Wat is raadzaam als Covid-19 heeft toegeslagen ? Findinet zocht uit hoe beperk je bedrijfsschade ?

VCP: check dekking risicoverzekering bij epidemie
© Pixabay

Wat kan de verzekeringsadviseur betekenen voor MKB cliënten, die niet weten hoe te handelen in geval Corona een klant, mocht covid-19 hen zelf of hun medewerkers treffen.
Verzuimverzekering dekt nu eenmaal geen thuisquarantaine !
Immers: verzekeraars 
Betreft het iemand in loondienst die in thuisquarantaine gaat, dan moet de werkgever het salaris doorbetalen. De werkgever kan geen beroep doen op een tegoed aan vakantiedagen. De verzuimpolis dekt de schade niet!
En wordt de betrokkene ziek terwijl hij thuis werkt, dan gelden de gewone regels van de Ziektewet.

PROTOCOL ONTBREEKT VEELAL
Talloze eigenaren van winkels, restaurants en openbaar toegankelijke bedrijven staan momenteel voor de vraag wat ze moeten doen als één van hun klanten of medewerkers positief is getest.

Maar hoe nu verder ?
1) Het feit verzwijgen voor de andere medewerkers ?
wvMet als gevolg onwetendheid over de kans op meer besmettingen binnen de gelederen.
wvGeen goed idee dus.

2) Inventariseren of andere medewerkers ook verschijnselen vertonen ?
wvDat is een beter idee.

3)Maar wat moet je dan doen als blijkt dat iemand niet ziek is, maar wel wvverschijnselen heeft ? 
wvIs het dan verstandig die persoon dan naar huis/in quarantaine sturen terwijl deze nog wvniet ziek is?
wvDe verzuimverzekering van de werkgever komt dan immers niet tot uitkering!

4) Moet je bepaalde medewerkers wel of niet op vrijwillige basis individueel laten wvtesten ?
wvDe GGD is niet bij machte ook mensen te testen die geen klachten hebben.
vwParticuliere dienstverlener
wvDan is de werkgever dus aangewezen op een particuliere dienstverlener.
wvIndividueel preventief testen kost de werkgever al snel € 100,= per medewerker.

vw
Dat kan dus flink in de papieren gaan lopen, nog afgezien van alle reiskosten en
wvarbeidstijd die gepaard gaan met dat testen op een locatie elders.
wvMaar is preventief testen wel zo nuttig ?
Iemand die positief getest is, blijkt niet besmettelijk te zijn, althans tot op het moment dat hij ook ziekteverschijnselen heeft.

5) Collectieve test / groepstest is goedkoper
wvGeen aanrader.
wvSommige dienstverleners bieden ook aan om collectief te testen. Dat is goedkoper met  vw€ 60,- per persoon, maar dan is de test anoniem. Blijkt vervolgens dat één lid van het wvteam positief is bevonden,  dan moet het hele team alsnog een individuele test laten vwafnemen.
wvPlus de reis-tijd naar de testlocatie en terug.
vwDan is er dus sprake van dubbele reiskosten en dubbele arbeidstijd die verloren is vwgegaan.

6) Heeft het zin het bedrijf een week sluiten teneinde verspreiding via klanten te wvvoorkomen ?
wvDat kan je doen, maar het is ergens voor nodig volgens GGD en de Hulplijn.
vw
Een vrij rigoureuze stap, die momenteel weinig ondernemers zich kunnen veroorloven.

Mening GGD
In principe stelt de GGD zich op het standpunt dat er pas aanleiding is voor testen, nadat is vastgesteld dat iemand verschijnselen heeft die bij Corona horen.
D
D
D
D
Zoals één of meer van de navolgende symptomen:
* koorts
* droge hoest
* vermoeidheid
* pijn in het lichaam
* keelpijn
* diarree
* bindvliesontsteking
* hoofdpijn
* aangetast smaak- of reukvermogen
* huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen
* kortademigheid of ademhalingsproblemen
* pijn of druk op de borst
* aangetast spraak- of bewegingsvermogen

wvMaar blijft een werknemer gewoon doorwerken omdat hij of zij ten onrechte wvdenkt dat het een gewone verkoudheid is, dan zit de werkgever mogelijk vwstraks wel, met een steeds grotere groep besmette medewerkers, Corona te wvverspreiden onder bezoekers van zijn onderneming.
wvDus is een goede/openhartige verstandhouding tussen werknemer en vwwerkgever essentieel en een goede communicatie van groot belang.

FOCUS OP VOLKSGEZONDHEID. Niet op bedrijfscontinuïteit
Niet ziek, geen verschijnselen :
De GGD is dus van mening dat je als werkgever geen actie hoeft te ondernemen zoals  collectief of individueel preventief laten testen van personeel. De GGD heeft uitsluitend oog voor de volksgezondheid. Een visie die gericht is op de continuïteit van de onderneming en de kosten van ongedekte verzuimdagen, ontbreekt in hun verhaal.

TO BE OR NOT TO BE
Hoe moet je dan wel handelen nadat iemand zich heeft gemeld met verschijnselen ? Hoe kan je voorkomen dat je uiteindelijk genoodzaakt bent het bedrijf geheel of gedeeltelijk te sluiten omdat medewerkers in thuisquarantaine zitten.

HUPLIJN HUISARTSENPOSTEN
Dus contact gezocht met deskundigen zoals de Hulplijn voor huisartsenposten.
En dat leverde een verrassend helder beeld op dat iedere assurantieadviseur gemakkelijk kan overbrengen op zijn MKB cliënten :

De medewerker die ziek was en positief getest is, noemen wij in dit verhaal even ZM (zieke medewerker). ZM moet dus thuis uitzieken.
Hoe moet je handelen met de directe collega’s van het team ?

A) NOG NIET TESTEN!
wvIndien een collega (C) zich kan herinneren dat hij/zij in de voorgaande 4 dagen langer
wvdan 15 aaneengesloten minuten binnen 1.5m afstand is geweest van ZM, dan is het  vwraadzaam dat (C) 3 dagen in thuisquarantaine gaat.
wvWij noemen deze persoon even C(collega).
wvBlijkt C na deze 3 dagen nog steeds vrij van klachten te zijn, dan kan C gewoon
wvweer aan de slag.

B) TESTEN ZINVOL
wvOntwikkelt C wel klachten, dan beveelt de Hulplijn aan dat C nog eens 7 dagen in wvthuisquarantaine gaat. Verergeren de klachten van C, dan is het raadzaam de
wvhuisarts te raadplegen of een test te laten uitvoeren bij de GGD.
wvEen individuele particuliere test zou in dat geval snel kunnen uitwijzen of C inderdaad wvCovid-19 (= positief) heeft of niet (=negatief).

D) THUISQUARANTAINE
wvBlijkt C in die
7 dagen geen verergering van klachten te ondervinden, dan leed C wellicht wvaan een eenvoudige verkoudheid ging of een allergische reactie op een stof.

OVER TOEVALSBEVINDINGEN
Kiest de ondernemer toch voor individueel testen (zie punt 4) dan kan ere sprake zijn van een toevalsbevinding : een medewerker wordt positief getest (PG) terwijl hij geen klachten had ervaren.
Geen klachten
In dat geval is PG nog niet besmettelijk, maar 3 dagen thuisquarantaine is dan wel raadzaam. Blijkt PG dat zich geen van de klachten openbaren, dan kan PG weer aan de slag.
Wel klachten
Ontwikkelen zich alsnog klachten bij PG dan moet PG vanzelfsprekend 7 dagen thuisquarantaine in acht nemen en vervolgens vaststellen dat hij 24 uur klachtenvrij is.
Dezelfde situatie als beschreven in D).

GEVAARSMOMENTEN
Ondernemers zouden er goed aan doen om te inventariseren op welke momenten er binnen de onderneming sprake is of kan zijn van vormen van werkzaamheden die twee medewerkers geruime tijd (15 minuten of langer) samen in elkaars nabijheid (binnen 1,5 meter) uitvoeren.
Om nodeloos verzuim (ook thuisquarantaine) te voorkomen, dienen dergelijke momenten tot en minimum te worden beperkt. Ook als er geen sprake is van klachten.

GEZELLIG SAMEN ETEN OF BORRELEN
Heeft de ondernemer de gewoonte om eens per week even gezellig te gaan borrelen met zijn medewerkers, dan dient hij serieus aandacht te schenken aan de afstand van 1,5 meter en de tijdspanne van 15 minuten.
En vanzelfsprekend is het van belang dat de afstand ten opzichte van klanten en tussen klanten serieus in acht wordt genomen. Zeker als er sprake is van een contact dat 15 minuten of langere in beslag neemt.
Dat is niet alleen van groot belang om de klanten te beschermen, maar zeker ook van belang vanwege continuïteit van de onderneming.

PROTOCOL
Zodra er sprake is van een ZM binnen de onderneming, dan is het normaal dat de ondernemer schrikt. Ondernemers die in dat geval niet beschikken over een protocol dat voorziet in een adequate aanpak, maken nodeloos kosten of nemen mogelijk niet de juiste beslissingen. Daarom is het raadzaam dat zij zich maximaal informeren voor het geval zij daarmee geconfronteerd worden.

GEEN REACTIES