Asscher en Pensioenfederatie zwarte pieten over koopkracht

Feit is dat ouderen met een aanvullend pensioen er meer dan andere huishoudens op achteruit te gaan Ligt dat aan de fondsen of aan het kabinet?

Voor minister Asscher is het zonneklaar blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer: “Dit is voor het overgrote deel niet het gevolg van maatregelen uit het regeerakkoord. Uit de tabel valt af te lezen dat de maatregelen in het regeerakkoord van Rutte II ouderen relatief ontzien. Vooral werkenden met hoge inkomens zien hun koopkracht afnemen. Het verschil tussen ouderen met een aanvullend pensioen en veel andere groepen kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan de slechte financiële positie van pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn net als de overheid hard getroffen door de crisis. Veel pensioenfondsen zullen dan ook niet in staat zijn het aanvullende pensioen te indexeren voor inflatie. Een aantal pensioenfondsen zal zelfs het pensioen moeten verlagen.”

De Pensioenfederatie heeft een andere uitleg: “Lang niet alle pensioenfondsen hoeven de pensioenen te verlagen. Desondanks zullen vrijwel alle ouderen te maken krijgen met een substantiële verslechtering van hun inkomenspositie. Bijvoorbeeld door maatregelen in het kader van de AWBZ of vanwege de Wet Uniformering Loonbegrip. Eerder deze maand heeft de Pensioenfederatie bekend gemaakt dat pensioengerechtigden vanaf januari 2013 te maken krijgen met een fors lagere netto pensioenuitkering. Die verlaging, die kan oplopen tot meer dan 5 procent, wordt uitsluitend veroorzaakt door deze en andere overheidsmaatregelen en mag niet worden verward met pensioenverlagingen die circa 70 pensioenfondsen per 1 april aanstaande moeten doorvoeren omdat hun financiële positie dit vereist.”

In februari meer duidelijkheid

Op vrijdag 1 februari a.s. maakt een aantal grote fondsen bekend hoe zij ervoor staan. De Pensioenfederatie publiceert op 19 februari een totaaloverzicht van alle fondsen die een verlaging doorvoeren.

GEEN REACTIES