Dagblad Trouw en de promotie van Waterschade-belasting voor iedereen

De verdieping zit tegenwoordig bij Trouw in de kelder!

Dagblad Trouw op de bres voor Het Verbond van Verzekeraars:
“Om voorbereid te zijn op overstromingen die door klimaatverandering vaker zullen voorkomen, moet ons verzekeringsstelsel op de schop”, vinden verzekeraars.

Onder deze kop publiceerde Dagblad Trouw vrijdag 15 juli 2022 een artikel waarin zij Het Verbond van Verzekeraars uitgebreid de ruimte biedt om een pleidooi te houden voor het inrichten van een soort Rampen-spaarpot die alle schade dekt, die het gevolg kan zijn van  wateroverlast.

Timo Brinkman

Nieuw model
Bij monde van woordvoerder Timo Brinkman stelt Het Verbond een nieuw model voor om overstromingsschade beter en duidelijker te verzekeren, namelijk een privaat-publieke verzekeringspool. Die komt neer op een collectieve geldpot waarin alle verzekeringsbedrijven en de overheid samen een smak geld reserveren om slachtoffers direct te kunnen helpen bij een volgende overstroming.

Oplossing?
Betalen boeren dan premie over de waarde van hun boerderij?
En dekt de polis van Het Verbond dan ook verdronken vee of verrotting van gewassen?
En dekt het fonds dan ook de schade van mensen die geen verzekering hebben afgesloten bij een lid van Het Verbond? Wat biedt dit plan meer dan de W.T.S.?

Onvolledig
Hoe moet dan als er schade is ontstaan doordat je regio is getroffen door een meteoor
of als terroristen een bom laten ontploffen, of als er schade is ontstaan doordat grote hagelstenen de daken of de bedrijfsgebouwen kapot slaan, geeft Het Verbond weer eens niet thuis.
D
D

En dan hebben wij het nog maar niet over de gevolgen van een aard(gas)beving, instorting van een steenkolenmijn of een koepel waar zout is gewonnen. Want dan geven deze verzekeraars ook niet thuis.

Dijk bij Wilnis
Wat moeten klanten met zo’n verzekering als een dijk bezwijkt door de droogte?

Primaire waterkeringen 
Voorbeelden van primaire waterkeringen zijn de oevers van de grote rivieren, de waterkeringen langs de zee en de duinen. En als die overlopen, laten de verzekeraars
hun verzekerden in de kou staan.

Sneeuwdruk
Het instorten van daken van gebouwen die bezwijken onder een bovenmatige sneeuwval is momenteel niet echt aan de orde als gevolg van de stijging van de temperatuur, maar het is zeer wel denkbaar dat er toch weer eens een heftige winter komt.

Vliegtuigbommen
Er liggen in de Nederlandse bodem nog duizenden niet ontplofte bommen die boven Nederland zijn gedropt tijdens WOII. Die bommen waren getest op het aardoppervlak van Schotland. Maar anders dan in Schotland, schoven die bommen bij ons de bodem in omdat de Nederlandse veengronden en de klei meer op slappe gatenkaas lijkt dan op de stevige grond waarop zij getest waren.

Alleen overstroming
Nee, in al die gevallen wil Het Verbond niet meewerken aan een oplossing voor het dekken van de schade. Het is ook maar de vraag of het hier gaat om een verzekering waarbij schadeverzekeraars zelf dekking leveren!

Tijdens het schrijven van dit artikel voor Trouw, heeft de schrijver (Rick van de Lustgraaf) zich door de redactie van Findinet langdurig en uitvoerig laten informeren over deze problematiek en de mogelijke oplossingen.

Bindende factor voor alle regio’s
Ook het feit dat juist het gevaar van stormschade een uitstekende bindende factor is die voor alle verzekerden een gewenste dekking is, werd daarbij uitvoerig besproken. Een catastrofepolis die ook storm dekt, is wel zeker populair in alle regio’s. Maar met stormpremie is geld te verdienen, dus dat geld moet niet naar het beoogde fonds!
Of er met waterschade geld te verdienen valt, is nog niet bewezen.

Het is bedroevend te moeten constateren dat Dagblad Trouw via het artikel van Van de Lustgaaf de zoveelste publicatie het licht heeft doen zien, waarbij Het Verbond van Verzekeraars met de beschuldigende vinger wijst naar de ACM (de Autoriteit Consument & Markt) die in 2013, al een stokje voor de collectieve waterschadeverzekering stak. “Een verplichte verzekering confronteert consumenten en bedrijven met een lastenverzwaring die niet in hun behoefte voorziet”, stelde de ACM toen.

En de ACM had gelijk, omdat het plan niet voorziet in een verschil in premie voor bewoners en ondernemers die in het Westland wonen (5 meter onder NAP) en zij die al dan niet bewust kozen voor een bouwlocatie op de Utrechtse Heuvelrug.

Het Verbond stelt al sinds jaar en dag dat het hier gaat om onverzekerbare gevaren, maar zij komt sinds 1995 doorlopend met publicaties die duiden op een oplossing voor dit probleem. Maar tot nu toe heeft zij geen uitvoerbare oplossing kunnen bedenken.

Het plan van Het Verbond van Verzekeraars biedt deze klanten geen uitzicht op vergoeding van schade als bewoners van hoger gelegen gebieden getroffen worden door een ramp van geheel andere orde. LINK

Belofte die in 1995 al is gepresenteerd, maar dat nooit is nagekomen.

Waterschadebelasting
Wij van Findinet vinden het getuigen van een bedroevend staaltje sensatiezucht, dat Trouw zich heeft laten verleiden tot het promoten van een soort Waterschadebelasting, die dan via de verzekeringsbedrijfstak moet worden geheven en beheerd.

Het Verbond van Verzekeraars heeft sedert de introductie van de Catastrofe Risico Polis in 1994 niets nagelaten om te beletten dat een adequate verzekeringsvorm kon worden aangeboden door alle verzekeraars die in Nederland werkzaam zijn. Dus ook verzekeraars die geen lid zijn van Het Verbond.

Terrorisme-Pool
Atoom-Pool
Millennium-Pool
en sinds 1995 dus een Waterschade-Pool die nooit van de grond is gekomen.
Allemaal doekjes voor het bloeden, waarbij geen sprake is van een structurele aanpak voor het dekken van schadegebeurtenissen die collectief door de verzekerden worden ervaren.
Transparantie ver te zoeken
Zulke initiatieven leiden ook zelden of eigenlijk nooit tot een transparante organisatie.
Niemand legt in het openbaar verantwoordelijkheid af over het beheer van de verzamelde fondsen. Of heeft u wel eens een persbericht gezien dat afkomstig is van de directie van zulke Pools?

Iedereen zonder WTS-dekking, met dank aan verzekeraars
Het feit dat leden van Het Verbond in 2020 een vorm van overstromingsverzekering zijn gaan aanbieden, zonder dat er sprake was van een gecoördineerd aanpak, heeft geleid tot een situatie, waarbij feitelijk alle Nederlandse particulieren en ondernemers geen aanspraak konden maken op vergoeding van schade op grond van de WTS. De schade was immers verzekerbaar! Dat het kabinet de hand over het hart heeft gestreken en toch heeft ingestemd met het inzetten van het recht op vergoeding, moge een wonder heten. Maar in feite hebben de leden van Het Verbond iedereen zonder dekking gezet, toen men dergelijke verzekeringen ging aanbieden.

Herhaling van zetten onwaarschijnlijk
Zal het kabinet dat de volgende keer weer doen? Dat is niet te verwachten, want nu weet iedereen dat je je bij ASR of bij Turien kan verzekeren met een polis die ook het risico van overstroming dekt: Het is dus een verzekerbaar risico geworden.

WTS buitenspel gezet!
Maar daar lees je niks over in de publicatie van TROUW.

FOEI TROUW!
Dat hadden wij bij Findinet niet verwacht. Zo ga je toch niet om met collega’s!
Dagblad Trouw heeft met haar publicatie de mogelijke oplossing van het probleem mogelijk jaren vertraagd.
Hier schiet de Nederlandse burger niets mee op.
Zij wordt vriendelijk bedankt.

GEEN REACTIES