Hoogste tijd voor VERZEKERINGS COLLECTIVITEIT

Naar aanleiding van de publicatie die wij overnamen van het NRC : LINK

Uit dat artikel blijkt dat er weer eens sprake is van een “HARDE MARKT“.
Dat is zoiets als “The 7-year itch”… een factor die zich periodiek herhaalt.
Zie onze publicatie van 30 december 2020
Het was te verwachten, want waar zouden de herverzekeraars het geld vandaan moeten halen als er in Australië alleen al het afgelopen jaar drie keer omvangrijke overstromingen zijn veroorzaakt door hevige regenval?
En zie de catastrofes die Noord Amerika getroffen hebben.
Of de stormen en orkanen die in Azië en Afrika hebben huisgehouden…..
Dan is het niet zo vreemd dat de premies voor herverzekering stijgen…. toch ?

In 2022 werd ook Nederland getroffen door maar liefst 4 forse stormen:
CORRIE
DUDLEY
EUNICE 
& FRANKLIN
hielden in Nederland stevig huis en waren goed voor meer dan 500.000.000 euro schade.

Verzekeraar ASR waarschuwde al voor de gevolgen van de schadelasten die deze stormen veroorzaakten : Zie onze publicatie d.d. 24 augustus 2022

Merkwaardig
Opmerkelijk is het feit dat in 2021 omvangrijke schade werd veroorzaakt door de wateroverlast in Limburg. Onder aanvoering van verzekeraar ASR, besloten diverse verzekeraars dat het hier om een gedekte schadeoorzaak ging.
Blijkens een publicatie van Het Verbond van Verzekeraars zou de totale omvang van de gedekte schade op 210.000.000 euro geschat zijn :


210 miljoen
VERBOND: Uit een vijfde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars in juli 2022 blijkt dat verzekeraars tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades hebben afgehandeld.

Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo’n 210 miljoen euro. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen.


Maar publicaties over de gevolgen van deze omvangrijke schadelasten voor verzekeraars hebben wij tot nu toe niet gezien!

WTS buiten schot
De Rijksoverheid moest vaststellen dat de Wet Financiële Tegemoetkoming bij Rampen en Ongelukken, niet in werking zou worden gesteld omdat dergelijke schade immers verzekerbaar bleek te zijn. Maar omdat vele Limburgers “foute” polissen hadden, heeft het kabinet toen haar hand over het hart gestreken en heeft na enig aarzelen de Wet FT toch van kracht doen verklaren:


34 miljoen
RVO: Precies 1 jaar na de ernstige regenval en overstromingen in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021, stelden wij 1.518 aanvragen van gedupeerden vast. Er is ruim € 34 miljoen uitgekeerd vanuit de de regeling WTS juli 2021. De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming van de redelijkerwijs niet-verzekerbare schade in het overstromingsgebied. 

In totaal zijn er 2.783 meldingen gedaan die door schade-experts moeten worden beoordeeld. Er zijn inmiddels 1.879 schaderapporten opgeleverd door de schade-experts van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Nog een kleine 500 aanvragen zijn in behandeling bij het NIVRE. Ongeveer 500 meldingen zijn ingetrokken (of bleken dubbele meldingen). Wij wezen 192 aanvragen af. We hebben nog circa 250 aanvragen in behandeling.
En op dit moment zitten – zie Een Vandaag van 2 januari 2023 – nog steeds honderden zo niet duizenden Limburgers te wachten op afhandeling van hun schade. Wie kan dit verantwoorden? 
Verzekeraar en Overheid spannen zich al vele jaren in om de consumenten en het bedrijfsleven doekjes voor het bloeden aan te reiken.

Janboel
Van een stabiel beleid en van een koers naar maximale zekerheid is geen sprake.
Het is zonneklaar dat een bovenmatige schadelast gevolgen heeft voor de premie die verzekeraars voor hun herverzekering moeten betalen. Maar enige transparantie m.b.t. de resultaten van de voorgaande jaren zou verzekeraars toch wel sieren.

DECENNIA
Want hoe zouden de statistieken er uit zien als verzekeraars de voor stormschade betaalde herverzekeringspremies eens zouden optellen zoals zij deze in de afgelopen 30 jaren moesten afdragen?  Wie het weet, mag het zeggen.
En hoeveel hebben herverzekeraars bijgedragen aan de door verzekeraars in die jaren geleden stormschadelasten?

Een statistiek over de lange termijn ontbreekt en daarmee ontbreekt inzicht en transparantie.

Dapperheid ontbeert node
Als verzekeraars en herverzekeraars omvangrijke in Nederland gedragen schadelasten ogenblikkelijk willen kunnen omzetten in premieverhogingen, dan moeten zij ook zo dapper zijn om de consumenten te informeren als er een jaar is waarin er aanzienlijke winst op herverzekeringen voor stormschade werden geboekt.

COLLECTIEVE GEVAREN
Zie onze publicatie d.d. 29 augustus 2018
Ondergetekende pleit al sinds 1994 bij Het Verbond voor een verzekeringsvorm waarbij alle denkbare collectieve gevaren op basis van een onderlinge verzekeringsvorm worden gedekt. De premie die consumenten en bedrijfsleven jaarlijks moeten betalen voor het herverzekeren tegen zulke schade, zou voor een dergelijke verzekeringsvorm een meer dan uitstekende financiële basis kunnen zijn.

GEEN REACTIES