Achmea: 1e half jaar uitstekend resultaat

рAchmea heeft over de eerste zes maanden van 2015 een nettowinst geboekt van € 272 miljoen.р Aldus Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur.

(zie ook persbericht uit 2014)

Kostenreductie

“De verbetering van de nettowinst kwam onder meer tot stand dankzij lagere bedrijfskosten, betere beleggingsresultaten en een incidenteel positief resultaat bij zorgverzekeringen. Het operationele resultaat verdubbelde van €142 miljoen naar €285 miljoen wat aantoont dat we onderliggend op de goede weg zijn. Al onze verzekeringsactiviteiten droegen bij aan de verbetering van het resultaat. Ook internationaal zijn betere resultaten geboekt. Stormen in de eerste helft van dit jaar leidden tot aanzienlijke schade bij onze klanten en verlaagden ons resultaat met €25 miljoen.

Solvabiliteit naar 225 %

 

Onze financiële positie is onverminderd sterk gebleven, zodat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat wij ook in de toekomst een betrouwbare financiële partner blijven. De solvabiliteit van onze verzekeringsentiteiten is sinds eind vorig jaar met 10%-punt toegenomen tot 225%.

Algemeen Pensioen Fonds opgericht

 

Achmea is toonaangevend in de markt voor pensioenen en heeft besloten tot oprichting van een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Met Centraal Beheer hebben we een sterke uitgangspositie in deze markt. In lijn hiermee concentreren we ook de uitvoerende

vermogensbeheeractiviteiten binnen onze groep. Het nieuwe onderdeel, Achmea Investment Management, beheert meer dan €71 miljard zowel voor diverse pensioenfondsen als voor Achmea zelf.
Versnellen & Vernieuwen

 

Tegelijkertijd hebben we een aanhoudende focus op vernieuwing. Bedrijfsbreed zijn er meer dan 150 nieuwe initiatieven in gang gezet, zowel bij de dienstverlening aan onze klanten als in onze bedrijfsvoering. We vernieuwen enerzijds onze dienstverlening aan

klanten en standaardiseren en automatiseren anderzijds onze processen en systemen.

Onderdeel van Versnellen & Vernieuwen is ook de reductie van kosten met €450 miljoen en een noodzakelijke afbouw van het aantal arbeidsplaatsen met circa 4.000 eind 2016. Met een verlaging van onze kosten met ruim €200 miljoen sinds de start van het

veranderprogramma eind 2013 en een reductie van het aantal arbeidsplaatsen met 2.100 liggen we op schema om onze doelstellingen te bereiken.

Focus op kostenreductie en rendement

 

Naast vernieuwing blijft de komende periode een aanhoudende focus op kosten en rendement van groot belang om onze verzekeringen tegen een aantrekkelijke prijs aan te kunnen blijven bieden aan onze klanten.”

GEEN REACTIES