AFM wil verplichte minimum pensioenopbouw voor alle werkenden

Deelnemers moeten de mogelijkheid krijgen om de hoogte van de premie boven een bepaald minimum zelf te bepalen, maar geen verdere keuzevrijheid voor de consument.

De AFM schrijft in haar bijdrage aan de nationale pensioendialoog dat rekening gehouden moet worden met het feit dat Consumenten van nature gericht zijn op de korte termijn. Zij hebben gebrek aan motivatie om goed financieel te plannen voor de oude dag en hebben grote moeite met het begrijpen van risico’s. Daarom is het verstandig, aldus AFM, om iedereen – ook zzp-ers – met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen te laten opbouwen. “Het is niet uitlegbaar dat sommige werkenden wel en andere werkenden niet verplicht zijn om aanvullend pensioen op te bouwen. “

Keuze in de hoogte van de inleg

Op dit moment wordt door de sociale partners de hoogte van de premie (zowel het werkgevers als het werknemers deel) bepaald. De vraag rijst echter, asldus AFM, of het nog uitlegbaar is aan de deelnemer dat iedereen hetzelfde percentage aan premie inlegt wanneer er grote variatie is tussen deelnemers in omstandigheden en behoeften.

Er zijn namelijk grote verschillen tussen deelnemers in carrièrepatronen en de individuele mogelijkheden om langer door te werken. Ook behoeften aan beschikbaar vermogen bij pensionering verschillen.

De mogelijkheid om zelf de hoogte van de pensioenpremie te bepalen kan het welzijn verhogen doordat de consumptie van mensen beter over de levenscyclus wordt gespreid.

Handhaaf keuzebeperking

“Deelnemers hebben op dit moment weinig mogelijkheden (met uitzondering van een beperkt aantal beschikbare premieregelingen) om direct invloed uit te oefenen op het beleggingsbeleid. De AFM vindt dit op dit moment verdedigbaar vanuit de kennis omtrent het gedrag van de deelnemer.”

Wat betreft een eventuele keuzevrijheid van pensioenuitvoerder ziet de AFM alleen maar risico’s en nauwelijks voordelen. Dat geldt ook voor een mogelijke afschaffing van de verplichtstelling. Als het aan de AFM dan zal eerst een uitgebreid onderzoek dienen plaats te vinden. Vooralsnog is de AFM van mening dat op andere manieren aan efficiency gewerkt kan worden.

“Transparantie over de kosten is hierbij een belangrijke eerste stap. De kosten in het pensioenstelsel kunnen nog worden verlaagd door schaalgrootte te benutten.”

Doorsneesystematiek uitfaseren

De AFM vindt het verder belangrijk om oneerlijke subsidies tussen generaties weg te nemen. “Hiervoor is een aanpassing in het stelsel nodig waarbij het gebruik van de doorsneesystematiek wordt uitgefaseerd. Op dit moment is er sprake van onuitlegbare herverdeling tussen jong en oud. Deze herverdeling is bovendien toegenomen door de vergrijzing en de veranderingen in de arbeidsmarkt.”

De AFM vindt het van belang dat de doorsneesystematiek wordt vervangen door een actuarieel faire systematiek (zoals degressieve opbouw) “om deze onuitlegbare herverdeling te verminderen.”

namelijk efficiënter werken. Vereenvoudiging van de pensioenregelingen draagt eveneens bij aan het verlagen van de kosten. Pensioenregelingen zijn nu nog te complex door de vele uitzonderingen.

GEEN REACTIES