Vergoeding bij rampen en ongelukken : Hoe staan de zaken er nu voor?

Wat als er een aardbeving komt?

De goedkoopste verzekering kan de consument zelf uitstekend vinden op internet.
Zij die een tussenpersoon inschakelen mogen verwachten dat deze professioneel adviseren waar het gaat om de keuze van het juiste product.
BINDEND BESLUIT 1955
Na de Watersnood in 1953 volgde in 1955 een bindend besluit van de Vereniging van Brandassuradeuren (een voorloper van het Verbond van Verzekeraars). Brandverzekeringen mochten niet langer dekking bieden tegen overstromingen. Want als het mis zou gaan, zou de schade niet te dragen zijn.
Intermediairs lezen dus al sinds 1955 in het cursusmateriaal, dat schade die het gevolg is van:
* Overstromingen (ook na wolkbreuk)
* Aardbevingen
* Oorlog, oproer/burgerlijke onlusten
* Terrorisme
* Atoomkernreacties
* Inslag van een meteoor
* Ontploffing van oorlogsmateriaal
standaard niet gedekt worden door verzekeringsproducten.
Bindend besluit ingetrokken
Begin jaren 90 werd het bindend besluit ingetrokken en sindsdien mag overstroming weer verzekerd worden. Veel ruchtbaarheid werd aan dit besluit niet gegeven.
Slechts één partij nam in 1994 het initiatief om een verzekeringsproduct te presenteren dat zulke zaken kan dekken: LINK
Verzekeraars gaven niet thuis
Aangezien verzekeraars geen aanstalten bleken de maken met het participeren in een verzekering die schade als gevolg van rampen dekt, werd in 1998 de Wet Financiële Tegemoetkoming bij Rampen en Ongelukken van kracht.

Herculesramp
Directe aanleiding voor deze wetgeving was de vliegramp op Vliegveld Eindhoven : De Herculesramp met een Belgisch transportvliegtuig.
Tot op de dag van vandaag voelen die nabestaanden en de overlevenden een gebrek aan erkenning voor hun leed, hun pijn en verlies. Zij spreken van een vergeten ramp omdat het ongeluk met de Hercules vrijwel nooit wordt genoemd in het rijtje van rampen die het land de afgelopen decennia troffen.
Dat komt door de beperkte maatschappelijke impact.
* De Hercules stortte neer op afgesloten militair terrein.
* Op televisie waren ’s avonds geen dramatische beelden te zien van het wrak of de redding, zoals bijvoorbeeld bij de Bijlmerramp en de Vuurwerkramp in Enschede.
* De volledige omvang van de Herculesramp werd pas later duidelijk.
Slachtoffers en nabestaanden bleken nauwelijks rechten te hebben op een financiële tegemoetkoming.

Per 25 mei 1998 was er dus de W.T.S.
Op grond van deze wet konden slachtoffers hun schade claimen bij de Overheid, althans mits deze niet verzekerbaar was op dat moment. Direct nadat de WTS van kracht is, moet daarop een beroep worden gedaan:
September 1998: De kassen van het Westland staan in het water
Vrijwel direct na het invoeren van de WTS, veroorzaakten hevige stortbuien voor het mislukken van de oogsten in het kassengebied. Zie link.
De schade bedroeg ongeveer 250 miljoen gulden.
Op grond van de WTS zegde Minister Apotheker resoluut een ruimhartige schadevergoeding toe. Sprak hij voor zijn beurt? Wie heeft verder ooit nog gehoord van Minister Apotheker?
27 oktober 1998: Schadelast 650 miljoen gulden
RTV-Drenthe: De provincie wordt in de maand oktober 1998 geteisterd door storm, onweer en ongekend veel regen.
Steeds meer Drentse beken en kanalen treden buiten hun oevers. Straten, woningen en tuinbouwbedrijven komen onder water te staan.
Het water loopt via de waterwegen naar Groningen en Overijssel.
De Noordoostpolder loopt vol. Het dorpje Tollebeek dreigt te verdrinken.

ASR als eerste over de brug
In 2019 maakte A.S.R.  bekend dat bepaalde verzekeringsproducten voortaan ook schadevergoeding zouden dekken tegen schade als gevolg van een overstroming.
Met deze de overstromingsdekking zijn de particuliere en zakelijke klanten van A.S.R. vanaf 1 januari 2020 verzekerd voor schade door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen.
De grote vraag is natuurlijk of het professionele intermediair afdoende was geïnstrueerd, zodat zij zich adequaat van hun taak konden kwijten.
Deze verzekeraars hebben reeds in 2021 mogen ervaren dat neerslag na het bereiken van de aarde, zich vervolgens via beken een weg baande naar de woningen en bedrijven van hun klanten langs:
– de Geul,
– de Gulp,
– de Bosbeek,
– de Molenbeek,
– de Moorselbeek,
– de Holsterbeek,
– de Sluizerbeek,
– enz. enz.
Maar het risico bleek dus verzekerbaar bij A.S.R. en dus verloren klanten van andere verzekeraars hun rechten op een tegemoetkoming van de WTS.
Verzekerbare schade kan je immers niet verhalen op de WTS.
Doekje voor het bloeden
Onder de kop : WTS in beeld publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemers RVO inmiddels meer informatie over de stand van zaken rond de vergoeding van schade aan particulieren en bedrijven, die verzuimd hadden om zich te verzekeren bij A.S.R.
RVO : Al bijna 24 miljoen uitgekeerd!
Tot nu toe keerde R.V.O. € 24.967.597 uit aan 924 gedupeerden van de extreme wateroverlast. Bij RVO werden tot op 16 december 2021 2.828 schademeldingen ontvangen.
Inmiddels zijn er 2.669 taxaties gedaan en werden 1569 schaderapporten ontvangen.
De rapporten leidden tot 1431 WTS-aanvragen voor een tegemoetkoming.
* Onduidelijk is en blijft wat de omvang van de bij RVO gemelde schade is.
* Onduidelijk is en blijft welk deel van de schade NIET werd vergoed.
* Onduidelijk is en blijft hoeveel slachtoffers NIET in aanmerking kwamen voor vergoeding van hun schade.

Verzekeraars aan zet
NN volgt op afstand:Vanaf 1 oktober 2021 is de overstromingsdekking voor niet-primaire waterkeringen automatisch meeverzekerd. Deze dekking geldt voor alle particulieren als zakelijke verzekeringen van Nationale-Nederlanden, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, ING Verzekeren en SNS Verzekeren. Hiermee krijgt de klant meer duidelijkheid over wat wel en niet is gedekt bij schade door overstroming. Schade aan een gebouw/woonhuis en inboedel dan wel inventaris en/of goederen door water is voortaan gedekt met uitzondering van schade door primaire dijkringen en buitendijkse gebieden.”

Op de website van Het Verbond wordt gemeld dat verzekeraars op 15 maart 2022 ongeveer 25.000 schademeldingen hebben ontvangen.

Schatting schadelast
Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo’n 160 tot 250 miljoen euro. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen.

Naast particuliere schade is er ook zakelijke schade, bijvoorbeeld aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Bedrijfsschade valt per definitie niet onder de WTS.

Soort schade
Verzekeraars zien voornamelijk veel schade aan woningen (inboedel- en opstalverzekering) door extreme regenval. De grootste schades zien verzekeraars aan woningen en bedrijfsgebouwen door overstromingen en auto’s die total loss zijn door de wateroverlast.

Transparantie ontbreekt tot nu toe
Op de website van Het Verbond staat te lezen dat een aantal verzekeraars in Nederland ruimhartig is omgegaan met het toekennen van schadevergoedingen. Maar het Verbond geeft geen informatie over zaken als :
– Hoeveel schade is rechtmatig op grond van de polisvoorwaarden is toegekend.
– Hoeveel schadepenningen vallen onder: “onverplichte vergoedingen”.
– Of hier sprake is van een schenking of van een zakelijk recht op vergoeding van schade
– Het aantal schades op deze wijze is afgewikkeld.

Advies dringend gewenst
Het intermediair, maar ook hun klanten moeten immers gewezen worden op het belang van een adequate verzekeringsvorm. Je kunt immers niet verwachten dat verzekeraars en de WTS de volgende keer weer ruimhartig onverplicht tot vergoeding over gaan.
Als de beken de volgende keer buiten hun oevers treden als gevolg van smeltende sneeuwhellingen, is dat dan gedekt of niet? Sneeuw is immers ook neerslag.
Een schone taak voor het intermediair om duidelijk te maken welke schades deze keer onverplicht zijn vergoed door verzekeraars. Het vergelijken van verzekeringsproducten is immers alleen mogelijk als je weet waar de klant aan toe is met dat product!
Is er sprake van een eenduidige dekking die verzekeraars aanbieden?
Is er sprake van een hogere premie voor gebieden met kans op schade?
Welke verzekeraars bieden deze dekking niet aan?

En hoe zit dat dan met onverplicht ontvangen vergoedingen ?
Krijgen slachtoffers dan eerst een financiële tegemoetkoming van de WTS en mogen zij vervolgens het resterende deel van de schade claimen bij hun ruimhartige verzekeraars ?

Waarom is er geen sprake van ruimhartigheid bij een beurspolis?
Het Verbond daarover : “Op een beurspolis ruimhartigheid of coulance betrachten is lastig zo niet onmogelijk, omdat er sprake is van meerdere, vaak internationale, partijen, met elk eigen beleid en afwegingen. Daardoor kan er minder makkelijk/niet van de specifiek overeengekomen beursvoorwaarden worden afgeweken. Het Verbond heeft (vanwege mededinging) geen invloed op polisvoorwaarden en kan geen uitspraken doen over individuele juridisch bindende contracten. Bij geschillen gelden contractueel vastgelegde klachtenprocedures en kan men eventueel naar de rechter stappen.”

Findinet heeft het VNAB verzocht duidelijk te maken of A.S.R. en NN en andere ruimhartige verzekeraars, hun beursklanten net zo ruimhartig tegemoet zin gekomen als klanten die zich rechtstreeks bij deze verzekeraars hadden ingedekt.
Geen van beide organisaties heeft deze vraag tot nu toe willen beantwoorden.
Rest natuurlijk de grote vraag :
WAAROM HEBBEN A.S.R. EN NN HUN POLISVOORWAARDEN OP EIGEN HOUTJE AANGEPAST, ZONDER DE HELE MARKT DAARBIJ TE BETREKKEN?

Omvang van de onverzekerde verzekerbare schade : niemand die het kan vertellen
RVO hult zich in stilzwijgen waar het gaat om informatie over de omvang van de bij hen aangemelde verzekerbare schade. Ook hier dus geen transparantie.

Nog steeds meldingen
De impact van de ramp is groot en de nood blijft onverminderd hoog. RVO blijft zich inzetten op een zorgvuldige en snelle schadeafhandeling. Door een technische storing op de sluitingsdag van 15 december bleef het loket 24 uur langer open voor het melden van schades. Ook daarna melden sommige gedupeerden hun schade nog. RVO oordeelt vervolgens of deze meldingen toch nog in behandeling mogen worden genomen.

Oogstschade
In de Kamerbrief “Afhandeling waterschade Limburg en Noord-Brabant” van 17 december 2021 zijn aanvullende regelingen aangekondigd. Landbouwondernemers die schade hebben aan gewassen door overstroming van zoetwater als gevolg van hoogwater in juli 2021 in de uiterwaarden van de bedijkte Maas, kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen.

Extra budget omzetderving
Daarnaast is voor getroffen ondernemers in Limburg extra budget beschikbaar. Zij kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van een deel van de omzetderving. Binnenkort kunnen bedrijven zich bij RVO melden voor deze tegemoetkomingen.

Uitsluiting schade door aardbeving
Vrijwel iedere verzekeraar (zelfs glasverzekeraar) kent een uitsluiting voor schade die het gevolg is van een aardbeving.

Schade door Aardbeving verzekerbaar
Het is een kwestie van jaren en dan beeft de aarde wel weer eens in de Peel of bij Breda.
Gebouwen storten in of moeten worden afgebroken vanwege scheuring.
Schade als gevolg van aardbevingen is verzekerbaar. Kijk maar naar aardbevingen in Japan en elders op de wereld. Iedereen kan snappen dat grote ondernemingen als DSM (De Staatsmijnen), Philips, Unilever, VDL, ASMI en ASLML via internationale verzekeringsprogramma’s een verzekeringsdekking tegen aardbevingen, overstromingen of terrorisme hebben lopen.
Schade als gevolg van een aardbeving is dus verzekerbaar.
Hoe gaat RVO dat dan oplossen ? 
Wij zijn benieuwd hoe verzekeraars en WTS van plan zijn om in dat geval de aardbevingsschade te regelen. Zie LINK
Maar op heikele vragen hebben wij nog nooit een antwoord mogen verkrijgen.
Het is immers altijd weer hetzelfde liedje. LINK

GEEN REACTIES