Haagse verzekeraar biedt abominabel product

Uit het journaal RTL 18.00 uur

In 1998 kwam het kabinet Kok met de Wet Financiële Tegemoetkoming bij rampen en ongelukken. Deze wet sloot eigenlijk prachtig aan bij de door Assuradeur Lugt Sobbe & Co. gepresenteerde verzekeringsoplossing, want alleen onverzekerbare schade zou door deze wet gedekt worden. De Catastrofe Risico Polis dekte namelijk schade tot een bepaald bedrag.
Het daarboven vallende deel van de schade was dan dus onverzekerbaar.
Alle verzekeraars zijn vervolgens – via Het Verbond – door Lugt Sobbe uitgenodigd om een steentje bij te dragen aan de Premier Risque dekking.

WTS
Wie deze wet heeft bedacht, dat zal wel nooit helder worden, maar feit is dat het hier gaat om de zoveelste – vermoedelijk door ambtenaren – samengestelde dooie mus die de burgers voor wordt gehouden ter zekerheid bij schade die onverzekerbaar is.
Reeds in 1998 werden bepaalde delen van Nederland getroffen door bovenmatige neerslag.
D
Aardappels lagen op de akkers te rotten. Kassen in het Westland stonden in het water.
Kortom : werk aan de winkel voor Minister Apotheker.

Aanvankelijk werd gemeld dat men geen beroep kon doen op de WTS.
Vervolgens liet men weten dat er slechts sprake kan zijn van een Financiële Tegemoetkoming, indien er sprake is van 100mm neerslag of meer.

En vervolgens bepaalden de ambtenaren dat de vergoeding van de oogstschade niet meer dan 70 % van de schade zou bedragen.

Ons vlakke land?
Dat water soms toch van links naar rechts loopt ofwel van hoog naar laag, was klaarblijkelijk niet bij de heren ambtenaren opgekomen.
Dat merkten de bewoners van Tollebeek.
Extreme regenval in de nacht van 27 op 28 oktober 1998 zorgde voor wateroverlast in Noordoostpolder. Met name rond Tollebeek, het putje van de polder, stonden de akkers blank: het regenwater verzamelde zich via de sloten en akkers al snel om en nabij Tollebeek.

 

NOPPES-001
In juni 2021 werd Limburg getroffen door een vloedgolf, veroorzaakt door hevige regenval
in de Ardennen en de Eifel.
Een duidelijk plan voor het vergoeden van de schade aan de getroffen Limburgers, bleek
te ontbreken. Sommige verzekeraars bleken schade als gevolg van wateroverlast na regen te dekken. Een beroep op de WTS was feitelijk geen optie, want de schade was verzekerbaar.

NOPPES-001 voor velen
WATERSNOOD LIMBURG

Maar omdat vele verzekeraars de schade nadrukkelijk niet dekten, heeft het Kabinet besloten de WTS toch open te stellen.

En dan blijkt dat de WTS de slachtoffers niet meer zekerheiden biedt dan Sinterklaas in een goede bui:

 • NOPPES-002
  OOGSTSCHADE 1998
  Met andere woorden : nergens staat iets over 100mm of zoiets.
  Nergens staat of schade door een aardbeving is gedekt vanaf 1,2,3,6,7 op de schaal van Richter. Alleen als de overheidsdiensten hulptroepen moeten inzetten, kan er sprake zijn van een vergoeding op grond van de WTS.NOPPES-003
  SCHIETPARTIJEN
  Schieten terroristen in een winkelcentrum onder meer 100 onverzekerde studenten dood of invalide, dan heb je dus niets aan de WTS, want het risico van overlijden is verzekerbaar.NOPPES-004
  DIJKBREUK

  Kiepert een dijk om in Wilnis, dan heb je niks aan de WTS, want dan heeft het Waterschap zijn werk niet goed gedaan.

NOPPES-005
AARD(GAS)BEVINGEN

Dezer dagen herdachten de inwoners van Huizinge, dat hun dorp in 2012 getroffen werd door een hevige aardbeving, veroorzaakt door gaswinning. Je zou denken dat dit zou moeten vallen onder de WTS, want velen zijn getroffen door dezelfde oorzaak en heel Nederland zit er dankzij het aardgas al vele jaren warmpjes bij.

Tot nu toe, heeft de NAM zich weten te onttrekken aan het nemen van verantwoordelijkheid. Dus zitten de burgers lang met de gebakken peren.
Wat moeten die met een wet waarin staat dat deze schade dekt mits:
– het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd, – en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Van dreiging was in Groningen geen sprake, want de inwoners wisten van geen dreiging.
Het overkwam hen.
Ook is er geen sprake van een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines vereist om de dreiging weg te nemen. Het heeft immers geen zin om de brandweer of de politie te bellen zo lang de huizen niet collectief omvallen!
Dus geen enkele zekerheid over de toekomst en een knokpartij met de overheid die niet in staat is om schades fatsoenlijk te vergoeden.

NOPPES-006
COVID-19

Toen Corona uitbrak, was mogelijk sprake van een pandemie en de overheid nam maatregelen : het bedrijfsleven moest de deuren grotendeels sluiten.
Of de WTS in dit geval is aangeroepen, is ons niet bekend, maar deze epidemie valt wel degelijk onder de doelstellingen van de WTS. Hier was nadrukkelijk sprake van een
situatie:
Waarbij het leven en de gezondheid van veel personen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd.

NOPPES-007
LONG-COVID

De vakbonden dreigen de overheid momenteel met een proces, omdat zij van mening zijn dat een groot aantal werknemers van zorg-instellingen als gevolg van COVID-verschijnselen hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Hier is nadrukkelijk sprake van
een omstandigheid die zou moeten vallen onder de WTS, want die dekt de gevolgen van een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis:
waarbij het leven en de gezondheid van veel personen in ernstige mate zijn geschaad

NOPPES-008
Lage waterstand in heel het land.
Momenteel is er sprake van een groot tekort aan grondwater. Met als gevolg dat huizen kunnen verzakken als de grond onder de huizen is uitgedroogd.
Maar de WTS maakt geen melding van een vergoeding voor schade aan verzakte gebouwen, dus ook dan zal de burger de problemen zelf moeten oplossen.

NOPPES-009
HACKEN
Datum-gerelateerde storingen vallen nadrukkelijk niet onder de gewone verzekeringsdekking van polissen. Wel is er een vehicle bedacht dat dergelijke schade geheel of gedeeltelijk dekte : de Millennium-Pool. Maar die Pool heeft dus nooit schade hoeven uitbetalen.
RANDSOME WARE
Zoals bekend is, maken Russen er een sport van om onze economie te treffen met Cybercrime. Een fraai staaltje van hun kunnen, wordt uitvoerig beschreven in een artikel dat is gepubliceerd door WIRED (link).
Het gaat hier om grootschalige ontwrichting van digitale voorzieningen en dergelijke schade zou ons hele land in een crisis kunnen werpen.
Lloyd’s of London heeft inmiddels bekend gemaakt dat zij vanaf 31 maart 2023 schade als gevolg van “Statelijke Cyberaanvallen” zal uitsluiten van de dekking die wordt gegeven voor het risico van Cybercriminaliteit.
Maar de WTS maakt geen melding van CYBERCRIME als gedekt risico.

NOPPES-010
Uitval van het energiebedrijf.
Dekt de WTS de schade als er sprake is van grootschalige uitval van energie-leverancies?
Wij publiceerden daarover eerder een artikel: ZIE LINK
Maar dat staat dus nergens, want de WTS wordt niet regelmatig aan de tijd getoetst.

NOPPES-011
MILIEUSCHADE / ECONOMISCHE SCHADE DOOR PFAS

Nadat Belgische autoriteiten aan deze fabrikant een lozingsvergunning had verstrekt, heeft 3M vele jaren de onafbreekbare chemische stof PFAS geloosd op de Schelde. En zo kwam PFAS dus ook in de Wester Schelde, de Oosterschelde en de Noordzee. Zo lang de Nederlandse Overheid nog geen diepgravend onderzoek heeft laten uitvoeren naar de effecten die PFAS heeft op de vissen die wij eten, blijft het onduidelijk welke de financiële consequenties zijn van deze lozingen. Inmiddels hebben de Belgen de vergunning ingetrokken, maar de lozingen zijn daarmee niet terug te draaien.
In feite gaat het hier om een grootschalige Milieuschade die enorme gevolgen zou kunnen
hebben voor de regionale economie. Als de stranden van de Zeeuwse wateren zouden moeten worden gesloten, zwemmen moet worden verboden en vissen niet meer mogen worden gevangen, dan gaat iedereen in Zeeland failliet. Zou er ook nog sprake zijn van schade aan de gezondheid van de Zeeuwen en hun bezoekers, dan is de omvang van het leed en dus van de schade niet meer te bevatten.
Een ramp is een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis:
waarbij het leven en de gezondheid van veel personen,
– het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd….
Milieuschade valt nadrukkelijk binnen het kader van de WTS, maar wij wagen te betwijfelen of het ooit zover komt dat een Kabinet deze slachtoffers schade gaat vergoeden. Bij 3M valt vast niets te halen, want zij hadden een vergunning.

NOPPES-12
REACTOR ONGELUK
De kans dat de Russen met hun oorlog een reactor-ongeluk veroorzaken, neemt met de dag toe. Een reactor-ongeluk valt vooralsnog niet onder de WTS. Maar gelukkig hebben verzekeraars sinds mensenheugenis een speciale ATOOMPOOL.
De Atoompool verzekert nucleaire risico’s in Nederland en treedt op als herverzekeraar voor buitenlandse atoompools. Verzekeraars werken in deze pool samen omdat schade en aansprakelijkheid bij nucleaire installaties zeer groot kunnen zijn. Bijvoorbeeld: op grond van de WAKO kan een exploitant van een kerninstallatie verplicht worden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten van € 100 miljoen, oplopend tot € 1.200 miljoen. Met behulp van de Atoompool spreidt men het risico.
Nu maar hopen dat de kerncentrales daar een polis hebben en dat zij ook aansprakelijk zijn terwijl de Russen die bezetten. Wat denkt u?

Andere gebeurtenis:
De WTS kan ook worden ingeroepen als er sprake is van “een andere gebeurtenis”.
Denkt men dan aan de inslag van een Meteoor, de Corona-rellen, Boeren protesten of PROVO-rellen, een brug die is ingestort?
Het is ons dus volstrekt niet duidelijk welke zekerheden deze WTS eigenlijk biedt.

RVO steeds aan zet
Net als bij de overstromingen te Limburg, werd de Rijksdienst Voor Ondernemers ingeschakeld om de compensatie voor het bedrijfsleven te organiseren.
En dat werd vervolgens zelf een rampenplan.
Talloze ondernemingen ontvingen veel meer steun dan zij nodig hadden.
Talloze ondernemingen krijgen geen steun, omdat zij per abuis net buiten de pot vallen.
Later zal nog wel blijken dat er een diepgravend onderzoek nodig is (Parlementaire enquête?) om te onderzoeken hoe dat toch zo fout heeft kunnen gaan.
Maar daar schieten ondernemers dus nu niets mee op.
Dat RVO een taak moest vervullen zonder te weten hoe zij de spelregels moest opstellen, zal dan zeker weten de uitkomst zijn van dat onderzoek.
Geen verzekeraar kan zich permitteren zo te werk te gaan.
Wanneer kunnen consumenten zich t.z.v. door de Overheid geboden zekerheden eindelijk beklagen bij KIFID?

ALTIJD NIEUWSGIERIG
Wij waren benieuwd op grond van welke argumenten de dames en heren ambtenaren
besluiten of de WTS schade dekt en zo ja, hoe men de omvang van de schade bepaald.

Waar staat dat van die 100 mm neerslag?
Wanneer is er sprake van VEEL PERSONEN?
Waar staat dat de WTS de schade dekt als een aardbeving zwaarder is dan 1,2,3,4,5,6,7 of zo op de schaal van Richter?
Wanneer is er sprake van een milieuschade die de WTS dekt?
Is PFAS een milieuschade? Of Asbest ?
Wat zijn de uitgangspunten bij het neerstorten van een vliegtuig als de Hercules (1996) of de ELAL in 1992?
enz. enz.
En natuurlijk : op grond van welke criteria wordt de hoogte van het uitkeringspercentage gebaseerd.
Wat staat daarover in de WTS of in de Maatregel van bestuur die daarvoor relevant is?

Persbericht van 23 juni 2006: LINK
Maar deze regels zijn resoluut van tafel geveegd toen bleek dat ASR wel degelijk sinds
01-01-2020 het risico van overstroming dekte. Maar omdat velen dat niet wisten, werd vergoding op grond van de WTS dus toch in het vooruitzicht gesteld.
Kan interessant worden bij de volgende ramp!

WOORDVOERDER GESCHREVEN
Dus hebben wij de woordvoerder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gepolst om ons allereerst informatie te verstrekken over de omvang van de neerslag die gevallen moet zijn alvorens men een beroep kan doen op de WTS.
De Woordvoerder reageerde vervolgens al snel met deze strophe:
Wij citeren:

De overstroming of aardbeving (of een andere gebeurtenis van vergelijkbare orde) moet een ramp zijn als omschreven in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s:
Een ramp is een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis:
– waarbij het leven en de gezondheid van veel personen,
– het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd, – en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Geen enkele verzekeraar zou door DNB worden toegelaten op de Nederlandse markt, als hij polissen zou verkopen die zo vaag zijn als dat wat de Overheid ons lapt.

En alle betrokken ambtenaren en politici lijken verbaast als er kritiek komt op dit gedrag.
En dat hebben wij deze woordvoerder dus laten weten : dat wij kritiek hebben op de mensen (ambtenaren) die betrokken zijn bij deze volksverlakkerij.

KRITIEK NIET WELKOM
Maar van kritiek willen ze bij de overheid niet horen. Sterker nog: daar worden ze boos van.

De woordvoerder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid liet ons dit weten:
En dat krijg je dan te horen als je een kritisch geluid laat horen bij een dienaar van de Overheid. Een Overheid die particuliere initiatieven doelbewust frustreert en er vervolgens een puinhoop van maakt!

Onder de armen verdelen

Ooit was er het Rampenfonds.
Dat daar geen geld in zat, dat wist geen mens.
D
Dat geld komt is pas nadat er een inzamelingsactie is gehouden. Net als bij Stichtingen, die dat geld dan weer onder de armen verdelen.
D
D
D
Naar mijn bescheiden mening is hier sprake van een Wetgeving die niet ten dienste staat van de slachtoffers, maar ten dienste van de Ambtenaren, die op grond van die Wet gemakkelijker NADA of NOPPES kunnen verkopen.

Was getekend, Hans van Ommen
Ooit verzekeraar van Collectieve gevaren = Catastrofes (LINK)

 

 

 

 

GEEN REACTIES