Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat Achmea

Achmea boekt verliesvan 382 miljoen

Verzekeringsconcern Achmea boekte in 2016 een verlies van 382 miljoen euro. In 2015 was dat nog een winst van 386 miljoen. Dat blijkt uit de vanmorgen gepresenteerde jaarcijfers.

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur noemt als oorzaken voor het negatieve resultaat de hagelcalamiteit die in juni vorig jaar voor meer dan €300 miljoen euro aan schade veroorzaakte bij meer dan 30.000 klanten. Daarnaast de inzet van eigen middelen om de stijging van de zorgpremies te beperken. De voorzieningen voor letselschades zijn verhoogd. Achmea heeft een reorganisatie ingezet waarvoor er een voorziening gevormd is met impact op het resultaat van 2016 van ruim €100 miljoen. Ook is er goodwill afgeboekt van Turkse verzekeringsactiviteiten. “Hoewel het teleurstellend is om het jaar met een negatief resultaat af te sluiten, verwachten we de komende jaren te profiteren van de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd”, aldus Van Duin.

Reorganisatie
Door de reorganisatie zijn de bedrijfskosten inmiddels met €390 miljoen euro teruggebracht. Het aantal arbeidsplaatsen nam af met zo’n 3.350. De komende periode zal deze daling doorzetten: tot het jaar 2020 verdwijnen nog zo’n 2.000 arbeidsplaatsen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea is stevig gebleven op 183% voor dividenduitkering. Nieuwe richtlijnen van De Nederlandsche Bank over het verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (LACDT) en het initiatief wetsvoorstel rond de beperking van vermogen van zorgverzekeraars kunnen echter mogelijk invloed hebben op de solvabiliteit. In de (onwaarschijnlijke) interpretatie dat het hele vermogen van zorgverzekeraars, inclusief het privaat ingebrachte vermogen en vermogen opgebouwd uit in het verleden behaalde resultaten, beklemd zou zijn, is de impact op de solvabiliteit ca. 25%.

Schade
Het operationeel resultaat van de schadeverzekeringen daalde in 2016 tot €243 miljoen negatief (2015: €45 miljoen negatief). Dit is het gevolg van extreme weersinvloeden en bijreserveringen op voorzieningen voor letselschades uit voorgaande jaren. Exclusief deze ontwikkelingen nam het operationeel resultaat in 2016 van de schadeverzekeringsactiviteiten toe tot €85 miljoen (2015: €71 miljoen) door rendementsmaatregelen op zowel de particuliere als de zakelijke schadeportefeuille.

In 2016 kwam de gecombineerde ratio van schadeverzekeringen uit op 110,4% (2015: 103,5%), vooral als gevolg van het noodweer in juni en de hogere letselschadelast. De schaderatio steeg tot 81,3% (2015: 74,4%) en de kostenratio bleef stabiel op 29,1% (2015: 29,1%).

Inkomen
Het resultaat op Inkomen nam toe tot €54 miljoen (2015: €38 miljoen) ondanks de krimpende portefeuille, door forse kostenbesparingen en een incidenteel hogere vrijval op de WIA-portefeuille. Focus op het schadelastmanagement heeft geleid tot een versnelling van de revalidering waardoor de verzekeraar een gedeelte van de WIA-voorzieningen vrij heeft kunnen laten vallen.

Wel is in 2016, in lijn met de landelijke ontwikkeling, de verzuimduur toegenomen door een stijging van complexe en werkdruk-gerelateerde klachten (o.a. burn-out).

De gecombineerde ratio op Inkomen verbeterde in 2016 tot 92,9% (2015: 93,8%) door een daling in de kostenratio tot 24,3% (2015: 25,5%) in lijn met de afname van de bedrijfskosten. De schaderatio bleef nagenoeg stabiel op 68,6% (2015: 68,3%).

Zorg
Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis en Ziezo bieden basis- en aanvullende zorgverzekeringen. In 2016 heeft Achmea €434 miljoen uit eigen reserves ingezet om de stijging van de zorgpremies in 2017 te beperken. Sinds 2014 is er ruim €1,2 miljard, of circa € 245 per polis, ingezet om de premie onder de kostprijs vast te kunnen stellen. “Inzet van winst is echter geen structurele oplossing om de premiestijging te beperken”, staat er waarschuwend in de jaarcijfers. Voor de komende jaren wordt een sterke premiestijging verwacht.

De premieomzet van de basis- en aanvullende zorgverzekeringen samen bedraagt over 2016 €13.092 miljoen. De premieomzet van de basisverzekeringen is lager door een lager verzekerdenaantal in 2016 ten opzichte van 2015 en een lagere bijdrage uit het zorgvereveningsfonds. De premieomzet uit de aanvullende zorgverzekering is met €3 miljoen licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De AV-graad blijft over 2016 ten opzichte van 2015 nagenoeg stabiel rond de 80%.

De kosten voor de zorg stegen in 2016 harder dan geraamd. Dit is het gevolg van hogere zorgkosten bij de premiestelling voor 2016. Met name de kosten van nieuwe dure medicijnen, de ziekenhuiszorg en de wijkverpleging waren in 2016 hoger dan verwacht.

Ook is het resultaat op oude jaren in 2016 lager dan in 2015. Met de jaarlijkse prolongatie 2016/2017 heeft Achmea het marktaandeel iets kunnen vergroten en daarmee schaalgrootte behouden.

Het operationeel resultaat op de basis- en aanvullende zorgverzekeringen bedraagt €196 miljoen negatief (2015: €271 miljoen positief). Voor het tekenjaar 2016 is het resultaat uit de basiszorgverzekering €187 miljoen negatief. Dit is enerzijds het gevolg van een lager verzekerdenaantal (ultimo 2016: 105.000 minder) en anderzijds door een gewijzigde samenstelling van de portefeuille waarvoor het ex-ante vereveningsstelsel onvoldoende compenseert.

De gecombineerde ratio op de basiszorgverzekering is gestegen naar 102,2% (2015: 98,7%) voornamelijk door de hogere zorgkosten in het tekenjaar 2016 en een lager resultaat uit voorgaande jaren. Als gevolg van kostenbesparingen in de organisatie is de kostenratio met 0,2%-pt gedaald naar 3,0%.

Pensioen en Leven
In 2016 nam Achmea het besluit om grotendeels over te gaan op een ‘closed book’ voor de pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten in Nederland. Onder andere de lagere bedrijfskosten als gevolg van deze ‘closed book’ situatie en hogere koersen van beleggingen zorgden voor bijna een verdubbeling van het operationele resultaat: €285 miljoen (2015: €144 miljoen). Deze toename is ook veroorzaakt door een sterk verbeterd beleggings- en kostenresultaat. Het sterfteresultaat daalde, omdat dit in 2015 incidenteel hoog was.

In 2016 is de bruto premieomzet met 3% gedaald tot €1.794 miljoen (2015: €1.848 miljoen). De periodieke premies daalden met 7% als gevolg van reguliere portefeuilleontwikkelingen en contractbeëindigingen. Het reguliere premieverval op de ‘closed-book’ pensioenportefeuille bedraagt circa 3%. Het verval in de ‘closed-book’ levenportefeuille, ligt met 6,6% op een vergelijkbaar niveau als in 2015.

De bruto premieomzet uit ORV’s nam fors toe met 15% tot €43 miljoen (2015: €37 miljoen) voornamelijk door de groei in het aantal verkochte ORV’s tot 287.673 (2015: 246.946).

Oudedagsvoorzieningen
Met de introductie van de nieuwe strategie voor Oudedagsvoorzieningen zet Achmea in op veranderende wensen van klanten, veranderingen in de maatschappij en verdere wijzigingen in het pensioenstelsel. Deze veranderingen leiden tot nieuwe manieren om vermogen voor de oudedag op te bouwen. Als onderdeel hiervan heeft Achmea in 2016 het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF) opgericht als alternatief voor pensioenverzekeren. De bedrijfskosten voor oudedagsvoorzieningen bedroegen €38 miljoen.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES