Adfiz wil transparantie van productkosten aanbieders

Wijzigingen in (transparantie)regelgeving veroorzaken ernstige verstoring van het level playing field. Dat stelt Adfiz in haar Visie op een Level Playing Field. "Dit is nadelig voor de concurrentiepositie van het onafhankelijk intermediair, maar nog meer voor de consument, die gebaat is bij optimale vergelijkbaarheid van producten en dienstverlening, concurrentie en transparantie. Nu het intermediair transparant is, kunnen aanbieders in het kader van level playing field niet achterblijven. Zo pleit Adfiz voor een nominaal transparante productmarge."

"Kanalen waar de consument minder bescherming geniet, zoals bij het bancaire kanaal en het direct writer-kanaal, maar ook bijvoorbeeld de accountant die zonder enig toezicht financieel adviseur mag spelen, moeten daarom in een gelijke positie worden gebracht als het intermediaire kanaal."

In de ‘Visie op een level playing field’ die Adfiz vandaag presenteert, benoemt Adfiz de belangrijkste ongelijkheden in het speelveld tussen de verschillende kanalen, als het intermediair kanaal, het kanaal van de direct writers en het bankenkanaal. Daarnaast draagt Adfiz een aantal oplossingen aan. Adfiz wil dat de regelgeving zo wordt aangepast dat wordt bewerkstelligd dat:

  • Het intermediair nominaal transparant is over zijn tarieven bij Financieel Advies.
  • De aanbieder nominaal transparant is over zijn productmarge bij Financieel Advies producten, dat dus nominaal transparant wordt hoe de netto-premies/-rentes zijn opgebouwd bij Financieel Advies producten.
  • Niet alleen het intermediair maar ook de (directe) aanbieder in de oriëntatiefase een dienstverleningsdocument ter beschikking stelt aan de klant bij Financieel Advies producten.
  • Execution only bij impactvolle producten niet is toegestaan, in ieder geval sterk wordt teruggedrongen door tenminste invoering van een geschiktheidstoets bij Financieel Advies producten.
  • Alle vrijstellingen van toezicht worden heroverwogen waarbij dienstverleners met een andere hoofdberoepswerkzaamheid (o.a. accountants) vergunningplichtig zijn voor zover hun dienstverlening kwalificeert als financiële dienstverlening.
  • Generiek financieel advies vergunningplichtig wordt.
  • Medewerkers met inhoudelijk klantcontact hun deskundigheid moeten kunnen aantonen met uitsluitend wettelijk erkende diploma’s; de mogelijkheid tot het aantonen van de vakbekwaamheid via het bedrijfsvoeringsmodel dient te vervallen.
  • Bij een mogelijk in te voeren wettelijke regel ter voorkoning van excessieve fees, er eveneens een wettelijke regel tegen excessieve marges van aanbieders komt.
  • Er volstrekte helderheid komt over de identiteit van de financiële dienstverlener: is die onafhankelijk of gebonden aan een aanbieder.

GEEN REACTIES