(Findinet) Aantrekkelijker om AOW-ers in dienst te nemen/houden

Loondoorbetaling bij ziekte gedurende zes weken in plaats van twee jaar beperking van de re-integratieverplichtingen.

Dit zijn enige maatregelen in het wetsvoorstel van minister Kamp, waarmee de Ministerraad heeft ingestemd.. Het streven is om de maatregelen per 1 juli 2013 in te laten gaan.

Het wetsvoorstel bevat nog meer maatregelen om werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te stimuleren. Zo vallen AOW-ers straks ook onder het wettelijk minimumloon. Nu heeft een 65-plusser dat recht nog niet. Verder gaat het kabinet de mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te gaan met gepensioneerden verruimen. Nu mogen tijdelijke contracten niet vaker dan drie keer achter elkaar aangeboden worden zonder dat het daarna overgaat in een contract voor onbepaalde tijd. Voor werkgevers wordt het zo aantrekkelijker een AOW-gerechtigde aan de slag te houden en krijgen AOW-ers zelf meer kans op werk.

Automatisch ontslag bij AOW-leeftijd

Minister Kamp regelt verder met het wetsvoorstel dat een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, als daarover geen andere afspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt. Hij vindt het belangrijk dat als er geen onderlinge afspraken zijn de wet helderheid biedt. Deze regel geldt alleen voor de marktsector, omdat het voor overheidspersoneel vaak al geregeld is wanneer een dienstverband automatisch eindigt. De overige maatregelen gelden zowel voor de marktsector als de publieke sector. Werkgever en werknemer kunnen onderling afspreken om de arbeidsovereenkomst voort te zetten na de AOW-leeftijd. Dat kan bijvoorbeeld in een CAO zijn of in een individueel contract tussen werkgever en werknemer.

Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd en wordt openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

GEEN REACTIES