Beroep op verzwijging bij telefonische acceptatie is lastig

Autoverzekeraar die telefonisch een dekking accepteert kan zich niet op verzwijging beroepen als hij snel achter elkaar vragen heeft gesteld zonder enige nadere toelichting.

Wanneer een vrouw schadevergoeding claimt omdat haar auto is gestolen, komt de verzekeraar er onder meer achter dat haar echtgenoot, medebelanghebbende voor de verzekering, tweemaal strafrechtelijk is veroordeeld wegens mishandeling en dat hij vier maal is aangehouden wegens rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, met als gevolg bestuurlijke boetes en een veroordeling tot het volgen van een educatieve maatregel alcohol. Onder meer op grond van verzwijging weigert verzekeraar de schade uit te keren. Met een opname van het telefoongesprek toont verzekeraar aan vragen gesteld te hebben met betrekking tot het strafrechtelijk verleden. Toch oordeelt de rechtbank Arnhem dat de verzekeraar de schade moet vergoeden.

“Nu verzekeraar aan het eind van het telefoongesprek heeft aangegeven een aantal vragen te stellen, die naar waarheid moesten worden beantwoord, is de situatie deels vergelijkbaar met de in artikel 7:928 lid 6 BW genoemde situatie, waarbij de verzekering is gesloten op de grondslag van een door de verzekeraar opgestelde vragenlijst. De situatie is echter in zoverre anders, dat verzekeraar de vragen die zij kennelijk relevant vond aan het eind van het telefoongesprek – dat blijkens de ter griffie gedeponeerde opname meer dan een kwartier duurde – in minder dan een minuut snel achter elkaar heeft gesteld, zonder enige nadere toelichting. Dat brengt mee dat de verzekeringnemer weinig tijd krijgt om de relevantie van de vraag en het antwoord daarop tot zich te laten doordringen, in elk geval minder tijd dan bij een schriftelijke vragenlijst.”

Artikel 7:928 lid 5 BW bepaalt onder meer dat de verzekeringnemer slechts verplicht is feiten mede te delen omtrent zijn strafrechtelijk verleden of omtrent dat van derden, voor zover de verzekeraar omtrent dat verleden uitdrukkelijk een vraag heeft gesteld in niet voor misverstand vatbare termen. Dat laatste betekent dat de verzekeraar in exacte bewoordingen moet aangeven welke feiten en omstandigheden omtrent dit verleden voor hem van belang zijn. Alleen met betrekking tot die feiten behoeft de verzekeringnemer mededelingen te doen. De verzekeraar zal in zijn vraag moeten aangeven in welke strafbare feiten hij geïnteresseerd is, en of hij daarbij alleen het oog heeft op strafrechtelijke veroordelingen of wellicht ook in een vrijspraak, een schikking of een maatregel.

“Verzekeraar heeft bij het telefonisch stellen van de vraag, of de vrouw of een andere belanghebbende verzekerde bij deze verzekering in de afgelopen 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld is geweest, niet aangegeven welke feiten en omstandigheden omtrent het strafrechtelijk verleden voor haar van belang zijn. Ook heeft zij niet toegelicht dat het verleden van de echtgenoot mede een rol kan spelen.”

Verzekeraars moeten dus ook bij telefonische acceptatie ruim de tijd nemen om de verzwijgingsvragen goed toe te lichten.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES