsvoering niet op tijd aangepast zullen hebben. Bureau D & O gaat ook in op de oorzaken die naar haar oordeel hieraan ten grondslag liggen.

Geen centrale regie

Er is op geen enkele wijze centrale regie gevoerd om de sector te begeleiden naar een soepele en effectieve implementatie van deze transformatie, aldus D&O. Waar de sector deze centrale regie nog wél wist op te brengen rondom de millenniumwisseling en de invoering van de Euro, lukte dit niet bij de veel ingrijpendere transformatie van provisie naar directe beloning.

Ontbreken van consumentenvoorlichting

Reeds vanaf 2002 kunnen consumenten er voor kiezen hun verzekeringsadviseur rechtstreeks te betalen. Tot 2002 werd dit gekwalificeerd als een ‘economisch delict’. Stakeholders hebben het verbod op provisie bevorderd vanuit de gedachte dat dit in het belang is van de consument. Zij hebben echter nagelaten de consument voor te bereiden op deze ingrijpende verandering in de wijze waarop zij de kosten van financieel advies kunnen financieren. Het ontbreken van bewustzijn van de consument op dit punt heeft negatief uitgewerkt in de snelheid waarmee financieel dienstverleners zich hebben voorbereid op deze wijziging.

Inzicht in kostenstructuren ontbreekt

Bij het aanpassen van de bedrijfsorganisatie die gebaseerd is op een verdienmodel van provisie naar een bedrijfsvoering van directe beloning, is het essentieel dat ondernemers een gedetailleerd inzicht hebben in hun kosten per handeling. Aan de vooravond van de invoering van het verbod op provisie moet geconstateerd worden dat dit inzicht bij het grootste deel van het intermediair nog ontbreekt.

Gebrekkige infrastructuur

Stakeholders mag eveneens een verwijt worden gemaakt dat zij verzuimd hebben te zorgen voor een goede infrastructuur waarbinnen directe beloning ook daadwerkelijk goed en tijdig kon worden voorbereid.
Rondom de fiscale behandeling van directe beloning, onder meer met betrekking tot het onderwerp aftrekbaarheid van advieskosten, bestaan enkele maanden voor de beoogde datum van het verbod nog grote onduidelijkheden.

Aanbieders onvoldoende voorbereid

Geconstateerd moet worden dat veel aanbieders enkele maanden voor de beoogde invoering van het verbod op provisies nog bezig zijn in het vinden van antwoorden op principiële en voor de bedrijfsvoering ingrijpende vragen die gepaard gaan met de invoering van directe beloning. Enkele voorbeelden zijn de ketenverantwoordelijkheid, wederzijdse informatieverstrekking, wie informeert de klant en wie neemt welke kosten voor zijn rekening?:

Differentiatie premiestelling

Dat er een grote diversiteit komt van bedieningsconcepten aan de zijde van het intermediair staat wel vast. Differentiatie in bedieningsconcepten zal dan ook gevolgd moeten worden door differentiatie in premiestelling. Nog maar een beperkt aantal aanbieders heeft hiervoor regelingen ontwikkeld.

Eindconclusie Bureau D & O

Met nog slechts enkele maanden te gaan tot aan de beoogde invoeringsdatum van het verbod op provisie spreekt Bureau D & O de vrees uit dat grote delen van het intermediair en veel aanbieders de aanpassingen in hun bedrijfsvoering die nodig zijn om de overgang van provisie naar directe beloning goed te laten verlopen, niet op die datum hebben afgerond.

Lees de gehele nieuwsbrief op de site van D&O

GEEN REACTIES